Fas 2 i forskningsprogrammet Inframaint

Publicerad: 29 juni, 2022

Magnus Arnell, biträdande programchef Mistra Inframaint. Bild: MIstra

Magnus Arnell, biträdande programchef Mistra Inframaint. Bild: MIstra

Sedan 2018 finansierar forskningsstiftelsen Mistra ett större forskningsprogram som syftar till att bidra till en hållbar infrastruktur. Genom programmets projekt ska aktörer i framför allt kommuner stödjas i arbetet med att komma till rätta med de omfattande underhållsbehov som finns.

Svensk infrastruktur står inför stora utmaningar. Många vatten- och avloppsanläggningar, vägar och järnvägar är ålderstigna och på många håll finns ett stort behov av underhåll.

-        Och då en infrastruktur i dåligt skick har betydande negativa konsekvenser för både samhällsekonomi och miljö vill vi med programmet hjälpa kommuner och VA-verksamheter med stöd för strategiska prioriteringar och beslut. Programmet baseras på verkliga behov och ska kunna användas direkt ute i verksamheterna, förklarar Magnus Arnell, biträdande programchef för Mistra Inframaint.

Forskningen möter verkliga behov

Forskarna inom InfraMaint-programmet jobbar därför nära behovsägarna. De doktorander som knyts till programmet arbetar i flera fall inom de kommunala organisationerna vilket innebär dels att forskningen utgår från verkliga behov, dels att det blir möjligt för kommunerna att omsätta ny forskning till praktik.

-        Resultaten ska bidra med underlag för bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt med inriktning mot organisationsutveckling, utveckling av nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning, förklarar han vidare.

Då projekten under programmets första fas nu kommit relativt långt och resultat redan presenterats från en del av dem finns indikationer på vad som kan behövas ytterligare fokus under fas två av programmet. De har gjort en översiktlig analys av vad innehållet i programmets andra fas bör vara för att matcha det ursprungliga målet för programmet men även nya identifierade behov.

-        Det har lett till ett antal intressanta områden för nästa fas av Inframaint som alla ska bidra till arbetet mot ett smartare underhåll. Det är viktigt att de projekt som bygger nästa del av programmet fortsätter att lösa viktiga samhällsproblem.

Politiker behöver förstå värdet av underhåll

Ett av de områden man har identifierat som viktigt inför fortsättningen fokuserar på erfarenhetsöverföring från kommuner som gått lite före och redan tagit fram nya strategier och åtgärder, kanske för att de drabbats av kriser med stora skyfall eller annat.

-        Ett annat område pekar på vikten av att jobba för en god ekonomisk hushållning, vilket bland annat handlar om hur man tar hand om sina tillgångar på ett klokt sätt.

Magnus Arnell lyfter också behovet av att få politiker att förstå värdet av att underhålla infrastrukturen.

-        De allra flesta kommuner är så fast i mantrat att man måste satsa på vård-skola-omsorg att andra områden som underhåll av VA-ledningar inte får plats på deras agenda.

Behöver stärka innovationskapaciteten

Inom just VA-området kommer man i fas två av forskningsprogrammet bland annat fokusera på innovationskapaciteten hos VA-organisationer, hur de på ett bra sätt kan plocka upp och implementera exempelvis nya digitala verktyg.

-        Inom VA-sektorn har man kanske inte varit så duktiga på att sitta i förarsätet och testat nyheter före andra, man har mer lutat sig tillbaka och låtit leverantörer och andra områden utveckla innovationer vidare och sedan kanske tagit in dem när de blivit mer mogna. Frågan i fas två blir hur VA-organisationer kan bli en tydligare aktör och jobba mer strategiskt och långsiktigt, och tidigare våga testa nyheter.

Där kommer blickarna bland annat riktas mot industrin för att lära av dem hur man utvecklar beslutsstöd och teknisk kapacitet samt hur man planerar och genomför mer förebyggande underhåll.

-        Allt handlar inte om tekniska lösningar, minst lika viktigt är organisationsutveckling och att ta fram nya affärsmodeller för smart underhåll av infrastruktur.

Planeringen i full gång

Planeringen inför fas två av Mistra Inframaint har pågått ett tag, bland annat har man hållit ett matchmaking-event där forskare och behovsägare bollade projektidéer och utforskade samverkansmöjligheter.

-        I nuläget har vi olika projektidéer som samlar ett antal aktörer runt varje projekt. Det är alltid en blandad grupp av forskare, forskningsinstitut och behovsägare. Fas två kommer omfatta ca 50 miljoner kronor från Mistra, utöver det tillkommer minst 30 procent medfinansiering från annan part, ofta når vi 50 procent, förklarar Magnus Arnell.

För de som kan vara intresserade av att ingå i ett eller flera av de forskningsprojekt som kommer dra igång i fas två, med inledning under andra halvåret 2023, så kontakta gärna Magnus Arnell på magnus.arnell@ri.se.

 

Ylva Slönell