Vill få bort utfasningskemikalier

Publicerad: 29 september, 2022

Stockholm Vatten och Avfall jobbar med ett antal utvecklingsprojekt som syftar till att rensa bort kemikalier som finns med på kandidatlistan för utfasningskemikalier. Ett exempel är styren som är en aktiv komponent i de flesta tillgängliga flexibla foder idag. Flexibla foder för självfallsledningsnätet är en av de viktigaste metoderna för att förnya rörsystem.

Kenth Olsson är Enhetschef för Ledningsnät Material på Stockholm Vatten och Avfall och förklarar att en anledning till utvecklingsprojekten är att klargöra vilka krav de kan ställa i kommande upphandlingar.

-        Stockholm Vatten och Avfall vill förhindra spridning av miljöfarliga kemikalier men måste samtidigt säkerställa att nya material uppfyller de tekniska krav som vi ställer idag rörande funktion och livslängd. Vi vill aktivt bidra till att det blir fler tillverkare av alternativa och mer hållbara material för ledningsnätet.

Flexibla foder för självfallsledningar är en av de vanligaste och viktigaste metoderna för schaktfri renovering för Stockholm Vatten och Avfall. Idag finns det väldigt få leverantörer som kan erbjuda styrenfria alternativ till flexibla foder. Detta är något som Stockholm Vatten och Avfall vill ändra på genom att skapa möjligheter för fler leverantörer att tillhandahålla alternativ utan miljöfarliga ämnen.

-        Stockholm Vatten och Avfall har idag samarbete med aktörer på svenska marknaden rörande flexibelt foder. Syftet med samarbetet är att få fram fler miljövänliga alternativ på marknaden.

Testinstallationer

En viktig del i utvecklingsprojekten är att Stockholm Vatten och Avfall gör testinstallationer med olika varianter av styrenfria flexibla foder och skapar på det sättet möjligheter för leverantörerna att både testa fodrens prestanda och utbilda sin personal i hur de fungerar samt hur man kvalitetssäkrar arbetsprocessen.

-        Som en stor aktör har vi både resurser och specialister som kan driva den här typen av utvecklingsprojekt tillsammans med branschen. Våra resultat får sedan alla intresserade ta del av. Dessa resurser är en investering för att bidra till utveckling mot de styrande miljömålen som VA organisationerna har, förklarar Kenth Olsson.

Hållbarhetskraven med tillhörande miljömål är inget unikt för Stockholm Vatten och Avfall, dessa krav kommer från EU och berör alla kommuner i Sverige. Bolaget har ett systematiskt arbete sedan några år tillbaka med hållbarhetskrav och har ringat in ett antal viktiga områden.

-        Stockholm Vatten och Avfall är till fullo medvetna om att nya hållbara material kommer att ha ett högre pris, åtminstone till en början innan volymer och ökad konkurrens ger effekt.

De styrenfria flexibla foder som nu testas på Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät kontrolleras gällande utsläpp av skadliga ämnen, dels vid installationsskedet och dels i färdig produkt via urlakning. I projektet testas också de mekaniska egenskaperna samt livslängden för att få en likvärdig eller bättre slutprodukt än det traditionella styrenbaserade produkterna.

Kenth Olsson framhåller att det kommer underlätta för både beställare och utförare med en övergång till hållbara foder när det finns en teknisk rapport som visar att funktion och livslängd älikvärdigt eller bättre.

Behov av andra utvecklingsprojekt framöver

I VA -branschens hållbarhetsarbete är även de schaktfria metoderna av stor vikt. Det är ytterligare ett område där Kenth Olsson ser behov av att VA-bolagen tar sig an utvecklingsprojekt. Storstäderna har under de senaste 100 åren utvecklats och de gamla rörsystemen är inbyggda i en infrastruktur där dagens schaktfria teknik kan ha svårt att räcka till.

-        VA-organisationerna behöver bli bättre på att visualisera våra utmaningar för utförarbranschen. Dagens kravnivå rörande hållbarhet samt funktion och livslängd är inte framtidens nivå utan här måste vi acceptera en eskalering av krav som medför utveckling av material och metod. Med andra ord ser framtiden ljus ut för de innovativa organisationerna både på beställarsidan och på utförande sidan när det handlar om gemensamma utvecklingsprojekt för material och metod.

Ylva Sjönell