Staten behöver ta mer ansvar för klimatanpassningen

Publicerad: 2 februari, 2022

Bild: Svenskt Vatten

Bild: Svenskt Vatten

Den 12 januari bjöd riksdagsnätverket inom ”Hållbar och Cirkulär VA” in riksdagsledamöter till ett seminarium på temat VA och klimatanpassning. På seminariet fick två av Svenskt Vattens medlemmar; Kretslopp och Vatten i Göteborg och Gästrike Vatten, presentera och diskutera kring både proaktivt och reaktivt klimatanpassningsarbete i deras respektive organisationer.

Andreas Severinsson, chef för stadsutvecklingsavdelningen på Kretslopp och Vatten i Göteborg, berättade hur de lyckats skapa lokala förutsättningar för ansvar och finansiering för sitt klimatanpassningsarbete. Därefter berättade Lena Blad, VD för Gästrike Vatten, om hur de kraftiga skyfallen i Gävle i somras påverkade staden och vilka skadekrav från försäkringsbolagen det främst genererat nu i efterhand. Klara Westling från Svenskt Vatten modererade seminariet.

Båda Andreas och Lena var tydliga med att även om deras respektive organisationer arbetat mycket med klimatanpassning, så räcker det inte. Enligt deras bedömning krävs att staten går in och stöttar med prioritering, ansvar och finansiering. Det behövs en tydlig ansvarsfördelning och en nationell finansieringsmodell som alla landets kommuner och VA-organisationer kan luta sig mot. Utifrån dagens organisering och lagstiftning så faller tyvärr både VA-frågor och klimatanpassningsfrågor i stuprör. För att öka tydlighet och undvika att olika ansvarområden faller mellan stolarna finns behov av en mer övergripande samordning och sammanhållna strategier. Det är många frågor och stora kostnader som landar hos VA-organisationerna och därför är det av yttersta vikt att de då också får vara med och påverka både samhällsplanering och klimatanpassning.

Deltagande politiker gav medhåll och önskade inspel från Svenskt Vatten och dess medlemmar om hur detta arbete bäst tas vidare. Svenskt Vatten kommer därför sätta samman en arbetsgrupp med ett antal medlemsorganisationer för att senare under våren leverera inspel till politiken.

Klimatanpassningsfrågan är ett av Svenskt Vatten prioriterade fokusområden mot politiken under valåret 2022.

 

Källa: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/staten-behover-ta-mer-ansvar-for-klimatanpassningen/

Svenskt Vatten