En sparringpartner og ildsjel takker av

Publicerad: 12 maj, 2021

65-åringen Frode Berteig (bildet over) takker for seg som spesialingeniør i Bærum kommune. Det gjør han fordi helsesituasjonen i nær familie krever det. Berteig håper likevel han fortsatt skal ha mange gode kontakter inn i norsk vannbransje.

-Jeg skulle gjerne fortsatt noen år til, men hensynet til familie veier tyngre. Håpet er å kunne bidra som konsulent i begrenset omfang, men det må jeg få lov å komme tilbake til. Ingen skal være i tvil om at lysten er der, og sier han.

Det er en ingeniør med bred kompetanse og brennende interesse for faget som nå trer tilbake. Berteig kjennetegnes som en dyktig fagmann som alltid har vært opptatt av å dele kompetanse med andre, samtidig som han har vært sulten på stadig nye løsninger og ny teknologi. I 2018 ble han tildelt Hallingtreffs hederspris. Han har vært mye benyttet som foreleser på faglige konferanser og kan også se tilbake på flere perioder som medlem i den norske arbeidsgruppa i SSTT.

Allsidig bakgrunn
Frode Berteig startet sin karriere i VA-faget allerede i 1979, da han fullførte utdanningen som ingeniør innen bygg og anlegg ved Østfold Ingeniørhøyskole. Yrkeskarrièren startet som ingeniør hos Elliot Strømme AS i Sandvika fra 1979 til 1986. Turen gikk videre til Prosjektas as i Bærum, der han i perioden 1986 til 1989 arbeidet med infrastruktur-utvikling av boligfelt. Fra 1989 til 1996 var Berteig tilbake hos Elliot Strømme, som nå var fusjonert med A.B. Berdal med firmanavn Berdal Strømme AS, i dag kjent som Norconsult. Han ble formelt ansatt i Bærum kommune i 1996 etter å ha vært innleid som rådgivende ingeniør i en årrekke. Berteig er i dag spesialingeniør i Bærum kommune, der han har medansvar for prosjektutvikling innen vann og avløp. I tillegg til ingeniørutdanningen har han tatt bedriftslederskolen, studert prosjektledelse ved Høgskolen i Oslo og tatt delstudium i jus for planleggere ved Landbrukshøgskolen på Ås.

Det ble mange lovord
Frode Berteig innrømmer at han ble tatt fullstendig på senga da navnet hans ble ropt opp under festmiddagen til Hallingtreff i 2018. 270 deltakere reiste seg og applauderte da en av nestorene norsk vannbransje mottok Hallingtreffs hederspris. 
Det er ikke ofte Berteig blir tom for ord, men denne kvelden skjedde det, og han syns nesten det var pinlig at han ikke fikk fram mer enn et forsiktig «takk». Han skulle så gjerne ha delt hederen med sine mange dyktige kolleger denne kvelden.
Trolig ble han satt ut av de mange god-ordene som juryens leder, Steinar Tragethon, hadde forberedt. Han betegnet Berteig som en ildsjel som har vært med å høyne standarden i faget, fordi han har vært nysgjerrig på utvikling av nye metoder og teknikker og en pådriver for å stille offentlig ledningsnett til disposisjon for fullskala forsøk og produktutvikling.
-En ildsjel bidrar dessuten til mer enn man kan forvente. Berteig besitter dessuten den unike egenskapen at han alltid har vært opptatt av å dele kompetanse med andre, samtidig som han har vært sulten på stadig nye løsninger og ny teknologi. Gode «sparringpartnere» av dette kaliber vokser ikke på trær, sa Tragethon.
-Det er klart slike ord kan sette noen og enhver ut av spill, innrømmer Frode Berteig, der vi sitter ved et kafèbord tett på Sandvikselva, som munner ut ved Kadettangen i Sandvika.

Jakten på kunnskap
-Bærum kommune har vært en flott arbeidsgiver. Her har jeg fått tid og mulighet til å jobbe med det jeg har vært mest interessert innen VA-faget. Jeg har i alle år alltid jaktet på ny kunnskap og samtidig delt den med andre. Det har gitt meg mulighet til å delta på mange fagtreff og konferanser i inn- og utland, der jeg sammen med flere dyktige kolleger også har profilert kommunen, men alltid med faget i fokus.
Hovedinteressen har utvilsomt vært NoDig-løsningene. Bærum kommune er tydelig på at de grøftefrie metodene alltid skal vurderes som første alternativ. Dessverre er det ikke alltid mulig, blant annet fordi vi har store separeringsprosjekter. Vi benytter ofte samme metode som Stavanger ved å «separere light». Det vil si at vi strømpekjører de store AF-ledningene, mens vi graver og legger ned overvannsledningene på et grunnere nivå. Dessverre er det også slik at grunnforhold og setningsproblematikk mange ganger gjør at alle ledningene må skiftes ut på tradisjonelt vis, forklarer han.

Leverer ikke opp til forventningene
NoDig har nå eksistert i Norge i 45 år, men Frode Berteig mener metodene fortsatt ikke lever opp til forventningene.
-Det er mange år siden Arve Hansen, du og jeg reiste til Tyskland for å blant annet å diskutere stikkledningsproblematikken og skjøtemetoder. Det er så lenge siden at årstallet framstår noe uklart, men det må være minst 20 år siden, mimrer han over kafèbordet.
-Spesielt innen tilknytningsproblematikken på vannledninger har det skjedd skuffende lite. Vi må fortsatt grave opp på anboringspunktene. I 2021 burde vi ha kommet mye lenger. Oslo og Trondheim er i gang med et innovasjonsprosjekt for å løse blant annet denne utfordringen, - og kanskje løser det seg snart.  Vi har jo utfordret alle de store NoDig-entreprenørene i Skandinavia i en årrekke uten at de har kommet opp med tilfredsstillende løsninger. Her handler det om høna og egget. Uten relevante prosjekter blir det heller ingen utvikling. Her har ledningseiere og entreprenører et felles ansvar, mener Berteig.

Må gjøre mer, - sammen
Han har selv fanget opp en god løsning fra det amerikanske markedet, men ingen har vært villig til å teste den ut i Norge.
-Jeg tror kommunene i større grad må samarbeide for å få på plass de gode gravefrie løsningene. Oslo og Bærum har for eksempel i en årrekke drevet med innvendig belegg av vannledninger og utvekslet erfaringer. Resultatet ved bruk av dette konseptet ser vi på forbedret vannkvalitet og redusert lekkasje.

Selv om vi har jobbet godt i vår kommune med nye gode løsninger innenfor gravefrie løsninger, ser nok at verktøykassa ikke er fullkommen. Vi må ha flere gode initiativ tilsvarende innovasjonsprosjektene til Oslo og Trondheim. Så må vi håpe at konseptet utvikles til produkter som kan komme til praktisk nytte.
I 20- års perioden vi har aktivt renovert vannledninger, har vannforbruket blitt redusert fra rundt 560 l/PE/døgn  til 265 l person og døgn. Denne effekten skal deles med aktivt lekkasjesøk. Poenget er at vi ser at rehabilitering gir målbare resultater.

 Kommunale garantier
-Insituform-foringen kom til Norge fordi Oslo kommune garanterte for oppdrag innen avløp og det samme skjedde med Compact Pipe på vannledningsnettet, - fordi Bærum kommune garanterte for en fireårsperiode med denne metoden. Jeg er ikke kjent med at slike garantier er gitt for andre NoDig-metoder.

-Vi ser at NoDig har mange samfunnsmessige fordeler. Graving og belastning mot berørte naboer reduseres, transport av masser reduseres og dermed reduseres klimautslippene i nærmiljøet. I tillegg er mange av metodene svært kostnadseffektive med kort installasjonstid
Oslo kommune har investert betydelige millionbeløp i sitt «NoDig Challenge»-prosjekt, uten at det er tatt i bruk i vesentlig grad. Det viser at vi fortsatt har utfordringer i bransjen vår, understreker Berteig.

Sterkere samarbeid og kompetanseoverføring
SSTT har vært en viktig arena for kompetansedeling innen grøftefrie metoder, mener Frode Berteig, som har vært et aktivt medlem med i den norske arbeidsgruppa i en 10-års periode. Kursvirksomheten, fagtreffene og årskonferansene har vært viktige møteplasser for å fremme kunnskap om metodevalgene.
Han mener det er viktig at SSTT gjør seg enda mer synlig for å profilere de ulike NoDig løsningene. Foreningen har gjort flere forsøk på et tettere faglig samarbeid med Norsk Vann, uten at det har resultert i et formelt og bindende gjensidig samarbeid. I dag står Norsk Vann som teknisk arrangør av kurs, men her bør det være mer å hente. Norsk Vann, Rørinspeksjon Norge og SSTT bør sammen kunne danne et sterkt faglig trekløver. God dialog med Maskinentreprenørenes Forbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Vannklyngen og andre er også viktig i denne sammenheng, mener Berteig. 
-I flere år har Oslo, Bergen og Bærum, nå også Stavanger, årlig gjennomført halvdagsseminarer hvor det utveksles erfaringer med spesielt fokus på NoDig teknologi, kontraktsformer og selvsagt nyutvikling. Slike korte seminarer er både viktige og gir god lærdom å ta med seg.  Slikt samarbeid på tvers av kommunegrensene er uvurderlig, mener han.
Mange kommuner er for lite opptatt av å sikre kompetanseoverføring når erfarne medarbeidere forlater sine arbeidsplasser. I Berteigs tilfelle blir nettopp kompetanseoverføring tatt på alvor. Avdelingen var en aktiv bruker av Teams allerede før pandemien slo til og dette verktøyet benyttes nå aktivt som kanal for videreformidling av «bevaringsverdig» prosjektgrunnlag for både avsluttede og pågående prosjekter, samt mye oppspart fagstoff.

Produktsertifiseringsordninger
Etter 40 år i norsk vannbransje har Berteig et bredt nettverk. Det gjelder blant entreprenører, rådgivere, rørleverandører, produsenter og grossister. Han legger ikke skjul på at ikke alle produkter burde vært sluppet gjennom nåløyet.
Med ujevne mellomrom dukker det opp produkter uten tilfredsstillende godkjenninger. Det gjelder både rør, pakninger og andre produkter som av grossistene blir betegnet som «godt nok». Det er en produktbeskrivelse som provoserer Frode Berteig. Det skal ikke være slik at hver enkelt kommune må gå gjennom dokumentasjoner som følger med de enkelte produktene. Spesielt viktig er dette for produkter som er i kontakt med drikkevann. Her er det viktig med norske produktsertifiseringsordninger.Sintef har i dag produktsertifisering for alt innen VVS, men dette er ikke tilfelle for VA-faget. Flere leverandører har tatt konsekvensen av dette og frivillig fått en produktsertifisering fra Sintef og heldigvis jobbes det med å få nasjonale retningslinjer, opplyser han.

Mange store prosjekter på gang
Nettopp gleden av å følge et prosjekt fra idéstadiet til gjennomføring er noe av det mest positive ved å jobbe i en kommune, mener Frode Berteig. Det er derfor med tungt hjerte han runder av nå som han er midt oppe i en rekke store separeringsprosjekter som han har jobbet med de siste 5-6 årene og som han gjerne skulle vært med å sluttføre.
-Dette er spennende prosjekter der en rekke metoder har vært vurdert, inklusiv NoDig-metodene. Når ledningsnett skal føres fram gjennom bekker og myrer og tett på bebyggelse blir det en krevende og spennende reise.
Det blir garantert mange store NoDig-pakker i Bærum også i årene som kommer. Bærum kommune vil gjerne samarbeide med flere dyktige entreprenører, og håper NoDig-miljøet skal vokse, sier Berteig til slutt.

Frode Berteig har vært en dyktig kunnskapsformidler og har deltatt som foreleser på en rekke kurs og konferanser. Her blir han takket av faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl, under Hallingtreff 2018.

Frode Berteig har vært en dyktig kunnskapsformidler og har deltatt som foreleser på en rekke kurs og konferanser. Her blir han takket av faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl, under Hallingtreff 2018.

Tekst og foto Odd Borgestrand