WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

Publicerad: 21 september, 2021

Hur ska beslutsfattare kunna avgöra om en åtgärd för dricksvattenförsörjning är mer eller mindre hållbar än en annan åtgärd med tanke på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter? Projektet har utvecklat beslutsstödsverktyget WISER som kan ge strukturerad och transparent vägledning vid åtgärdsprioritering och beslut. Syftet är att identifiera de mest ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara lösningarna.

WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) är ett Excelbaserat verktyg som kan användas för att jämföra och rangordna alternativa dricksvattenåtgärder. Det bygger på multikriterieanalys (MKA), en metod som ofta används för att lösa komplexa beslutsproblem där man måste ta hänsyn till många och kanske motsägelsefulla aspekter. I MKA går det att integrera kvantitativ och kvalitativ information om olika åtgärders effekter.

 

Stöd för beslut

WISER ger stöd för beslut om hållbara dricksvattenlösningar och ger kommuner, regioner och andra behovsägare underlag för att bland annat fatta beslut om lösningar som leder till ökad leveranssäkerhet och förbättrad vattenkvalitet, två områden som ”behöver åtgärdas” enligt resultaten från Svenskt Vattens hållbarhetsindex 2019. Beslutsfattare inom dricksvattensektorn fattar regelbundet både stora och små beslut som rör möjligheterna att ge samhället trygg och säker dricksvattenförsörjning. Det kan handla om allt från stora strategiska investeringsbeslut för att trygga den framtida råvattentillgången till mindre förändringar i beredning och distribution.

Vilka blir konsekvenserna av att välja en åtgärd framför en annan? WISER förväntas vara till nytta för beslutsfattare som behöver jämföra olika åtgärdsalternativ. I verktyget finns en lista på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska bedömningskriterier att välja mellan. När man har valt kriterier poängsätts de olika åtgärderna utifrån hur de presterar för varje kriterium. De valda kriterierna viktas sedan för att spegla deras relativa betydelse för beslutet. Därefter väger man samman viktning och poäng. Poängsättningen är en objektiv del av analysen, medan viktningen avspeglar de värderingar som finns och hur viktiga olika aspekter anses vara i förhållande till de mål som har satts upp. Efter sammanvägningen av viktning och poäng kan man se vilken åtgärd som är mest rimlig ekonomiskt eller bäst ur teknisk, social eller miljömässig synvinkel.

 

Ger struktur

WISER ger struktur åt en komplicerad utvärderingsprocess som minskar risken att viktiga aspekter förbises. WISER ger också ett transparent beslutstöd genom att alla bedömningar av hur åtgärdsalternativen presterar och hur betydelsefulla olika kriterier anses vara måste motiveras och redovisas öppet. I rapporten finns en diskussion om hållbarhetsbegreppet. WISER har lagt till den tekniska dimensionen utöver social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Verktyget kan användas för att avgöra om olika åtgärder leder till svag eller stark hållbarhet, det vill säga om det går att kompensera en svag prestation i en hållbarhetsdimension genom en stark prestation i en av de andra dimensionerna − som synsättet är i svag hållbarhet.

WISER går att ladda ner via webbplatsen www.dricks.chalmers.se. Projektet har genomförts av personer från RISE, Chalmers, Anthesis Enveco/Holmboe & Skarp AB, Göteborg Kretslopp och Vatten, Göteborgsregionen och Artesia Grundvattenkonsult AB. I referens- och testgrupperna har personer deltagit från ett antal kommuner, myndigheter och VA-organisationer.

 

Läs mer

Karin Sjöstrand, RISE, Andreas Lindhe och Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola