VA-Norge må investere 8 milliarder årlig

Publicerad: 19 september, 2016

Bildet: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og VA-sjef i Bergen kommune, Magnar Sekse, mener Norsk Vann spiller en viktig rolle for utbedringen og utviklingen av norsk infrastruktur. Foto: Odd Borgestrand

Under et dialogforedrag med direktør Toril hofshagen og VA-sjef i Bergen kommune, Magnar Sekse under Norsk Vanns årskonferansen i Trondheim slo de to fast at Norsk Vann har livets rett og har en rekke viktige utfordringer for de neste 30 årene. Da må også investeringstakten økes, spesielt for å ta igjen det store etterslepet på ledningsnettet. Totalt er det behov for 400 nye årsverk og 8 milliarder kroner i årlige investeringer.

Betegnelsene «hemmelige tjenester» og undergrunnsarbeidere har fulgt Norsk Vann gjennom det meste av organisasjonens 30 år. I jubileumsåret er det en godt synlig vannbransje som skal sørge for å produsere gode og sikre vann- og avløpstjenester.

Norsk Vann ble stiftet 29. april 1986.  I 1986 var det seks interkommunale VA-selskaper i Norge som etablerte Norske VAR-selskapers forening – NORVAR. I dag har Norsk Vann nådd voksen alder, men er fortsatt i utvikling, slo direktør Toril Hofshagen fast under åpningen av årskonferansen i Trondheim.

Spre kunnskap
Hovedårsaken til etableringen er uttrykt på denne måten: «Hovedproblemet i VAR-sektoren er ikke mangel på kunnskap, men mangel på systemer for å spre kunnskapen til dem som trenger den» På slutten av 1970-tallet utviklet det seg et uformelt samarbeid mellom seks interkommunale selskap. Samarbeidet gikk under navnet «seksmannsklubben». Deltakere var FOA i Fredrikstad, Hias i Hamarregionen, IVAR i Stavangerregionen, RA-2/NRV på Romerike, TAU i Tønsberg og VEAS i Oslo, Bærum og Asker.

I begynnelsen bestod samarbeidet av to møter i året. I 1986 ble samarbeidet formalisert ved opprettelsen av en egen organisasjon. Ifølge den opprinnelige formålsparagrafen skulle NORVAR organisere samarbeid mellom norske VAR-selskaper i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta selskapenes felles interesser.
I 1991 ble vedtektene endret og åpnet for at også kommunene kunne bli medlem. I dag har Norsk Vann 370 norske kommuner som medlemmer.
Det startet med interkommunale selskaper før det ble kommunenes organisasjon. Rådgivere, entreprenører, leverandører og undervisningsinstitusjoner er også tilknyttet organisasjonen.
Norsk Vann markerer 30-års jubileet i hele 2016, men hovedmarkeringen er lagt til Årskonferansen i Trondheim.

Tre ti-år med ulikt fokus
Direktør Toril Hofshagen mener det har vært en spennende utvikling i vannbransjen siden starten 1986. De 10 første årene var det et spesielt fokus på avløpsrensing, slamhåndtering og miljøgifter. Det neste tiåret ble fokuset rettet mot drikkevann og mikrobiologi, før det ble satt et sterkt søkelys på et ledningsnett i forfall. Sikkerhet og beredskap og klimaendringer kom også på dagsorden i betydelig grad.
Bransjen er de siste årene blitt opptatt av å påvirke utviklingen av sentrale rammebetingelser som omhandler regelverk, omdømmebygging og rekruttering.
I jubileumsåret står vannbransjen overfor både store utfordringer og muligheter i arbeidet med å levere vann- og avløpstjenestene rundt om i landet. Det er behov for enorme investeringer for å møte befolkningsvekst, innfri strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, takle klimautfordringene og ta hånd om det store vedlikeholdsetterslepet.

Innovasjons-satsing
Direktør Toril Hofshagen er tydelig på at vannbransjen må inn i et tiår der innovasjon står øverst på agendaen. Hele bransjen må sammen satse på bærekraftige løsninger som kan gi økt vekst og sysselsetting over hele landet.

-Norsk vannteknologi og vannkompetanse kan dessuten ha et stort globalt marked. Hvis vi ikke lykkes med en nødvendig satsing vil det bli dårligere kvalitet på vann- og avløpstjenestene framover. Vi kan ikke overlate en formidabel regning til de neste generasjonene. Derfor må vi satse nå, sier Hofshagen.De to er også enig om at vannbransjen må organisere seg bedre, med færre og større kompetansemiljøer.
-Vi må være bevisst på at vi har ansvar for en kritisk del av norsk infrastruktur. Uten sikre vann- og avløpstjenester stopper hele samfunnet opp, mener VA-sjef Magnar Sekse.