Sju nya SVU-projekt beviljade inom relevanta områden

Publicerad: 10 juni, 2021

Pengar från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) går till sju projekt inom områden som bedöms vara mycket relevanta just nu: PFAS, näringsåtervinning, styrenbaserade produkter, avloppsrening och hur betong i ledningar påverkar dricksvattnet.

 

 

Kunskapsinhämtning om PFAS

Insikten om PFAS risker ökar och gränsvärdena kommer sänkas. För att sammanställa och fördjupa kunskapsläget med fokus på reningsverkens verksamhetsområde beviljas två projekt inom PFAS-området pengar. SVU-projekt 21-105 kommer ta fram en kunskapssammanställning kring PFAS-utmaningen och hur den kan hanteras, och 21-107 kommer undersöka om användning av kommunens avloppsslam på åkermark är en spridningsväg för PFAS.

 

Optimera användandet av styren

Styrenbaserade produkter är kostnadseffektivt och har en välkänd teknisk prestanda. Samtidigt finns det som utfasningsämne på REACH kandidatlista. Projekt 21-104 syftar till att förstå i vilka sammanhang styren utgör ett problem, och i vilka fall det inte utgör ett problem.

 

Alternativa vägar för att återvinna näringsämnen från avloppsvattenströmmar

Projekt 21-108 kommer göra en kunskapssammanställning av metoder för återvinning av kväve, svavel och kalium från avloppsvatten. Därefter ska de bedöma gångbarheten av dessa tekniker för återvinning på svenska kommunala avloppsreningsverk utifrån praktisk kompatibilitet med övriga processteg, teknisk mognadsgrad, kostnad och miljöpåverkan.

 

Digitalisering för bättre beslut

Projekt 21-102 syftar till att förbättra schablonvärden och modeller för att underlätta bra design, utvärdering och digitalisering av kommunala avloppsreningsverk. 21-106 kommer redovisa möjligheterna med X-bandradartekniken samt utvärdera hur datans kvalitet står sig i jämförelse med traditionell teknik.

 

Minskad påverkan från betong

Sist men inte minst ett projekt som ska lösa osäkerheten kring hur den klimatförbättrade betong som finns på marknaden idag påverkar dricksvattenkvaliteten. I syfte att bidra till att uppnå både nationella och VA-anläggningarnas egna klimatmål kommer 21-103 att ta fram riktlinjer för val av råmaterial till och sammansättning av betong som ska användas i dricksvattenanläggningar.

 

Läs mer

Svenskt Vatten