Kumrenovering en viktig del av etterslepet

Publicerad: 20 oktober, 2021

Jan Stenersen i TroVA understreket vedlikeholdsbehovet og forvaltningen av kummer.

Jan Stenersen i TroVA understreket vedlikeholdsbehovet og forvaltningen av kummer.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Kumrenovering er en forsømt del av en helt nødvendig fornyelse av ledningsnettet. Derfor ble det satt søkelys nettopp på kumrenovering under SSTT sin årskonferanse denne gang.

Norsk Vann har utarbeidet en rapport 252/2020 Kummer - klassifisering og tilstandsvurdering der målsettingen har vært å utarbeide et effektivt system for beskrivelse av kummer ved inspeksjon, som grunnlag for prioritering av rehabiliteringstiltak. Systemet skal passe for alle kommuner. Rådgiver Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak tok en rask gjennomgang av rapporten før rådgiver Jan Stenersen i TroVA understreket vedlikeholdsbehovet og forvaltningen av kummer.

Det er få kummer som holder i 100 år
dersom de ikke blir tatt vare på, understreket Stenersen, som selv har lang erfaring med renoveringsprosjekter av ulike typer kummer.
Entreprenører som tilbyr kumrenovering slår fast at kummer er en viktig del av ledningsnettet, og fornying må vurderes på lik linje med vann- og avløpsledninger. Overvannsutfordringer er en viktig grunn til at kummer i VA-nettet må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummer være tette for å unngå forurenset drikkevann.
Mange steder i landet har er det felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke oppstår kloakkstopp, tilbakeslag og forurensing.

I panelsamtalen
med Svein Rune Myhre fra Olimb, Stefan Lehn-Hermandsen fra Lillestrøm kommune,
Are Strand fra Gategodsgutta og Trond Havnnes fra Høytrykksvakta i Tromsø var det stor enighet om viktigheten av fornying av kummer.
-Det er stor forskjell på bestillerkompetanse rundt om i kommunene. Forespørslene kommer ofte sent fordi det har oppstått en uventet situasjon, men det kan også være store anbudsforespørsler, fortalte Are fra Gategodsgutta.

-Den generelle kummen finnes ikke, og derfor er det viktig med en god beskrivelse. Det er viktig at oppdraget blir definert om det skal være en tetting eller en strukturell fornyelse.
Prisforskjell mellom tetting og fullstrukturell fornyelse er stor, og derfor er beskrivelsen viktig, understreket Svein Rune Myhre i samtalen.  Han mente rådgiverne må bli flinkere til å beskrive renovering av kummer når de beskriver ledningsfornyelse. Dette er avgjørende for å rydde opp i utfordringene, mente han.
Han advarte mot enkle løsninger. Kumrenovering er et håndverk, der man må ha kjennskap både til materialer og selve utførelsen, understreket han.
Gategodsgutta har spesialisert seg nettopp på kumrenovering, og har utviklet gode verktøy til de ulike typene oppdrag, opplyste Are Strand.

RIN-inspektør Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS i Tromsø var opptatt av sikkerheten rundt renoveringen og utfordringene i logistikken. Det må også bli en del av prosjektet.
Samtlige aktører leverer sluttrapport, der de dokumenterer alle sider av oppdraget.

 

Fra paneldebatten om kumrenovering. Svein Rune Myhre fra Olimb, Stefan Lehn-Hermandsen fra Lillestrøm kommune,  Are Strand fra Gategodsgutta og Trond Havnnes fra Høytrykksvakta i Tromsø (på teams fra Tromsø) var det stor enighet om viktigheten av fornying av kummer. Leder av panelsamtalen var Jan Stenersen.

Fra paneldebatten om kumrenovering. Svein Rune Myhre fra Olimb, Stefan Lehn-Hermandsen fra Lillestrøm kommune, Are Strand fra Gategodsgutta og Trond Havnnes fra Høytrykksvakta i Tromsø (på teams fra Tromsø) var det stor enighet om viktigheten av fornying av kummer. Leder av panelsamtalen var Jan Stenersen.

Odd Borgestrand