Begränsad erfarenhet skapar tveksamhet kring flexibla foder

Publicerad: 9 april, 2021

Stefan Indahl, foto Aarsleff Rörteknik, och Johan Wallberg, foto Norrvatten.

FLEXIBLA FODER: Det råder fortsatt tveksamheter bland ledningsägare att använda flexibla foder när det gäller dricksvattenledningar. EU:s dricksvattendirektiv vann laga kraft i januari i år och bestämmelserna ska införas i svensk lagstiftning.

Regeringen beslutade i juli 2020 om direktiv för den utredning som ska ge svar på hur införandet ska ske. Utredaren Anders Bengtsson ska vara klar den 1 september 2021 och Svenskt vatten medverkar i expertgruppen genom Mats Engdahl. 

Utredningens expertgrupp har haft två möten och diskuterat bland annat läckagefrågan, riskbaserad metod för vattensäkerhet och material i kontakt med dricksvatten. Det kommer att vara ytterligare två möten med expertgruppen under våren. Den 10 mars hölls en hearing med ett fåtal deltagare utöver expertgruppen.

På Svenskt vattens hemsida beskrivs de viktigaste förändringarna i det nya direktivet, som är ett så kallat minimidirektiv och ger medlemsstaterna rätt att besluta om egna skarpare eller mer långtgående krav.

Här är några av punkterna:

  • Medlemsstaterna kommer att bli skyldiga att rapportera till EU-kommissionen om utläckage av dricksvatten och kan bli ålagda att ta fram en åtgärdsplan om det anses för högt.
  • Kraven på riskbedömning och riskhantering utvidgas och blir obligatoriska. Det kommer att beröra både tillrinningsområden, vattentäkter, vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna.
  • Det nya direktivet föreskriver gemensamma minimikrav på material som kommer i kontakt med dricksvatten såväl som metoder för testning och godkännande.
  • Antalet ämnen som ska övervakas utökas och vilka metoder som ska användas och vägledande värden beskrivs. Här kan särskilt nämnas PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen och bisfenol och selen. Valet av nya ämnen utgår från WHO:s rekommendationer.

 

Egna grundliga utredningar

Johan Wallberg, avdelningschef för projekt och entreprenad på kommunalförbundet Norrvatten, ser positivt på användning av flexibla foder.

- Vi ser positivt på flexibla foder, men de ska användas på rätt ställe. Det är viktigt att alltid använda rätt teknik på rätt plats. Vi har även tagit fram en plan för sträckor där det kan vara möjligt att installera flexibla foder.

 Så här kommenterar han att det finns tveksamheter att använda flexibla foder.

- Vi ser att tekniken är mest anpassad till sträckor där det inte finns några anslutningar och inte har för många avvinklingar. Vi känner oss trygga med de två leverantör som vi har valt att arbeta med.

Är reglerna kring "material som kommer i kontakt med vatten" klara eller rymmer dessa grogrund för tveksamhet?

- Här finns det tveksamheter. Vi har själva gjort grundliga utredningar för att säkerställa att materialet inte ska påverka dricksvattnet. Vi behöver få ut en standard för material i kontakt med vatten, menar Johan Wallberg.

 

Begränsad erfarenhet nackdel

Fördelarna är givetvis desamma som för övriga ledningar – ett minimum av schakter, många meter ny ledning på ett effektivt , störningsfritt och många gånger ekonomiskt fördelaktigt sätt. Nackdelarna hänger ihop med den begränsade erfarenheten. Det är också helt förståeligt att detta påverkar tveksamheten hos de som ansvarar för dricksvattendistributionen.

Det menar Stefan Indahl, VD för Aarsleff Rörteknik.

- Vi har inte svårt att förstå att det krävs en del försiktighet i användandet av nya material. I synnerhet förstår vi att de flexibla fodrens utförande ställer höga krav på fullständig kontroll av samtliga processer.

Stefan menar att det krävs en mycket stor öppenhet i att försäkra sig om att kundens krav och leveransen överensstämmer. 

- Jag förstår att vetenskaplig expertis krävs för att få det att fungera fullt ut. Jag har heller ingen anledning att ifrågasätta dricksvattendirektivet och de experter som bidragit till att utforma det.

Trots det, eller kanske tack vare det, kommer kontrollen av de nödvändiga förnyelseinsatserna att kunna utökas med flexibla foder. 

- Vi tar uppgiften på allvar, samverkar och bedriver utveckling tillsammans med de bästa inom området, menar Stefan Indahl.

Läs mer

Läs mer

Jan Bjerkesjö