Viktigt följa arbetsmiljöinstruktioner

Publicerad: 6 april, 2023

Bild: Li Sjöborg

Bild: Li Sjöborg

Arbetsmiljölagstiftningen ska så långt möjligt förhindra olyckor på arbetsplatsen och borga för en bra arbetsmiljö, men för att det ska fungera måste både arbetsgivare och arbetstagare ta sin del av ansvaret och följa nödvändiga regler och instruktioner.

Det förklarar Li Sjöborg som arbetar som arbetsmiljöingenjör och är en av de externa lärarna på STVF’s digitala kurser Rörinspektion mark/fastighet där hon lyfter vikten av att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  Hon konstaterar också att alla inte alltid förstår det egna ansvaret i arbetsmiljöarbetet och därmed utsätter sig för risker.

-        Om man inte i förväg har läst och sedan följer de instruktioner som finns framtagna för en viss riskfylld arbetssituation så kan det resultera i att man både skadar sig och får betala böter för att man orsakat en olycka. Det kan handla om att man exempelvis tagit bort ett skydd från en maskin eller ett verktyg, förklarar hon.

Instruktioner måste följas – utan undantag

Det ska enligt lag finnas instruktioner för alla riskfyllda arbetsuppgifter och det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns, sedan är det arbetstagarens ansvar ta del av och följa dem.

-        Samtidigt kan det vara så att en instruktion helt enkelt inte går att följa av någon anledning, men då får man inte bara strunta i instruktionen och genomföra arbetsuppgiften i alla fall. I stället behöver man påtala för sin arbetsledare att instruktionen är svår att följa och behöver justeras så att arbetsuppgiften går att utföra.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete inkluderar många olika delar, alltifrån att ha koll på vad man ska göra och planera för ett säkert utförande till att se till att man har rätt säkerhetsutrustning.

-        Varje arbetstagare måste göra en bedömning av en arbetsuppgift innan den genomförs av vilka risker som föreligger, om den kanske rent av kan vara för farlig. Det handlar inte bara om själva uppgiften är riskfylld, utan även om mer kringliggande saker som om det förekommer hot och våld kopplat till utförandet. Man får inte tveka att besluta sig för att inte utföra arbetsuppgiften om den bedöms för farlig ur någon aspekt, konstaterar Li Sjöborg.

Allt går att göra något åt

Hon förklarar vidare att hon ofta får höra från arbetstagare att det finns problematiska delar av arbetet som de inte anser att det går att göra något åt, som är mer ergonomiska som att lyfta tunga saker och konka otympliga saker uppför trappor.

-        Men som jag ser det är det missvisande att tänka så, det gäller att vara tydlig och påtala även saker man tror är omöjliga att påverka. Ju fler som ställer krav på tillverkare och leverantörer att ta fram skyddsutrustningar och hjälpmedel för problematiska arbetsuppgifter desto större är chansen att sådana tas fram.

Hon tycker också att man ska ställa frågor till leverantörer om vad som redan finns tillgängligt i form av skyddsutrustning och hjälpmedel för olika situationer, det kan finnas mer än man tror.

Använd befintlig skyddsutrustning

Ett annat ansvar som ligger på arbetstagaren är att använda den skyddsutrustning som finns framtagen för en viss arbetsuppgift.

-        Den fyller alltid en viktig funktion baserat på lång erfarenhet. Ett exempel på skyddsutrustning inom VA-branschen som jag märkt inte alltid används, även då den fyller en bra funktion, är en trefot vilket är en säkerhetsanordning som man ställer ovanpå en brunn där arbete utförs. Personer som är nere i brunnen kopplas till trefoten och kan hissas upp om något händer, att de tuppar av eller annat.

Li Sjöborg framhåller kopplat till det vikten av att man i förväg känner till att sådana säkerhetsutrustningar finns, hur de fungerar och att man sedan använder dem.

Måste anmäla potentiella risker

Enligt lagen är arbetstagare skyldiga att anmäla risker de ser med en arbetsuppgift till arbetsgivaren.

-        Arbetslagstiftningen bygger mycket på att instruktioner och skyddsutrustningar finns tillgängliga, vilket är arbetsgivarens ansvar, och att de används/följs, vilket är arbetstagarens uppgift. Men om arbetsgivaren inte får information om risker är det svårt att ta fram instruktioner för hur man undviker dem, så anmäl alltid potentiella risker.

Hon framhålla där vikten av att det är de som jobbar och upplever problem och eventuella risker i sin arbetsmiljö som måste berätta om dem, arbetsgivarna kan inte vara överallt hela tiden och fånga upp sådant, så ansvaret ligger på arbetstagarna i det fallet.

Gör ofta rätt men utan dokumentation

På frågan om hur hon upplever att arbetsmiljölagstiftningen följs ute i praktiken svarar Li Sjöborg att hon tror att de flesta oftast gör rätt men att det saknas instruktioner, vilket är problematiskt.

-        Av det jag hör så tänker och gör de flesta rätt när det gäller säkerhetsfrågor på arbetsplatsen, dock brister många i dokumentationen av säkerhetsarbetet. Ett skäl kan säkert vara att man tycker att man har koll även utan skriftliga dokument, men då tänker man inte på potentiella nyanställda och vikarier. Utan skriftliga instruktioner blir de helt utlämnade och riskerar att skadas.

Därför är hennes absoluta råd att se till att tydliga skriftliga instruktioner finns framtagna för alla riskfyllda arbetsuppgifter.

-        Samtidigt behöver man hitta en rimlig nivå, man ska inte överarbeta instruktioner och riskbedömningar utan göra det så enkelt som möjligt samtidigt som det blir tryggt.

 

 

Ylva Sjönell