Utredning om styrenutsläpp

Publicerad: 6 juli, 2022

Mätutrustning för att kontrollera styrenhalt i vattenprover. Bild: Privat

Mätutrustning för att kontrollera styrenhalt i vattenprover. Bild: Privat

Under arbetet med SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” visade det sig att det saknas relevanta data på hur mycket styrenutsläpp som flexibla foder kan orsaka.

Det tillsattes då en utredning som Love Pallon, seniorforskare på RISE, leder. Den inleddes för ett år sedan och beräknas vara klar våren 2023.

-        Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilka faktiska utsläpp av styren som förekommer, och hur de påverkar processerna i reningsverken, så beställarna vet vilka avvägningar de behöver göra vid beslut om renovering med flexibla foder, förklarar han.

Flexibla foder ett hållbart alternativ

Undersökningar visar att ur miljösynpunkt är infodring med flexibelt foder i avloppsrör ett hållbart alternativ, bland annat då det inte medför byggavfall i lika stor utsträckning som en totalrenovering av ett rörsystem.

-        Dock finns vissa kemiska nackdelar då de flesta flexibla foder-formuleringar för renovering av dag- och spillvattenrör innehåller styren. Styren är listat som potentiellt hormonstörande hos EU, vilket gör att det kan betraktas som ett utfasningsämne enligt Kemikalieinspektions PRIO-kriterier. Därför är det viktigt för svensk VA-industri att kvantifiera problemet med styren.

 I vilken utsträckning styren är ett problem kan påverkas av flera olika omständigheter och det finns olika gränsvärden vid olika miljöer.

-        För användning i avloppsledningar som leder vattnet till reningsverk är gränsvärdet 5 mg/liter, men för en recipient, då vattnet går direkt ut i naturen, är gränsvärdet 40 mikrogram/liter för ett tillfälligt utsläpp.

Politiska beslut om utfasning av styren

Love Pallon berättar vidare att flera kommuner redan fattat politiska beslut om att fasa ut styren helt och hållet till 2030 och tittar på olika alternativ.

-        Det finns idag ett antal styrenfria flexibla infodringar och i utredningen ingår därför även en kartläggning av vilka alternativ till styren som finns i dag med en beskrivning av för-och nackdelar.

Prover kvantifierar styrenhalt

Utredningen har nu pågått i ett år och de har samlat in prover från ett antal installationer med flexibla foder för mätning av styrenhalter.

-        Vi tar vattenprover vid olika tidpunkter efter installationen, först ca 10 minuter efter, sedan efter 1 timme för att slutligen ta ett prov ca 12-24 timmar efteråt. Syftet är att kvantifiera hur mycket styren som läcker ut i samband med installation av ett flexibelt foder och hur det beror på olika faktorer och metoder (installationsförfarande), samt att kvantifiera om användningen av styren utgör ett problem nedströms installationer, tex i reningsverk.

Det som kan vara problematiskt med styrenutsläpp i avloppsvatten är att det kan påverka reningsprocesserna i reningsverken, att mikroberna där inte kan fungerar som de ska.

-        Det är därför det är så viktigt att få bättre koll på vilka utsläpp som faktiskt sker, det kanske inte är några problem alls eller så är problemen betydligt större än vad man hittills trott, avslutar Love Pallon.

Ylva Sjönell