Tror på grønn konkurransekraft i vannbransjen

Publicerad: 24 januari, 2018

-Vår grønne konkurransekraft vil øke dersom vi lykkes i å finne de kostnadseffektive løsningene og skape mer innovasjon. Det var hovedbudskapet til direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, under Arctic Entrepreneur på Gardermoen.

Bildet: Ved å skape mer innovasjon vil vår grønne konkurransekraft øke. Vi vil også kunne skape flere miljøarbeidsplasser, mener direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Foto: Odd Borgestrand.

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, understreket i sitt VA-foredrag under årets Arctic Entrepreneur at det er formidable vannutfordringer globalt.  Naturkatastrofer, klimautfordringer og vannkriser er sentrale stikkord.  Verdensbanken mener det er behov for 890 milliarder norske kroner pr. år fram til 2030 for å nå FNs bærekraftsmål.

280 milliarder må investeres
På nasjonalt nivå er det behov for investeringer på 280 milliarder kroner på den offentlige delen av VA-anleggene fram til 2040.  Da skal bransjen tilpasse seg et endret klima, oppfylle strengere kvalitets- og sikkerhetskrav og en tilstrekkelig fornyelsestakt. Utbedring og oppgradering av ledningsnettet utgjør alene 236 milliarder at det totale behovet.
-Overvannshåndteringen er et av de virkelig store temaene i det norske VA-miljøet. Regelverket på dette området er ikke oppdatert, og det er viktig at regelverket nå blir klimatilpasset med de utfordringer vi allerede ser, sier Toril Hofshagen.

Utfordringer gir gevinster
Direktør Toril Hofshagen mente de store utfordringene også kan innebære store gevinster for norsk infrastruktur.
Norsk Vanns årsmøte har nylig vedtatt en ny bærekraftstrategi for vannbransjen. Denne er ment som inspirasjon for en ny tid i bransjen. Her er det seks ulike delmål som skal oppnås, og verktøykassen for å nå målene er nå under utarbeidelse.
-Det er viktig at vi lykkes med godt samspill mellom offentlige og private aktører. I 2016 ble det brukt 14,3 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester i markedet. En enda bedre samordning mellom alleledningsaktør er også viktig for å utnytte det potensialet vi har, mener Hofshagen.

Må få ned lekkasjeprosenten
Norsk Vann vil på sitt eget fagtreff 6.-7.februar presentere en ny veileder for beregning av et bærekraftig lekkasjenivå.
-Norge vil aldri komme ned til null i lekkasjenivå, men hver enkelt kommune må sette seg lokale mål. Metodikk for å beregne lekkasjenivået for norske kommuner og selskap vil da bli presentert på fagtreffet.
Private stikkledninger utgjør 180.000 km, og det er store utfordringer knyttet til utbedring av private stikkledninger, mener Toril Hofshagen.
Flere kommuner vurderer å ta over ansvaret også for private stikkledninger ut av vei for å samordne fornyelse av privat og offentlig ledningsnett.

Mer NoDig
-Vi må bli enda flinkere til å vurdere muligheten for NoDig.  Vi skal ikke grave dersom vi kan la det være. Kompetansen på dette området må økes også i kommune-Norge.
Hofshagen var også innom ADK-ordningen og systemet med VA-miljøblader og VA-norm, som nå er i utvikling. Hun berørte også det nasjonale kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur på Ås, der det planlegges kurssted, demofelt og uttesting på ledningsnett-området inkludert overvannshåndtering og lekkasjesøk.   Teknologiutvikling og forskning ligger også inne i planene.
Her er det et sterkt ønske om at også MEF skal bli en solid samarbeidspartner når organisasjonsmodellen nå er under utforming, og dette tok Hofshagen opp med sin direktør-kollega i MEF, Julie Brodtkorb under Arctic Entrepreneur også i dag.