Projektmedel till NSVA som säkrar dricksvattnet för framtiden

Publicerad: 23 augusti, 2022

Bild: NSVA

Bild: NSVA

Till hösten startar NSVA tre projekt som beviljats stöd för bättre vattenhushållning av Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Projekten handlar om att testa ny teknik med fiberkabel för läcksökning och att upprätta dricksvattenmodeller som stöd för en långsiktig planering och minskade avbrott i vattenförsörjningen. Projekttiden pågår till hösten 2023.

– Att hitta nya metoder för läcksökning är ett sätt för oss att hitta läckor innan de drabbar kunderna och att minska kostnaderna för onödigt läckage. Dricksvattenmodellerna innebär på sikt en säkrare vattenförsörjning, till exempel genom jämnare tryck och mindre risk för oplanerade avbrott i vattenförsörjningen, säger Victor Pelin, specialist dricksvattendistribution och projektansvarig på NSVA.

150 000 kr till ny teknik för läcksökning i plastledning
Projektet går ut på att NSVA ska testa en ny teknik med fiberkabel för läcksökning på dricksvattenledningsnätet. Till skillnad från traditionella akustiska metoder som lämpar sig bäst för ledningar av metall funkar denna teknik på plastledningar och på ledningar i stora dimensioner.

Minskat läckage av dricksvatten från ledningsnätet innebär bättre vattenhushållning med dricksvattenresursen. Att tidigt upptäcka vattenläckor leder även till en säkrare dricksvattenförsörjning

190 000 kr respektive 265 000 kr till Dricksvattenmodell och kapacitetsplan för Perstorp och Örkelljunga

NSVA har modeller för alla sina dricksvattenledningsnät. I modellerna finns uppgifter om ledningarna, anläggningarna och kundernas förbrukning. Med de fakta som läggs in i modellerna går det att göra avancerade beräkningar inför framtida planering i kommunerna.

Modellerna är centrala för förståelse och utredningsarbete kring ledningsnät och anläggningar och bidrar till att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen. Perstorp och Örkelljunga har nyligen anslutit sig till NSVA och har ingen modell sedan tidigare. Projektet går därför ut på att etablera varsin sådan modell samt att med dessa sedan ta fram en kapacitetsplan för hela dricksvattenledningsnätet i respektive kommun.

– För NSVA innebär stödet att vi nu kan påbörja arbetet med att ta fram modeller för dricksvattenledningsnäten i Perstorp och Örkelljunga. Det leder till att vi kan bygga bort svagheter i ledningsnäten och att vi bygger rätt när vi succesivt förnyar dricksvattenledingsnätet i kommunen. Nya metoder för läcksökning hjälper oss att på sikt minska antalet akuta läckor och det årliga läckaget från dricksvattenledningsnätet, säger Victor Pelin.

Pressmeddelande från NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)