Styrda borrningarna ger stora tidsbesparingar i projekt

Publicerad: 12 april, 2021

Foto Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

MICROTUNNLING/STYRD BORRNING: Infrastrukturarbetet i Barkarbystaden II är ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och Skanska och i projektet ingår omfattande ledningsarbeten under dåliga geotekniska markförhållanden med lös lera.

- Här lämpar sig de schaktfria metoderna väldigt väl, säger projekteringsledaren Niclas Fernström från Skanska.

Skanska har uppdraget att bygga ut infrastrukturen för detaljplanen Barkarbystaden II och har även fått uppdraget att binda ihop det nya spillvattensystemet från Barkarbystaden fram till kommungränsen med Stockholm stad. 

- Från den nya pumpstationen anlägger vi nya tryckspillvattenledningarn till kommungränsen där vi bland annat borrar oss under E18 med microtunneling och under Bällstaån med hjälp av styrd borrning. I projektet har vi dessutom totalt 3 st sänkbrunnar på ledningssystemet som har underlättat ledningsförläggningen. Vi har ett nära samarbete med vår underentreprenör BAB Rörtryckning som hjälper oss med dessa arbeten.

Produktionsstarten för spillvattenledningen var januari i år och arbetet ska vara klart 1 oktober.

 

Utmanande höjdförhållanden

Särskilt utmanande är höjdförhållandena mellan vägyta, bergnivå, samt befintliga ledningar i korsningen med E18.

- Här krävdes mycket detaljerad projektering samt tät geoteknisk provtagning.

Niclas Fernström vill lyfta fram de styrda borrningarna som något som gick extra bra.

- De styrda borrningarna har gett oss stora tidsbesparingar i projektet. Med tanke på områdets dåliga geotekniska förhållanden hade traditionell förläggning blivit komplicerat. Vi ser dessutom en stor fördel med de schaktfria metoderna ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 

Bra teamarbete

Där arbetet sker i närheten av Mälarbanan valde Skanska att anlägga en sänkbrunn istället för traditionell spontgrop, dels för att undvika att slå eller vibrera ner en spont i närheten av järnvägen och kontaktledningar, men dels även för att Järfälla kommun får en bättre slutprodukt med bättre åtkomst i ett driftskede.

- Vi har skapat ett bra team i projektet med drivna medarbetare och duktiga underentreprenörer och konsulter som bidragit till projektets framgång, säger Niclas som något extra värt att lyfta fram.

Borrningen under E18 påbörjas idag 12 april.l

 

Fakta

Tid: 2018-2024 för hela samvekansprojektet, januari-oktober 2021 för spillvattenledningen

Var: Barkarby, Järfälla kommun

Schaktfria metod/metoder som används:

Microtunnling (skyddsrör för trycksatta ledningar under E18 samt för huvudspillvattenledning, självfallsledning)

Styrd borrning (diverse trycksatta vatten- och spillvattenledningar i projektet)

Underentreprenör: BAB Rörtryckning

Läs mer om detaljplanen här

 

Metodbeskrivning Mikrotunnling

På SSTT:s hemsida, under fliken schaktfri teknik, så finns rubriken "Metodöversikt" som bland annat innehåller ”Mikrotunnling”, som nedladdningsbar pdf.

 

Beskrivning 

Metoden kallas även för mikrotunnelborrning eller mikrotunneling. Mikrotunnling är en schaktfri och mångsidig ledningsbyggnadsmetod. Metoden innebär att en kompakt och fjärrstyrd tunnelborrmaskin borrar sig fram mellan två sänk- eller nedstigningsbrunnar med hög precision. En rörsträng borras genom jord och/eller berg med mikrotunnelmaskinen som är försedd med skärhuvuden eller andra fräsmetoder. Genomtrycksrör av betong används oftast och matas in successivt som maskinen tar sig fram. 

 

Användningsområde

Mikrotunnling används för ny- och omläggning av självfallsledning; huvudledning samt skyddsledning. Metoden innebär borrning med stor precision och att den fungerar i alla typer av material, förutom lös lera, samt att den är ett alternativ till den betydligt dyrare metoden TBM, tunnel boring machine. 

Dimensionsområdet för mikrotunnling ligger vid förläggning av ledningar normalt vid DN800 mm, men man kan gå mindre. Längdområdet utgörs från 100 meter vid mindre dimensioner upp till ca 2000 meter vid större dimensioner med vissa reservationer. 

 

Möjligheter och begränsning 

Mikrotunnling är speciellt lämpad för utförande av ledning i friktionsmaterial utsatt för stort grundvattentryck, men även i komplicerade förhållanden där även berg förekommer helt eller delvis i tvärsnittet. 

Metoden lämpar sig även för tryckning av långa ledningar, från invändig diameter DN1200mm, dvs ytterdiameter DN1500 eftersom diskar och tänder på mikrotunnelmaskinen utrustad med ”berghuvud” då kan bytas inifrån ledningen. 

Metoden är speciellt lämpad även för ledningar som alternativt ska utföras på stort djup och kräver spont. 

Fördelarna med mikrotunnling är att grundvattentrycket kan balanseras så att grundvattenytan inte påverkas. En hög säkerhet innebär också en minimering av risker. Det föreligger stor frihet beträffande geometrisk förläggning av ledningen. Metoden innebär hög noggrannhet och mikrotunnling klarar borrning i homogent berg. 

Till nackdelarna hör att metoden behöver relativt stor etableringsyta. Ljudnivån är hög och metoden lämpar sig inte i lösa leror. Metoden är även dyrare än rörtryckning.

 

Installation 

En mikrotunnelmaskin är i sin främre del försedd med ett styrhuvud eller en kammare fylld med vatten och bentonit, som med hjälp av pumpar ges ett vätsketryck som motsvarar det utvändiga grundvattentrycket. 

Maskinen är fjärrstyrd och försedd med laser som rikthjälpmedel. Betongrör används oftast vid mikrotunnling och matas in successivt som maskinen tar sig fram. 

Vid framdriften lösgörs och krossas jord som i kammaren blandas med vattnet och bentoniten till en pumpbar vätska som pumpas till sedimenteringscontainrar på markytan. Efter separation av jordmaterial efterpumpas vattnet och bentoniten till mikrotunnelmaskinen. 

Tryckning sker från en hydraulisk tryckramp i tryckstationen till en mottagningsstation. Efter avslutad tryckning byggs en sänkbrunn om till nedstigning på ledningen.

  

Läs mer och ladda ned pdf

Översatt illustration från ISTT.

Översatt illustration från ISTT.

Jan Bjerkesjö