Rørinspeksjon for bedre vannmiljø

Publicerad: 23 mars, 2023

Rørinspektør Martin Hjelmerud fører kameraet inn i stikkledningen. Rørinspektør Kai Halvorsen og byggeleder Sylwia Baldyga deltar også på inspeksjonen.

Rørinspektør Martin Hjelmerud fører kameraet inn i stikkledningen. Rørinspektør Kai Halvorsen og byggeleder Sylwia Baldyga deltar også på inspeksjonen.

Etter planen skal ca. 350 private stikkledninger for avløp inspiseres i løpet av våren, som en del av et kommunalt VA-prosjekt i Bærum. Ved utbedring vurderes alltid NoDig først, som den mest bærekraftige løsningen. 

Norva24 har rammeavtale med Bærum kommune for rørinspeksjon av overvann- og avløpsledninger. I prosjektet hadde de så langt inspisert 11 stikkledninger da vi kom på besøk. Inspeksjonene forberedes ved at boligeierne varsles om at inspeksjonen skal gjennomføres.

Stikkledningene inspiseres fra stakepunkt på eiendommen. Ledningene kontrolleres både frem til hovedledningen og inn i boligen. Da sikres tilstrekkelig grunnlag for å vurdere tilstanden av de inspiserte stikkledningene. Så langt er resultatet varierende. Hos noen er ledningen i sin skjønneste orden. Andre boligeiere har stikkledninger som må utbedres.

Fikk filmet noe

Rørinspektørene Kai Halvorsen og Martin Hjelmerud fra Norva24 har akkurat kommet frem til en ny adresse. Boligeieren har fortalt hvor stakepunktet er i hagen. Nå, midt i mars, er spade for å fjerne snø fortsatt en fast del av verktøyet deres. Vel fremme på eiendommen går det heldigvis lett å spa frem stakepunktet. Hjelmerud fører kameraet inn i røret og filmer frem til hovedledningen. Så langt er alt fint. Kameraet trekkes tilbake, og stikkes inn i røret i retning boligen. Det går bra noen meter, så er det full stopp. Hvorfor? På strekket var kraftig retningsendring, den lyktes de ikke å få skyvekameraet gjennom.

Rutinert samler de to rørinspektørene sammen utstyret sitt, går til hoveddøren og ringer på. De må inn i kjelleren. Derfra skal de forsøke å filme fra den innvendige stakeluken, til punktet der inspeksjonen ble avbrutt. Slik kan de overlappe rapporten. 

Systematisk gjennomføring

Inspeksjonene følger i all hovedsak samme mønster. Når filmingen er gjennomført, er det inn i kamerabilen for å laste opp videoene. Riktig dokumentasjon er en avgjørende del av rørinspektørenes arbeid, og alt rapporteres fortløpende.

Denne gangen deltar byggeleder Sylwia Baldyga, fra Bærum kommune. Hun er der for å bistå journalisten undervegs. Til daglig sørger hun for at operatørene har det grunnlaget/bistand de trenger for å gjennomføre undersøkelsene. Hun følger også opp at det overleveres komplett dokumentasjon i henhold til kravene i kontrakten.

Sylwia Baldyga er VA-ingeniør og har tidligere arbeidet som prosjektkoordinator og anleggsleder hos TT-Teknikk. Der fulgte hun opp rørfornyingsprosessen fra vurdering av tilstand for hovedledninger, gjennom klargjøring og tiltak, via selve strømperenoveringen, helt frem til overlevelse av sluttresultatene. Så her er byggelederen på hjemmebane. 

Skal forebygge forurensing

Rørinspeksjonen av de 350 private stikkledninger er en del av et større kommunalt ledningsprosjekt, Søråsen etappe 4. Prosjektet innebærer en fullføring av tidligere påbegynt separering i nedbørfeltet. Det overordnede målet er å redusere mengden fremmedvann som sendes til renseanlegg, og å forsterke vannforsyningen i området. Ledningsfornyelsen skal dels forgå ved hjelp av tradisjonell graving, dels ved bruk av ulike NoDig-metoder. 

– Når vi legger såpass mye tid og penger i å inspisere de private stikkledningene, er dette fordi vi er opptatt av å få et så godt totalresultat som mulig. Det private ledningsnettet representerer minst like mange meter som det kommunale. Vi i Bærum kommune er opptatt av at også det private ledningsnettet skal ha en tilfredsstillende kvalitet, og at heller ikke det skal bidra til forurensning av vassdrag og fjord, forklarer Reidar Kveine. Han er senioringeniør Vann og avløp Plan i Bærum kommune, og også styreleder i Rørinspeksjon Norge (RIN).

Bærekraftig utbedring 

Resultatene av gjennomførte rørinspeksjoner overleveres til Bærum kommune. Kommunen foretar så en vurdering av hvilke stikkledninger som ikke har tilfredsstillende kvalitet, og som må følges opp med pålegg om utbedring. Det er den enkelte boligeiers ansvar å stå for utbedringen, men kommunen kan komme med råd/veiledning.

Dersom påviste feil eller mangler ligger innenfor den kommunale ledningsgrøfta tar normalt kommunen kostnaden for utbedring 

– Jeg er så heldig å være en del av Bærum kommune, som satser på bærekraftige løsninger. NoDig er alltid førstevalget i Bærum, der det lar seg å gjennomføre, beskriver Sylwia Baldyga. 

Veien videre

Per midten av mars 2023 er det kommunale prosjektet i avslutningsfasen av detaljprosjektering. Kommunen planlegger med sikte på en oppstart av anleggsarbeidene i løpet av høsten 2023. Planlagt anleggstid er to til tre år.

Så er alt dokumentert, og inspektørene er klare for neste rørinspeksjon. Fra venstre rørinspektørene Kai Halvorsen og Martin Hjelmerud fra Norva24, sammen med byggeleder Sylwia Baldyga, fra Bærum kommune.

Så er alt dokumentert, og inspektørene er klare for neste rørinspeksjon. Fra venstre rørinspektørene Kai Halvorsen og Martin Hjelmerud fra Norva24, sammen med byggeleder Sylwia Baldyga, fra Bærum kommune.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal.