SSTT-seminarium på VA-mässan

Publicerad: 16 februari, 2022

Seminariet kommer byggas kring ett verkligt exempel från Göteborg där man genom ett långsiktigt planerat underhåll, som inkluderade schaktfria metoder som läcksökning, spolning och rörinspektioner, sparade mycket resurser för kommunen.

Syftet med seminariet är att visa på hur ett långsiktigt strukturerat upplägg av underhållet av ledningar, baserat på schaktfria tekniker, kan ge många fördelar för ägare av ledningsnät.

-        Jobbar man metodiskt med aktiv läcksökning som del av en långsiktig underhållsplan kan man undvika panikartade schakt och punktlagningar som både kostar mycket, stör trafik och boende samt bidrar till stora klimatutsläpp. Med schaktfritt får man möjlighet att jobba betydligt mer hållbart ur flera perspektiv, förklarar Jakob Kesselberg, delägare på Vretmaskin AB och en av seminariearrangörerna.

Stegen mot ett planerat underhåll

De metodiska steg som kommer beskrivas under seminariet är:

1)     Genom analyser av vattenflöden och annan information identifiera potentiella läckor i ledningsnätet

2)     Genomföra en riktad insats med läcksökning för att lokalisera läckorna i ledningsnätet

3)     Genomföra rörspolning för en noggrannare kontroll av de omkringliggande spill- respektive dagvattenledningarna.

4)     Genom rörinspektioner och optiska inspektioner verifiera läckorna genom inläckage etc

5)     Fatta beslut om och genomföra lämpliga åtgärder i form av entreprenad.

Steg 1-4 sker med schaktfria tekniker och många av de åtgärder som beslutas om i steg fem sker även de schaktfritt genom exempelvis relining eller rörspräckning.

-        I en stor kommun kan många av åtgärderna genomföras i egen regi, medan mindre kommuner behöver ta in entreprenörer för att åstadkomma det. Med en långsiktig underhållsplan som baseras på stegen ovan kan kommunerna tjäna både tid och pengar på ett mer förebyggande underhållsarbete.

Under seminariet kommer varje steg gås igenom mer i detalj av medlemmar från SSTT som jobbar med olika schaktfria tekniker som ingår i respektive steg.

Att arbeta strukturerat ger flera fördelar

Att jobba strukturerat med underhållet får ofta även andra fördelar där kunskaper från upptäckta läckor kan bidra till effektivare åtgärder i hela kommunen.

-        I det exempel vi kommer beskriva på seminariet visade det sig att de läckor som upptäcktes låg i ett område med relativt många läckor där ledningsnätet till stora delar bestod av gamla gjutjärnsrör. Med den kunskapen kunde Göteborgs kommun identifiera fler områden med liknande rörtyper som visade sig också ha många läckor. De kunde då rikta in mycket av underhållsarbetet mot just dessa områden vilket blev betydligt mer effektivt än att mer slumpartat åtgärda och laga läckor.

Seminariet äger rum den 30 mars 2022 på VA-mässan på Elmia, vilket är den ledande branschmötesplatsen för affärer, investeringar och erfarenhetsutbyte inom VA- och vattensektorn. VA-mässan hålls mellan den 29-31 mars och där möts både privat och offentlig sektor för att utvecklas, lära sig och investera i lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

 

 För anmälan till seminariet gå till:

 https://www.elmia.se/va-massan/for-besokare/vad-hander-pa-massan/seminarieprogram/

 

Fotnot: SSTT kommer fram till mässan skriva fler artiklar om seminariets upplägg och innehåll.

Ylva Sjönell