Engagemang som skapar mervärden

Publicerad: 13 februari, 2023

Tomas Helenius är ordförande i SSTT's  svenska arbetsgrupp

Tomas Helenius är ordförande i SSTT's svenska arbetsgrupp

Samverkan inom branschföreningar är avgörande för att en bransch ska utvecklas framåt. Inom schaktfri teknik är det SSTT som samlar branschen och arbetsgrupperna behöver så många olika perspektiv som möjligt för att kunna agera kraftfullt. Just nu behövs fler representanter för ledningsnätsägare i den svenska arbetsgruppen.

Det förklarar Tomas Helenius som är ordförande i den svenska arbetsgruppen och till vardags jobbar som projektledare inom VA på Värmdö kommun.

-        Vi har en mycket aktiv och engagerad arbetsgrupp där det för närvarande är en liten obalans mellan tillverkare, utförare och ledningsnätsägare där de sistnämnda är underrepresenterade. Jag behöver alltså fler kollegor från mina kollegor inom VA på olika kommuner runt om i landet.

Synliggör kommunen

Det finns många fördelar med att engagera sig i en branschförening som SSTT, både för den enskilde och för kommunen hen jobbar på.

-        För kommunens del handlar det om att få en kontinuerlig uppdatering av kunskapsläget i branschen, att tidigt känna till nya effektiva metoder och följa teknikutvecklingen. Det är även ett sätt för kommuner att synas och genom deltagande i SSTT visa att man också har ett stort engagemang för att utveckla VA-branschen på ett både klimatsmart och effektivt sätt, förklarar Tomas Helenius vidare.

Ger möjligheter att påverka utvecklingen

För den enskilde ger ett engagemang i en arbetsgrupp, som man sitter i på arbetstid, stora möjligheter att använda sina egna erfarenheter till att driva utvecklingen framåt och påverka riktningen som VA-Sverige utvecklas i.

-        Man får inflytande över innehållet i förnyelseprojekt och kan påverka utbildningar och kurser som är relevanta för branschen. Inom SSTT driver vi också ett aktivt arbete med att ta fram Projektanvisningar vars syfte är att de ska utgöra en utförlig beskrivning av en specifik metods utförande samt en djupare beskrivning av projekteringskrav. 

SSTT:s projekteringsanvisningar om schaktfria metoder tas fram exklusivt för medlemmarna och är en vidareutveckling av den mer allmänt hållna Metodöversikten som funnits tidigare. De vänder sig i första hand till projektörer och ledningsnätsägare samt beställare.

-        Projekteringsanvisningar är ett exempel på mer genomgripande projekt som vi driver inom SSTT, andra exempel är att ta fram utbildningsmaterial och delta i utvecklingsprojekt som den nationella organisationen Svenskt Vatten driver.

Får del av ett stort nätverk

Som medlem i den svenska arbetsgruppen kan man välja att bara vara en del av arbetsgruppen och komma på de möten de har, ca 6-7 per år, och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till gruppens generella arbete.

-        Det är där det är så viktigt att vi har en balans mellan olika erfarenheter och perspektiv och därför vi nu gärna tar in ytterligare ett par representanter från ledningsnätsägare, annars riskerar deras perspektiv att hamna i skymundan av andra perspektiv som finns representerade i arbetsgruppen.

En annan möjlighet man har som medlem i arbetsgruppen är att även ta på sig ett projektjobb under en period, som ofta är arvoderat, och då lägga ner mer tid och energi för att påverka utvecklingen inom ett specifikt område.

-        Ytterligare en stor fördel av att sitta med i arbetsgruppen är att man då också får del av ett större nätverk inom den schaktfria branschen som kan vara till nytta i det egna arbetet, avslutar Tomas Helenius.

 

 

Ylva Sjönell