Lyckad ledningsrenovering med CBI på slutspurten

Publicerad i #1/2015 – 19 december, 2014

Lyckad ledningsrenovering med CBI på slutspurten

Snart är projektet i hamn. Bara 10 procent återstår, innan Stockholm Vattens 3 700 långa huvudvattenledning har fått ny cementbruksisolering med hjälp av NCC. Stockholmarna kan glädja sig åt att få sitt dricksvatten via en ledning, som kommer att hålla i hundra år till. Minst.

Sedan byggstarten i april 2014 genomför NCC det omfattade projektet, som berör huvudvattenledningen mellan Högdalen och Tallkrogen. Arbetet, som görs i nära samarbete med ledningsägaren Stockholm Vatten, är en totalentreprenad med en kontraktsumma om sammanlagt 20 miljoner kronor. Den metod, som används för att renovera 1 200-millimetersledningen i stål, är så kallad cementbruksisolering (CBI). NCC har lång erfarenhet av tekniken och är än så länge ensamma om att erbjuda den i Norden.

CBI igår och idag

Vid förra sekelskiftet började man använda stålrör i Stockholm, och idag består huvudvattennätet i huvudsak av stålledningar. På den tiden var ledningarna oftast isolerade med asfalt (bitumen) invändigt. Från 1960-ta- lets senare hälft började nya stålledningar isoleras med cementbruk på fabrik.

Sedan dess har metoden utvecklats och tagit NCC åtskilliga kliv framåt. NCC använder sig av en hel del egenutvecklad maskinell utrustning, som tagits fram särskilt för CBI. Själva cementbruksisoleringen i det aktuella projektet görs till exempel med hjälp av en mobil, helautomatiserad betongblandare, som kan fjärrstyras från en dator.

Från ax till limpa

CBI är en väl beprövad metod, som kan stoltsera med såväl höga hållfastvärden som lång livslängd. Förväntad livslängd för Stockholm Vattens nyrenoverade ledning är åtminstone hundra år. Ännu mer iögonfallande är kanske det faktum, att ledningen är helt underhållsfri under den tiden. Cementbruksisoleringen utförs för att ge ledningen ett starkt skydd mot invändig korrosion och vattenläckor.

Så hur går processen till i praktiken? En av dem, som har varit med länge, är Kent Pettersson hos NCC. Med 38 års erfarenhet av cementbruksisolering är han troligtvis den specialist i norra Europa, som har längst erfarenhet av metoden. Han har också varit med och utvecklat tekniken till nästa nivå.

– För att begränsa påverkan på trafik och miljö, har vi grävt ett femtontal punktschakter längs sträckningen, som vi utgår från, när vi utför arbetet under jord. Ledningen skärs upp med ultratryck, och montagelock görs i stålet. Därefter rengörs ledningen från eventuellt kvarvarande bitumen. Finns det fogar, tätar vi dem, innan vi cementbruksisolerar maskinellt. Efter att locken återförslutits, isoleras svetsfogarna in- och utvändigt. Slutligen spolar vi rent invändigt för att sänka pH-värdet, innan dricksvattnet släpps på, säger Kent Pettersson.

CBI lönar sig

Även Lars Åke Lyckhult från Stockholm Vatten har lång erfarenhet av CBI. Han värdesätter den ekonomiska aspekten och vet, vad han pratar om, eftersom han kan jämföra med ett case, som är högst relevant i sammanhanget. Samtidigt som han upphandlade CBI-projektet, var han engagerad i upphandlingen av en ny stålledning alldeles i närheten. Nybyggnationen är jämförbar med den renoverade ledningen, eftersom den har likvärdig dimension, i princip samma längd (3 100 meter) och utförs i samma område.

– Det råder ingen tvekan om, att det är betydligt mer ekonomiskt att renovera en befintlig

stålledning jämfört med att vänta och tvingas bygga en ny. I det aktuella fallet kostar det
22 000 kronor per meter att bygga nytt. Väljer man istället att renovera med CBI, sjunker kostnaden drastiskt till ett betydligt mer överkomligt pris på 5 500 per meter. Det handlar alltså om en fjärdedel av kostnaden jämfört med nybyggnation, säger Lars Åke Lyckhult.

Viktigt med säker arbetsmiljö

Stockholm Vattens huvudvattenledningar är långt ifrån några småledningar. Den största ledningsdimensionen är närmare 1,5 meter i diameter. Därför är det lätt att förstå, varför säkerhetsaspekten i projektet är viktig. Ar- betsmiljön är strikt reglerad enligt den arbets- miljöplan, som har tagits fram i samarbete med IVL. Den anger exempelvis, hur länge en medarbetare får vistas inne i röret. Utanför finns alltid en vakt med radiokontakt, om något skulle inträffa.

– Jag upplever arbetsmiljön inne i stålröret som säker. Miljön är torr. Det är 300 meter mellan varje punktschakt, och det är öppet i båda ändarna. Inte sedan 1976, när jag började i branschen, har det hänt någon olycka i Stockholm Vattens huvudvattenledningar, sä- ger Kent Pettersson.

Kunskapsöverföring för framtiden

Hur ser framtiden ut för CBI? Lars Åke Lyckhult hos Stockholm Vatten går snart i pensi- on liksom flera av hans kollegor i branschen.

– Det finns en lång erfarenhet av att utföra CBI-metoden, både hos oss som beställare och hos entreprenören. Kunskapsöverföring är en viktig bit, så att den nya generationen kan förvalta arvet på ett bra sätt, säger Lars Åke Lyckhult.

Att arbeta med cementbruksisolering kräver kontinuitet, stort engagemang, och att man har svar på en rad olika frågeställningar. Infrastruktur och dricksvatten är ett känsligt område, som påverkar hela samhället. Driftsstopp måste till exempel planeras i detalj och kanske samordnas med andra åtgärder. Kri- tiskt både på drift- och planeringssidan – inte minst för entreprenören.

– Det vore en sorglig utveckling, om kunskapen kring CBI gick förlorad med sönderrostade stålledningar som följd. Det är kapitalförstöring att bygga nytt i onödan. Dessutom är det inte bra ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Därför är det viktigt, att kunskapen kring CBI lever vidare, så att det är möjligt att renovera befintliga stålled- ningar även i framtiden, säger Lars Åke Lyckhult.