Publicerad i #SSTT nr. 3/2015 – 12 oktober, 2016

Acceptkriterier for godkendelse af NoDig- arbejder ved TV-inspektion

Danske spildevandsselskaber får ofte udført TV-inspektion som grundlag for en godkendelse af et nyt eller fornyet afløbssystem, inden anlægget overtages. Der har i mange år været et udpræget ønske om at få opstillet ensartede og standardiserede kriterier for,  hvilke observationer der kan accepteres i TV-inspektionen, hvis et nyt eller  fornyet afløbssystem skal overtages.  Dette grundlag findes nu i en ny vejledning fra DANVA.

Ny vejledning om acceptkriterier

Når en bygherre vurderer, om en et nyanlæg eller en fornyelse af en eksisterende ledning er udført i en acceptabel kvalitet, sker dette  normalt ud fra en samlet bedømmelse af krav i udbudsmaterialet, observationer opsamlet  under tilsyn med arbejdets udførelse samt ved  efterkontrol af ledningssystemets kvalitet. Sidstnævnte sker ofte på baggrund af en gennemført TV-inspektion. DANVA har med den seneste revision af vejledning nr. 92, Acceptkriterier, vurdering af nye og fornyede ledninger givet bygherren et værktøj til at foretage denne kvalitetsvurdering, såfremt det sker på baggrund af en TV-inspektion, udført som angivet i Fotomanualen, DANVA-vejledning nr. 57, januar 2015.

 

Figur 1. Vejledningens forslag til opdeling af acceptkriterier i 3 kategorier.

Vejledningen er opdelt i fire separate afsnit, i det nyanlæg i henholdsvis beton og plastmaterialer samt fornyede ledninger, som i henholdsvis forede ledninger og lange sammensvejsede ledninger behandles særskilt. I hvert  af disse afsnit beskrives de observationer, der kan forekomme i forbindelse med TV- inspektion, og der opstilles forslag til tilhørende acceptkriterier.

 

Figur 2. Udstyret til deformationsmåling med tolk (dorn) består af en plast- eller metalcylinder med nøjagtig dimension, jf. DS 430, og
to øjebolte til trækwire, så tolken kan trækkes gennem ledningen og retur, hvis den sidder fast. Foto: Rasmus Høibjerg, COWI.

Definition af acceptkriterier

Acceptkriterierne er i vejledningen gengivet  som en 3-delt størrelse, idet der skelnes mellem acceptable, betinget acceptable og uacceptable observationer, jf. figur 1.

Betinget accepterede observationer er observationer, det anbefales at acceptere som registreringer i TV-inspektionen, hvis der foreligger dokumentation, der påviser, at observationen er mindre end de af bygherren opstillede kvalitetskrav. Som eksempel kan angives DE 2, der er observationen for en deformation på  5-15%. Hvis bygherrens acceptkriterier bygger  på, at kravene i den danske standard DS 430 skal overholdes, og det dokumenteres i f.eks. en PE-ledning, at der kan trækkes en tolk  igennem med en dimension, der er 9% mindre  end ledningens dimension, så kan DE 2-registreringerne i den kontrollerede ledning godkendes, se figur 2.

Uacceptable observationer er observationer,  det ikke anbefales at acceptere uden entreprenørtiltag i form af supplerende arbejde. Som eksempel kan nævnes AL 2 forårsaget af,  at ledningen er fyldt med sand og grus fra ledingsarbejdet. I disse tilfælde bør entreprenøren anmodes om at rense ledningen på ny  inden udførelse af en fornyet TV-inspektion.

Acceptkriterier for forede ledninger

Specifikt for ledninger, der er fornyet med en  foring, skal bygherren være opmærksom på, at kvaliteten af foringen vil afhænge af den  gamle lednings tilstand. Der vil således forekomme observationer, som er begrundet i den  gamle lednings tilstand. Hvis der er en lunke  eller deformation i den gamle ledning, vil disse  observationer også optræde i den forede ledning. Hvis den gamle ledning har en retningsændring, kan der afhængigt af størrelse,  udstrækning og metodevalg opstå folder i den  forede ledning.

Ved opstilling af acceptkriterier for forede ledninger er det således vigtigt, at disse tilpasses  kvaliteten af den gamle ledning. Derfor anbefales det, inden foringer igangsættes, at diskutere de tekniske betingelser herfor med  entreprenøren, og eventuelt tilpasse dem på  de punkter, hvor entreprenøren på forhånd  kan se, det vil blive vanskeligt at overholde de  gængse acceptkriterier.

Som eksempel kan angives, at det kan være  vanskeligt at udføre en god stikopskæring,  hvor:

• Hovedledningen er under 200 mm på grund af pladsforhold

• Ved 45 graders tilslutninger

• Hvor stiktilslutningen er helt eller delvist  manglende op mod foringen

I sådanne tilfælde anbefales det bygherren på  forhånd at angive lempeligere krav til accept af stikopskæringen.

Vejledningen tager udgangspunkt i Fotomanualens 18 observationskategorier, og for hver  observationskategori er det angivet, hvilke  observationer der typisk kan fremkomme i  forede ledninger. Disse er efterfølgende  opdelt i de 3 omtalte kategorier. Hvor obser vationen kan være betinget af den gamle lednings tilstand, er der som udgangspunkt anbefalet en betinget accept, der bygger på en sammenligning af en TV-inspektion udført  før foringen (TV-før) og den kontrollerede TV- inspektion (TV-efter). Hvis der her findes en  årsagssammenhæng, vil observationen kunne accepteres.

Generelt vil observationskategorier, der er  forårsaget af almindelig drift og systemets  konstruktion kunne accepteres, f.eks. kontinuert vandforekomst (VA) og glatte overgange ved konstruktionsændringer (OK). Enkelte  observationskategorier vil aldrig kunne accepteres, f.eks. revner/brud (RB) og overfladebeskadigelse (OB), mens andre kan betinget  accepteres, som f.eks. folder (PF) og  deformationer (DE).

Vejledningen indeholder afslutningsvis alle  anbefalinger samlet på skemaform til brug i  marken eller som hurtigt opslagsværk. Eksempel herpå ses i figur 3.

Acceptkriterier for lange sammensvejsede ledninger

På samme vis angiver vejledningen lignende  forslag til acceptkriterier, hvor nyanlæg  etableres med lange sammensvejsede rør.

Hertil bemærkes det i vejledningen, at disse  ledninger ofte er af PE, hvilket betyder, at ledningerne som regel er sorte. Sådanne ledninger er vanskelige at TV-inspicere, fordi den  sorte farve ikke reflekterer lyset på samme  måde som andre farver. Der er derfor mange  detaljer, der vanskeligt ses ved TV-inspektionen, og det stiller høje krav til indstilling af  lysstyrke, billedkontrast og skarphed.

Et særkende i de lange sammensvejsede ledninger ses i samlingerne i form af svejsevulster. Det kræves ofte, at såvel udvendige som  indvendige svejsevulster fjernes. De udvendige vulster kræves fjernet for ikke at give unødig modstand og risiko for brud ved itrækning i forbindelse med f.eks. bursting af eksiste- rende ledninger. De indvendige svejsevulster  kræves fjernet for ikke at øge risiko for blokering. En ulempe ved dette indgreb er dog, at  muligheden for at vurdere svejsningernes kvalitet i TV-inspektionen herved forsvinder. Hvis svejsevulsten ikke er skåret helt af og  fjernet med en kniv, der har den rette diameter, efterlades rester i samlingen, som afrapporteres som observationer. Det vil altid være  op til bygherren at vurdere, om dette kan accepteres eller ej, men problemstillingen kan også behandles ved en vurdering af, om svejsevulsterne overhovedet behøver at blive fjernet.

Dokumentationsformer for betingede acceptkriterier

Sidst i vejledningen er der angivet en række  supplerende undersøgelser, som en byg-  herren kan kræve, eller en entreprenør kan  benytte, til at dokumentere, at visse registrerede observationer ikke vil påvirke ledning- ens styrke, tæthed og funktion i nævneværdig grad.

Disse supplerende undersøgelser har overve- jende karakter af at kunne udføres med simple metoder, der udførelsesmæssigt kræver  udstyr, som de fleste entreprenører allerede  er i besiddelse af. Der er omtalt følgende  metoder:

• Deformationsmåling (specialudviklet TV- udstyr eller tolk)

• Produktdokumentation (produktblade,  monteringsvejledning)

• Faldmåling (slangemåler eller inklinometer)

• Fornyet TV-inspektion (samme TV-udstyr)

• Fotodokumentation (digitalt fotoudstyr)

• Længdemåling (fiskeøjekamera)

• Mærkning (vandfast farve)

• Punktreparationer (kort strømpe m.fl.)

• Tæthedsprøvning (luft eller vand)

Dokumentation for, at en observation kan  betinget accepteres, er således opbygget, at  det blot kræver gennemførelse af supplerende undersøgelser, simple driftstiltag eller  fremlæggelse af leverandørdokumentation  som grundlag for godkendelsen.

 

Figur 3. Eksempel på acceptkriterier opstillet for forede ledninger. De angivne tal i skemaet (*1-*11) henviser til uddybende beskrivelse
af de kriterier, der skal være opfyldt for en betinget accept eller for opdeling mellem acceptkriteriets 3 kategorier.

Vejledningens tilgængelighed

Med udgivelse af vejledningen håber DANVA, at der nu foreligger et grundlag, som vil blive  bredt accepteret af bygherrer, rådgivere og  entreprenører, således at TV-inspektion får sin berettigede plads i forbindelse med godkendelse af et nyt eller fornyet afløbssystem. Vejledningen om acceptkriterier er en af flere  vejledninger, der beskæftiger sig med vurdering af afløbssystemet, og som DANVA udgiver  og vedligeholder. Vejledningskomplekset består udover Fotomanualen og Vejledning om acceptkriterier også af en Vejledning om  anvendelse af Funktionsindeks (tidl. Fysisk  indeks), Brøndmanualen og Vejledning om  særlige betingelser ved udførelse af TV-inspektion.

Vejledningerne, der er udarbejdet af en række  af Danmarks førende afløbsteknikere, har  allerede vundet indpas i flere af landets  spildevandsselskaber.

De omtalte vejledninger kan rekvireres ved  henvendelse til Dorte Skræm, DANVA.