Del 1: Styrd borrning deletapp av fjärrvärmeprojekt

Publicerad: 13 september, 2021

Foto Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

STYRD BORRNING: Just nu står en så kallad Maxirigg i skuggan av blivande Karlatornet i Göteborg, som när det står färdigt ska bli Nordens högsta. Här drar Göteborg Energi en ny fjärrvärmestam, MBA-stammen, och den styrda borrningen handlar om två fjärrvärmerör med en utvändig diameter på 900 mm, som ska borras 260 meter genom marken. För den delen svarar BAB Rörtryckning.

- Den styrda borrningen strax nordöst om Karlatornet utförs som en deletapp i ett projekt vars syfte är att stärka leveranskapaciteten av fjärrvärme på Hisingen. Leveranskapaciteten behöver utökas på grund av den omfattande satsningen på bostäder och verksamheter som sker på Hisingen, säger projektledaren Christoffer Kessén.

Som djupast kommer rören att ligga på hela 15 meters djup och arbetet beräknas ta 16 dagar från etablering till avetablering. 

Varför valde Göteborg Energi en schaktfri metod på denna etapp?

- Den aktuella deletappen korsar en tungt trafikerad gata som inte kan stängas utan stora trafikomläggningar. Gatan ligger dessutom på en lägre nivå än omkringliggande mark vilket bjuder utmaningar både rent utförandetekniskt, men även för fjärrvärmeledningens konstruktion. På den aktuella platsen finns utrymme för att lägga upp rörledningar i förlängningen av borrsträckan vilket ju är en förutsättning för styrd borrning. I kombination med att inget behov av anslutningar finns på den aktuella sträckan har vi valt att utföra etappen genom styrd borrning, säger Christoffer Kessén.

De enda schaktningarna är i vardera änden av sträckan.

- Med andra ord ett projekt som väl representerar schaktfritt byggande och alla dess fördelar, säger Magnus Tingstrand från BAB.

För att kunna styra har man här tagit in en extern styrtekniker från Brownline i Holland och man använder sig av ett gyro för att styra fram pilotborrningen till mottagningsgropen. Som en del i projekteringen har man också nyttjat styrd borrning för att horisontellt sondera sträckan och säkerställa att inget hinder ligger i vägen för ledningarna. I området har funnits både broar och järnväg så risken var stor för kvarvarande pålar och annan grundläggning. 

Det var i samband med sonderingsborrningen som man upptäckte att det fanns störningar i området som gjorde att man inte kunde styra med de konventionella walk over systemen. 

- Vi har sonderat sträckan vid tre olika tillfällen under projekteringen, säger Magnus Tingstrand. Dels en gång med vanliga walk over instrument, men då fick vi så mycket störningar så vi fick avbryta. Detta trots att vi provade flera olika styrsystem som vi har inom borravdelningen. Och dels då vi återkom senare och sonderingsborrade med gyro och då kom vi nästan i mål, men tog stopp på relativt stort djup strax innan mållinjen. 

- För att veta hindrets omfattning gjorde vi ytterligare en sondering fast nu från andra hållet och kunde på så vis bestämma hindrets utbredning. En provgrop grävdes och det visade sig vara mängder med skrot i marken. Här fanns allt ifrån vajer till balkar och betongfundament. Detta schaktades bort och massorna skiftades ut på en sträcka av cirka 15 meter för att möjliggöra neddragningsgropen för fjärrvärmerören. 

 

Fotnot: BAB arbetade med pilotborrning förra veckan. Under denna vecka är det dags för indragning av fjärrvärmerören och vi återkommer då med den andra delen av projektet. 

 

Se även videor från projektet här

Lindholmsallén 1

Lindholmsallén 2

Videor: Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

Jan Bjerkesjö