Norsk innovasjon med fokus på NoDig-separering

Publicerad: 27 februari, 2017

Oslo, Bergen og Trondheim kommune ønsker nå kontakt med teknologiutviklere, forskere, leverandører, entreprenører, konsulenter, bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å komme opp med ny metodikk og teknologi for gravefri separering av fellessystemer.

Det blir en egen workshop om dette temaet under Vannbransjens innovasjonskonferanse i Oslo 7.mars. Påmeldingsfristen er allerede 2.mars, og alt om konferansen kan du lese her: http://vanninnovasjon.no/
Frode Hult, Seksjonsleder for strategi og utvikling i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten i Oslo VAV er kontaktperson for denne workshopen.

I omtale av programmet slår han fast at store deler av norske og internasjonale byer og tettsteder har avløp fellessystem i sine mest sentrale sentrumsområder. De er lagt i en tid hvor dette var det dominerende systemvalget for avløpstransportsystemer.
Fellessystemer transporterer mye vann, og de kan forårsake betydelige utslipp av avløpsvann til resipienter under nedbør, da de er konstruert med regnvannsoverløp. De siste tiårene har vannsektoren arbeidet intensivt med å redusere utslipp gjennom ledningsfornyelse og kapasitetsøkning på både transportsystemer og renseanlegg, bekkeåpninger og lokal overvannshåndtering.
I omtalen av Innovasjonskonferansens workshop heter det videre at utslipp fra regnvannsoverløp er noe man ikke blir kvitt ved opprettholdelse av fellessystemet. Brukerkravene fra befolkning og myndigheter til god vannkvalitet, også i sentrum av byer og tettsteder, fordrer at vi gjør vårt ytterste for å redusere utslipp til resipienter. Kjelleroversvømmelser i områder med kapasitetsproblemer er tidvis også et betydelig problem med fellessystemet, først og fremst for den berammede part.

Uholdbar situasjon
I 2017 er det uholdbart at private og næringslivskunder skal oppleve tilbakeslag fra overbelastede fellessystemer. Vann- og avløpsnett er av DSB definert som kritisk infrastruktur. Det er samfunnets grunnmur og av svært stor betydning for folkehelse og miljø. I sine langtidsplaner har svært mange norske og internasjonale byer og tettsteder separering av fellessystem som hovedtiltak for systemvalg. Dette gir betydelige gevinster i form av å legge ned overløp, få færre kjelleroversvømmelser, mindre fremmedvann med transport- og rensekostnader, bedre rensegrad på renseanlegg (og renere utslippsvann), moderne avløpssystemer i bytransformasjonsområder, og vi kan få separert (og fornyet) stikkledninger for eiers regning.

Revoulsjonerende
Frode Hult, Seksjonsleder Frode Hult mener bransjen kan oppfylle utslippstillatelser, forurensningsforskriften og vannforskriften, samt gi et svært godt servicenivå for innbyggerne. Men, dette er kostbart, og det er krevende. Å grave opp i sentrumsgater med biltrafikk, bane og all annen nedgravd infrastruktur over avløpsledninger er svært krevende, for ikke å si uaktuelt i mange tilfeller. For å kunne tilnærme seg dette på en annen måte, både praktisk og kostnadseffektivt, vil en separering av fellessystem uten å grave være revolusjonerende.
-Vi ønsker å se på muligheten for en NoDig-separering». En praktisk og kostnadseffektiv måte å løse dette på vil ikke bare ha stor verdi lokalt, regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Det vil være svært innovativt og gi stor merverdi for byer og tettsteder i verden, ikke minst den sosiale og miljømessige dimensjonen, sier Frode Hult.

Problemstillinger
Problemstillinger som må vurderes  er blant annet:
Muligheter og begrensninger i å øke dimensjonen på eksisterende fellesledning (forholdet til omkringliggende infrastruktur, grøftemasser, stein/fjell m.m.
Tekniske løsninger for å etablere to nye ledninger i gammel fellesledning, herunder problemstillinger og løsninger for å knytte til hhv. spillvann og overvann (taknedløp, sluk, m.m.)
Dimensjoneringskriterier og krav til kapasitetsreserver for å håndtere klimaendringer og ekstremnedbør
Kumløsninger: Videreutvikle, effektivisere og dokumentere metoder for NoDig-utbedring av kummer ved ivaretakelse av en NoDig-separering» I det nasjonale kompetansesenteret på Ås/NMBU er det også foreslått en FOU/Innovasjonsdel. Vi har nå tilgjengelig et testområde på Ås i prosjekt «NoDigChallenge», som handler om gravefri tilkobling av stikkledninger på vann.
Kunne et FOU-prosjekt om NoDig-separering tenkes koblet som et oppstartprosjekt i regi av kompetansesenteret, og kanskje inspirere til videreutvikling av et ledningsnettmiljø på NMBU, hvor det følger forskningsmidler, leverandørbidrag og leverandørutvikling, universitetsbidrag, bidrag fra vannbransjen m.m, spør Hult på vegne av bransjen?
Er dette noe vi kan utvikle videre? Dette bør diskuteres i workshopen på Innovasjonskonferansen, mener Hult.

Ønsker utvikling av NoDig
Oslo, Bergen og Trondheim ønsker en NoDigno-utvikling som forhåpentligvis vil gi dette en større påvirkning på markedet. De norske leverandørene er i dag i stor grad handelsledd, mens utviklingsenhetene sitter i utlandet. Sluttbrukerne fra de tre største kommunene ønsker å påvirke denne bransjen til å utvikle mer (lednings)teknologi i Norge, ved å illustrere markedet som kunne åpne seg dersom slike løsninger var tilgjengelig.
Hvilke typiske dimensjoner er det sluttbrukerne har størst behov for å bytte ut en eksisterende fellesledning med separat spillvann og overvann? Slike tall vil være viktig å signalisere når det gjelder å motivere leverandørbransjen. Og utvikles teknologien for én type dimensjon er veien videre kort for videreutvikling av andre dimensjoner. En måte vil kunne være å gå sammen og rigge opp en ny innovativ utviklingsanskaffelse av samme type som vi har i «NoDig Challenge». I den grad det er behov for uttesting, kunne dette kanskje dette skje i regi av kompetansesenteret på NMBU, avslutter Hult.
Det store spørsmålet blir dermed om deltakerne kan bli enig om å rigge opp til en ny innovativ utviklingsanskaffelse a-la NoDig Challenge? Spørsmålet er også om det skal legges rette for FoU-utvikling på konferansesenteret på Ås; og i forlengelsen av dette; bør dette prosjektet være en pilot i dette og la prosjektet gå i regi av kompetansesenteret?
Det blir en spennende innovasjonsdag for NoDig i Oslo 7.mars.