Flera vägar att säkra kvaliteten

Publicerad: 23 maj, 2022

Foto: Love Pallon

Foto: Love Pallon

Installationer av flexibla foder skiljer sig från andra rörinstallationer då själva slutprodukten av de flexibla fodren i princip sker på plats under mark. Det innebär att vanliga kvalitetskontroller som sker i industrin inte kan tillämpas, dock finns olika vägar att ändå säkra kvaliteten på dem.

Love Pallon är seniorforskare på RISE på enheten för polymera material och hållbarhet. Han deltog i arbetet med att ta fram rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” och såg under arbetet med rapporten att Sverige ligger efter i utvecklade nationella system för kvalitetskontroller av flexibla foder.

-        På många håll i Europa, där Tyskland sticker ut som det land med flest kontroller och transparens i kontrollsystemet, genomförs exempelvis förstörande provning efter en installation av flexibla foder. Det är egentligen det enda säkra sättet att ta reda på om kvaliteten på installationen håller det som utlovades av entreprenören, konstaterar Love Pallon.

Samtidigt är steget med förstörande provning bara ett i ett större perspektiv av kvalitetskontroller där byggledaren hos beställaren spelar en mycket viktig roll. Steget med förstörande provning är det sista där man kan kontrollera utfört arbete, men för se till att utfört arbete följer alla anvisning behövs en närvarande byggledare.

Certifiering kvalitetshöjande

Men det finns även andra vägar att gå för att säkra kvaliteten på installerade foder, ett av dem är genom certifiering.

-        I exempelvis Danmark finns ”Kontrolordning for ledningsrenovering” som syftar till att säkerhetsställa att entreprenörerna levererar de produkter som deklarerats vid försäljning. För att få använda sig av ett ”godkänt”-märke från Kontrolordning behöver entreprenören dels klara mer omfattande inträdeskrav samt de krav som ställs på kontinuerlig basis, vilket bland annat innebär en regelbunden kontroll av installerade foder genom provning i testlaboratorium.

I SVU-rapporten om flexibla foder diskuteras ett certifieringssystem på företagsnivå, liknande det de har i Danmark.

-        Att säkra kvaliteten genom en specifik certifiering för just installationer av flexibla foder, som komplement till andra byggcertifieringar, innebär att man genom att höja kunskaperna och kompetensen hos installerande företag även får ett bättre genomförande av installationen och därmed också en höjd kvalitet.

Saknar systematiska kvalitetskontroller

I Danmark görs även förstörande provningar regelbundet som kontrollsystem, men till skillnad från exempelvis det tyska systemet där den förstörande provningen görs vid nästan varje installation så nöjer man sig i Danmark med att testa entreprenörens kompetenser regelbundet genom stickprover.

-        Under arbetet med rapporten funderade jag över den avsaknad av systematiska kvalitetskontroller vid installation av flexibla foder här i Sverige, inte minst då det faktiskt i P101 finns rekommendationer om förstörande provning. Att det inte följs upp tyder på att kunskapen hos beställarna kan saknas om vikten av kvalitetskontroller, samtidigt görs säkert mycket runt om i olika kommuner för att säkerställa kvaliteten, men det jag talar om här som jag saknar är det mer systematiska nationella systemet som är transparent för alla.

Love Pallon konstaterar att den praxis vi utvecklat här i Sverige tyder på en stor tilltro från beställaren om att den kvalitet som beställs av entreprenören också är det de får.

-        De har varit nöjda med det arbete som utförts utan att egentligen säkerhetsställa exakt vad de fått. Ser man till Tysklands erfarenheter så visar de att införandet av ett system med förstörande provning för över tjugo år sedan resulterat i väsentligt ökande kvalitet över åren. Idag ligger resultaten på proverna oftare närmare de utlovade värdena, men det gjorde de absolut inte från början. Så svenska beställare borde nog fundera mer på värdet av systematiska kvalitetskontroller.

Centralisering av beställningar en väg

Han berättar också om Irland som idag har ett system med krav på förstörande provningar för att kvalitetssäkra gjorda installationer.

-        Att de infört det systemet beror delvis på att de idag har en centralorganisation som hanterar alla beställningar av VA-arbeten, tidigare gjordes det ute i varje litet county. Det var under Irlands eurokris som EMU krävde ett antal åtgärder för att säkerställa en bättre framtida ekonomi, ett av de kraven var att alla beställningar av VA-arbeten sköttes centralt.

Love Pallon drar en parallell till Sverige där ansvaret ligger decentraliserat på varje kommun och kan se att det kan vara lite problematiskt.

-        Det är naturligtvis svårt för en mindre kommun att ha resurser till allt som krävs runt VA-systemet och då hinns kanske inte uppföljningar av beställningar med, där kvalitetskontroller ingår. För det är just uppföljningssteget som brister här i Sverige som jag ser det. En idé skulle kunna vara att samla beställningar för flera mindre kommuner i en större organisation, vilket jag vet att man gjort på vissa håll.

I rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” har de i en av bilagorna beskrivit hur man går till väga om man vill börja testa gjorda installationer med förstörande provning.

-        Det är ett exempel på ett protokoll för att visa vilka provningarna man bör göra och vilken information som är viktig att dokumentera.

Ylva Sjönell