Har du husket Norsk Vanns fagtreff 25–26 oktober?

Har du husket Norsk Vanns fagtreff 25–26 oktober?

Det er fortsatt god plass på årets fagtreff, som arrangeres på Quality Hotell 33 på Økern i Oslo 25. og 26.oktober, og spesielt på parallellseminaret om NoDig håper Norsk Vann og SSTT at flere vil melde seg på.

Ledningsnett og NoDig onsdag 26.oktober

Norsk Vann ønsker god deltakelse på parallell A ledningsnett onsdag 26. oktober. Dagen starter med en gjennomgang av kontraktsformer og kontraktsvilkår med praktiske eksempler på kontrakter innen de ulike NoDig metodene med advokat Hans Cappelen. Deretter blir det en praktisk gjennomgang av bruk av NS3420 på gravefrie løsninger med erfaringer fra Bærum. Vi tar deretter turen til Skien og får presentert en studentoppgave om slaghammerboring og bruk av NS3420. Hvordan skal man vurdere og fordele risikoen ved boreprosjekter og er det mulig å dele risikoen? Formiddagen avsluttes med en paneldiskusjon med foredragsholderne fra de første innleggene i panelet. Hvor omfattende bør grunnundersøkelsene på forhånd være, og hvis det går galt – hvordan prise de ulike løsningene for  ”mulig arbeid”? Her blir det muligheter for diskusjon og meningsutveksling.

Anskaffelsesprosessen

Etter lunsj fortsetter vi med anskaffelsesprosessen – sett fra en entreprenørs side. Hvordan kan man tilrettelegge for alternative metoder innen samme anskaffelse og tilrettelegge for utvikling av utstyr og metoder i anskaffelsen? Dette er temaer som mange synes er krevende.  
Hovedpunkter fra plastrørrapporten presenteres for første gang på fagtreffet. Det har vært en lang prosess fram til det rapportforslaget som har vært til høring i sommer. Høringskommentarer fra plastbransjen er nå til vurdering og innarbeiding i rapporten, og status vil bli lagt fram av forfatteren på fagtreffet. 

Siste del av dagen blir presentasjon av ulike prosjekter knyttet til NoDig eller fornying av ledningsnettet. Vi får en presentasjon av prosjektet ”To dig or not to dig”. Vi får høre om testing av fallmålingsutstyr og rørinspeksjon med hjelp av ultralydscanning.

Ulike utfordringer

På fagtreffet vil du få muligheten til å fordype deg i en rekke utfordringer innen vann- og avløpssektoren over seks ulike paralleller, fordelt på to dager. I god tradisjon er en av parallellene i samarbeid med SSTT, og det arrangeres en ny samling i forum for drift av koaguleringsanlegg.

Tema for fagtreffet:

Vann og avløp i kommunal planlegging
Vannkvalitet, ledningsnett og lekkasjer; utfordringer innen vannforsyning
Bærekraftig avløpsrensing og utslipp fra avløpsnettet
Anskaffelser ledningsnett med vekt på NoDig, krydret med aktuelle tema 
Forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringsanlegg
Aktuelle tema innen slam

Ny drikkevannsforskrift

Risiko for forringelse av vannkvalitet i ledningsnettet er løftet frem i forbindelse med forslag til ny drikkevannsforskrift og som argument for økt fornyelse av ledningsnettet. I den samme debatten er lekkasjer trukket frem som ressurssløsing og et problem som må få større fokus fra bransjen. Dette må vi selvsagt forfølge i en egen parallell om vannkvalitet, ledningsnett og lekkasjeproblematikk. Hva er utfordringene og hvordan bør vi arbeide videre?
Retningslinjer for dimensjonering av nødvannsutstyr foreligger ikke. Hvilke hensyn skal tas og hva skal man dimensjonere for? Erfaringer fra Oslo og Stockholm fremlegges, kombinert med resultater fra en workshop i september. 

Godt verktøy

I kommunal planlegging er det viktig at vann og avløp ivaretas på en god måte. Dette er verktøyet som skal benyttes for å legge til rette for gode løsninger. Kjenner du til mulighetene og begrensningene? De gjennomgås på dag 1 av fagtreffet.
Tap fra avløpsnettet skal i større grad registreres og kontrolleres. Med økende korttidsnedbør blir det utfordrende å ha kontroll med utslipp og tap. Flere prosjekter er avsluttet eller under arbeid knyttet til denne problematikken. Temaet presenteres og diskuteres.

Påmeldingsside til fagtreffet finner du på Norsk Vanns kurs- og arrangementskalender.