Infrastruktur for de neste generasjonene i Drammen

Publicerad: 22 november, 2021

Fire aktører som har jobbet tett sammen i prosjektet. Fra venstre byggeleder Håkon Rygg i Consult1, prosjektleder i Drammen kommune, Sylvia Karstad, anleggsleder Tormund Fevang i Kjeldaas AS og oppdragleder i Asplan Viak, Ellen Margrethe Randa. Foto: Odd Borgestrand

Fire aktører som har jobbet tett sammen i prosjektet. Fra venstre byggeleder Håkon Rygg i Consult1, prosjektleder i Drammen kommune, Sylvia Karstad, anleggsleder Tormund Fevang i Kjeldaas AS og oppdragleder i Asplan Viak, Ellen Margrethe Randa. Foto: Odd Borgestrand

Drammen kommune har tatt i bruk store deler av verktøykassa for NoDig-løsninger i tillegg til konvensjonell graving når de nå skifter ut gamle hovedledninger for vann og avløp på Tangen i Drammen. Store deler av infrastrukturen under bakken i bydelen blir fornyet i dette prosjektet.

Prosjekt «Skomakergata bekkelukking» legger til rette for separering av avløpsvannet i Tors vei, Gamle Kongeveien, Auens vei, Blichfelds vei og Seilmakergata ned til fjorden.

-Hensikten med å separere avløpsvannet er å føre spillvann i eget rørsystem til kommunens renseanlegg, mens overvann skal føres i eget rørsystem med korteste vei til Drammenselva og Drammensfjorden, forteller prosjektleder i Drammen kommune, Sylvia Karstad.

Stort apparat

Et stort apparat er i sving for å gjennomføre et prosjekt som opprinnelig var kostnadsberegnet til 22 millioner kroner, men som etter flere runder med oppjusteringer nå har en total ramme på 36,5 millioner kroner.
-Alle oppsitterne i området har vært svært opptatt av at prosjektet skal gjennomføres i en samlet operasjon, for å unngå stadig nye oppgravinger, og det er årsaken til at prosjektet har dratt ut noe i tid. Byråkratiet jobber ofte senere enn jeg som prosjektleder skulle ønske, men for første gang har vi klart å samle alle kabelselskaper, veimyndigheter, interkommunalt vannselskap, fylkeskommunen og kommunens ulike etater om en felles løsning for en helt nødvendig ledningsfornyelse, forteller Karstad.

Fra fellessystem til separatsystem

Prosjektnavnet «Skomakergata bekkelukking» viser til at overvannet fra den lokale overvannsledningen skal hentes ut fra eksisterende avløpfellesledning, og føres frem til elva, for å gjøre eksisterende separatsystem i Tors vei virksomt.
Skomakergata avløpssone har i dag fellessystem med overløp, og ligger innenfor delfelt «Strømsø og Tangen» i Solumstrand rensedistrikt. Her har det vært en del problemer både med mye fremmedvann og sand og grus i ledningsnettet. 57 husstander har også fått pålegg om oppgradering av sine stikkledninger.

Graving og NoDig

Det var Kjeldaas AS i Sande som sikret seg entreprisen, der Drammen kommmune er byggherre. Asplan Viak har vært prosjekterende, mens Consult1 har byggeledelse for Drammen kommune.
Anskaffelsen omfatter blant annet konvensjonell graving og utskiftning av eksisterende VA-ledninger, strømperenovering av avløpsledninger, styrt boring i løsmasser ut i Drammensfjorden for etablering av ny utslippsledning for overvann, hammerboring for etablering av stålrør under fylkesvei 319, Havnegata, som er en av hovedinnfartsårene til Drammen, samt tilhørende kum- og koblingsarbeider.

-I et område som dette ønsker vi selvsagt å redusere omfanget av konvensjonell graving, sier NoDig-entusiast og oppdragsleder i Asplan Viak, Ellen Margrethe Randa.
-Her ble andelen NoDig noe mindre enn det vi ønsket, men lokale forhold  med mye fjell og varierende grad av løsmasser over, tilsa at det måtte bli en del graving når det både handler om separering og utskifting av rør, der de eldste er fra 1860-tallet. Kort sagt må vi alltid velge de metodene som er mest hensiktsmessig for prosjektet. Vi er mange som har jobba med dette prosjektet over lengre tid, og det er veldig gøy å se utførelsen av det vi har planlagt.

Hovedledningsgrøftene er på 720 meter, og i tillegg kommer grenledningsgrøfter på om lag 250 meter.
Den nye utslippsledningen i PE 900 mm er ført ut i Drammenselva og ble etablert gjennom styrt boring, med Olimb Anlegg som underentreprenør for Kjeldaas.

Tre NoDig-metoder

Her er det også utført hammerboring for framføring av to stålrør på henholdvis 600 og 300 mm. Dette for å unngå delvis oppgraving og stengning av innfartsveien Havnegata. Senere følger to strekk med strømperenovering i dimensjoner på 300- til 450 mm av avløpsledninger på totalt 240 meters lengde og dessuten også innføring av strømpe i et stålrør for overvann i dimensjon på 600 mm. Dette strekket er på beskjedne 24 meter. Prosjektet ineholder også stikkledningsgrøfter på totalt 850 meter, opplyser Ellen Margrethe Randa videre.

Kummer og sluk

Det skal også settes ned 17 vannverkskummer, 23 spillvannskummer, 25 overvannskummer, 2 avløp felleskummer, 20 sandfang og 6 bisluk. Videre planlegges det for 1500 meter med kabelgrøft for gatelys, strøm og fiber. Til slutt skal selvsagt berørte veier og fortau reetableres. 
-Beboere i området må leve med anleggsvirksomhet et års tid framover, men så kommer det forhåpentligvis 100 gode år med velfungerende infrastruktur, sier en smilende prosjektleder i Drammen kommune, Sylvia Karstad, som innrømmer at hun har lært seg tålmodighet i dette prosjektet.

Komplekst anlegg
Anleggsleder Tormund Fevang hos entreprenør Kjeldaas AS, understreker også at dette er et komplekst anlegg med svært mange involverte aktører. Antallet anleggsmøter har han ikke oversikt over. Han syns jobben er både krevende og utviklende på grunn av de mange ulike metodene som benyttes innen NoDig, kombinert med konvensjonell graving i trange gater på historisk grunn. Han er godt fornøyd med dialogen med naboene.
-Det er nøkkelen i ethvert prosjekt, understreker han. På den annen side kunne han tenkt seg noe mindre tidsforbruk fra veimyndigheter og fylkeskommune.
-Det er mange utfordringer som må løses når man jobber med fornyelse av infrastruktur. Derfor er tett kontakt med kommunens byggeleder også helt avgjørende. Det samarbeidet har fungert meget godt, understreker Fevang, noe som også blir bekreftet av byggeleder Håkon Rygg.
-Vi skal ha åpne diskusjoner siden vi sitter på hver vår side av bordet, men så langt har vi diskutert oss fram til gode løsninger, sier Rygg.

Historisk område

Tangenområdet i Drammen er et historisk område. Tangen var sentrumfor skipsbygging, handel og sjøfart helt tilbake på 1500-tallet. På 1800-tallet ble det etablert en rekke bedrifter på Tangen, blant annet Drammen Jernstøperi fra 1847. I dag eksisterer fortsatt Seilmaker Peter Høeg, som er Drammens eldste bedrift, grunnlagt i 1767. 
Stikkledningsarbeidet berører boliger fra 1800 tallet, samt Drammen støperi sine arbeiderboliger fra 1950 tallet. Her er det funnet originale tegl-rør og en meget velholdt vannledning i støpejern fra 1860, produsert i England.

 

 

Odd Borgestrand