Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering

Publicerad: 26 augusti, 2021

Foto WaterAid/ Mani Karmacharyan

Foto WaterAid/ Mani Karmacharyan

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och kommunen Godawari i Nepal. Programmet, som ytterst finansieras av Europeiska kommissionen, syftar till att stärka kommunens arbete med att säkra invånarnas tillgång till rent vatten och god sanitet.

Vakin har, i konkurrens med drygt 100 andra offentliga aktörer inom VA och avfall i Europa, utsetts att leda partnerskapsprogrammet som är en del av UN-Habitats Global Water Operator Partnership Alliance. Målsättningen är att genom kunskapsutbyte och mentorskap stärka Godawaris kapacitet att leverera hållbar tillgång till vatten, sanitet och avfallshantering.

Kommunen Godawari, belägen utanför Nepals huvudstad Kathmandu, har omkring 200 000 invånare. Vattenförsörjningen fungerar vanligen enbart ett par timmar per dag, vattenkvaliteten är dålig och avloppsystemen bristfälliga, vilket skapar en osanitär miljö för invånarna. Hårdast drabbas de som lever i fattigdom i kommunens mest tätbefolkade områden.

Programmet är utformat för att stärka kunskapen i den lokala organisationen med ansvar för vatten, avlopp och avfall, att förbättra kommunens förmåga att planera och budgetera, samt att säkerställa att satsningarna når de mest utsatta. Programmet ska kopplas till tre pågående lokala projekt och adresserar bland annat hantering av spillvatten, deponi, slam och avfall.

Vakin har flerårig erfarenhet av internationella utvecklingsprojekt kring hållbar utveckling, exempelvis i Kenya och Kina. Uppgiften i Godawari är att ansvara för utbildning och mentorskap kopplat till övergripande planering och koordinering, med särskilt fokus på hantering av avfall samt vattenförsörjning.

- För oss är det viktigt att medverka till att kunskap inom VA och avfall sprids internationellt. Genom samverkansprojekt av den här typen kan vi bidra till att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling, samtidigt som vi får ny kompetens kring och förståelse för utmaningarna, säger Tomas Blomqvist, VD på Vakin.

 

Läs mer

Vakin