Styrd borrning först ut bland projekteringanvisningar

Publicerad: 11 juni, 2021

SSTT kommer nu att börja publicera projekteringsanvisningar exklusivt för medlemmar och först ut är den schaktfria metodfamiljen ”Styrd borrning”. Anvisningarna är en vidareutveckling av den mer allmänt hållna metodöversikten som publicerades i höstas. Projekteringsanvisningarna vänder sig i första hand till projektörer, ledningsägare och beställare.

 

- Syftet med projekteringsanvisningarna är att få till bättre projekteringar och sprida lärdomar från projekt till ledningsägare, projektörer, byggledare och entreprenörer, säger Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten, som varit en av medlemmarna i den arbetsgrupp inom SSTT som arbetat fram anvisningarna.

Projekteringsanvisningarna kommer, precis som metodöversikten, att delas in i ”Nytt läge” och ”Befintligt läge”. Först ut är alltså metodfamiljen ”Styrd borrning” som innehåller JT-borrning, AT-borrning samt styrd bergsborrning.

- Dessa är aktuella i första läget. Jag har på mitt ansvar att fortsätta med projekteringsanvisningar för infodring med kontinuerliga rör, sliplining, och jag hoppas att samma arbetsgrupp kan vara med i det arbetet plus representanter från NCC och Pollex.

Vad hoppas ni att publiceringarna ska bidra till?

- Att metoderna används mer och att vi får bättre projekteringar, säger Fredrik.

- Vi arbetar ständigt för att etablera miljösmarta metoder, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen av SSTT.

 

Styrd borrning

I de första anvisningarna går att läsa följande: Anvisningarna vänder sig i första hand till projektörer och ledningsägare samt beställare. Syftet med dessa projekteringsanvisningar är utgöra en utförlig beskrivning av utförande samt djupare beskrivning av projekteringskrav beträffande styrd borrning. Hänvisningar görs bland annat till Svenskt Vattens publikation P101 på olika ställen i dessa anvisningar. Dessa anvisningar gör dock inget anspråk på att vara helt komplett utan behöver kompletteras med t ex objektspecifika förutsättningar från fall till fall.

Tekniken utvecklades av den amerikanska oljeborrningsindustrin och introducerades i Sverige på 1980-talet. Det var dock inte förrän fiberkabel började läggas runt millennieskiftet, som Styrd borrning (HDD – Horizontal Directional Drilling) började användas i någon större omfattning i Sverige. Det är idag den vanligaste schaktfria tekniken för nyförläggning av VA-ledningar. Det finns ett 20-tal svenska företag som utför HDD. Tillsammans förfogar de över uppskattningsvis 50 till 70 borriggar i varierande storlek.

I anvisningarna beskrivs i vilka sammanhang olika varianter av styrd borrning kan användas, hur dimensionering och projektering bör ske, hur förfrågningsunderlag upprättas samt utförande av metoderna.

 

Varianter av styrd borrning

Nedanstående varianter av styrd borrning presenteras i dessa anvisningar:

• JT-borrning

JT-borrning är den vanligaste och billigaste varianten, men den fungerar endast i lera, sand och silt (finsediment).

• AT-borrning

AT-borrning är mer kostsam än JT-borrningen, men har fördelen att den även kan användas i grövre friktionsjord (sten och block) och berg.

• Styrd bergborrning

Styrd bergborrning kan endast utföras i homogent berg.

 

Arbetsgrupp

Dessa anvisningar har framtagits i SSTT:s regi av en arbetsgrupp bestående av Joacim Kullinger, Styrud AB, Magnus Tingstrand, BAB Rörtryckning AB, Mikael Hölttä, VA SYD, Fredrik Johansson, Göteborg Stad Kretslopp och vatten, Mikael Arveng, Stockholm Vatten och Avfall samt Mats Ohlsson (projektledare), Stockholm Vatten och Avfall.

 

Logga in som medlem och ta del av SSTT Projekteringsanvisningar på medlemssidorna!

Jan Bjerkesjö