Norconsult med i Norges største pågående NoDig-prosjekt

Publicerad: 8 november, 2016

  • Prosjektet i Bakkedalen i Ullensaker kommune er et av Norges største pågående NoDig-prosjekt innen VA. Det er ikke ofte så mange ulike NoDig metoder benyttes i samme prosjekt, skriver Norconsult i en pressemelding. Det er tydelig at selskapet er stolt av sin rolle innen NoDig-konseptene.

    Ved etablering av ulike vann- og spillvannsledninger (med og uten varerør) benyttes styrt boring i løsmasser. I Bakkedalen skal det bores i både rette og buede traséer.
  • Utblokking og inntrekking av nytt rør skal utføres for et ledningsstrekk for vannledning.
  • For etablering av ny og større overvannsledning benyttes mikrotunnelering med åpen front.

Ullensaker kommune er byggherre for NoDig-prosjektet i Bakkedalen. Norconsult har stått for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Park & Anlegg AS er utførende entreprenør - med Nordisk Fundamentering AS (NFT) som underentreprenør for spuntarbeider og Olimb Anlegg AS som underentreprenør for NoDig VA-anlegg.

I Bakkedalen på Kløfta gjøres grunnen klar for nye byggeprosjekter. Blant annet erstattes det eksisterende VA-ledningsanlegget i dalen med nye. Norconsult sørger for at det skjer ved hjelp av nesten gravefrie løsninger.

I Bakkedalen på Kløfta i Ullensaker kommune pågår det for tiden omfattende anleggsarbeider. Disse skal sikre solide fundamenter for de mange planlagte byggeprosjektene i og ved dalen. Dalbunnen fylles med steinmasser som skal gi tilfredsstillende områdestabilitet, og det eksisterende VA-ledningsanlegget i dalen erstattes med nye. Norconsult, Norges største tverrfaglige rådgiverselskap, har prosjektert oppgraderingen, og har tett oppfølging av prosjektet i byggefasen. I Bakkedalen er det NoDig-teknologi som gjelder.

NoDig-teknologi er bransjens betegnelse på gravefrie metoder innen vann- og avløp (VA). Ved bruk av konvensjonelle løsninger kreves dels omfattende gravearbeider for å få tilgang til rør som ligger i bakken. Det er både tidkrevende, plasskrevende og støyende - og dermed også kostnadsdrivende. Til sammenligning gir NoDig-teknologi langt mer skånsomme løsninger for både omgivelser, fremdriftsplan og lommebok.

NoDig representerer den beste løsningen
NoDig-teknologi er den beste løsningen i dette prosjektet, og er i tillegg kostnadsbesparende. Stabilitetsberegninger for alternativet med konvensjonelle grøfteanlegg i prosjektområdet, viste at tradisjonelle løsninger med graving ville krevd en rekke kostbare sikkerhetstiltak, og ville medført negative konsekvenser for beboere i området, sier Stig Olsborg, Avdelingsleder for VA-transportsystemer og oppdragsleder fra Norconsult.

VA-omlegginger omfatter også kryssing og langsføring av vei, hvor NoDig er en klart bedre løsning. Deler av ledningsstrekket i Bakkedalen skal legges gjennom en trang dal med beboere på begge sider. Forholdene i Bakkedalen gjør det vanskelig å anlegge åpen grøft, slik man hadde vært nødt til dersom man skulle valgt en konvensjonell graveteknologi. Graving ville dessuten hatt en svært negativ påvirkning for beboerne der, særlig med tanke på støy og rystelser fra spuntarbeider under anleggsperioden. På grunn av redusert transportbehov og begrenset terrenginngrep gir NoDig-metodene også reduserte CO2-utslipp.