En efterfrågad strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning

Publicerad: 15 februari, 2021

Generaldirektör Ulla Sandborgh. Foto från riksdagen.

Generaldirektör Ulla Sandborgh. Foto från riksdagen.

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi under ledning av generaldirektör Ulla Sandborgh, samordnare av näringslivets vattenhushållning.

Tillgång till vatten är betydelsefullt för många delar av samhället och stora delar av Sverige har upplevt perioder av torka. Vattenbristen påverkar den viktiga dricksvattenförsörjningen och förutsättningarna för jord- och skogsbruk samt näringslivet. Användningen av vattenresurserna måste vara i balans med tillgänglig mängd vatten för att vara uthållig.

Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i januari 2020 i uppdrag att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Som en del i det fortsatta arbetet ska Ulla Sandborgh leda framtagandet av en vattenstrategi för att främja effektiv och hållbar vattenhushållning.

– Under 2020, då jag har träffat myndigheter, forskningsinstitut, industrin och branschorganisationer, har det framkommit ett starkt behov av en samlande strategi kring hushållning av våra gemensamma vattenresurser. Syftet med framtagandet av en strategi är att möta den nya situationen och samlat driva arbetet framåt i frågor som har bäring på vattenhushållning, säger generaldirektör Ulla Sandborgh.

Ansvarsfördelningen för vatten och dricksvatten är spridd på flera centrala, regionala och lokala myndigheter. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. I syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan behövs ökad dialog med näringslivet inklusive jordbruks- och livsmedelssektorn. Viktigt är också att stödja pågående arbete, föreslå former för utveckling och samordning, identifiera utvecklingsbehov och analysera påverkan på svensk konkurrenskraft. 

– De senaste årens torka har inneburit en påfrestning på våra vattentillgångar. I ett föränderligt klimat är Ulla Sandborghs fortsatta uppdrag en viktig del av regeringens samlade arbete inom vattenområdet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet