Vattendrag, vägar och fornminnen – i ”Stora VA” är lösningen schaktfri

Publicerad i #SSTT nr. 2/2014 – 13 april, 2016

Vattendrag, vägar och fornminnen – i ”Stora VA” är lösningen schaktfri

”Den stora VA-utbyggnaden”, eller bara ”Stora VA”, är ett omfattande renoverings- och utbyggnadsprojekt av vatten- och avloppsnätet i Ängelholms kommun. Projektet pågår fram till år 2022, och genom Stora VA tar kommunen ett krafttag för att främja en långsiktig utveckling och expansion. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden, som planeras. Kommunens vatten- och avloppsledningar börjar dessutom bli gamla, och vissa är även underdimensionerade. Ledningsnätet består av 40 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 55 mil vattenledningar. Till detta ska läggas ett 100-tal VA-anläggningar. Totalkostnaden för projektet beräknas till cirka 800 miljoner kronor.

Stora VA är indelat i ett antal delprojekt, och ett av dessa är cirka 21 km rör, som ska ner i marken på den 7,6 km långa sträckan mellan rondellen vid Kulltorp och kommunens vattenverk. Ledningssträckan ska stå färdig våren 2015, men redan under våren 2014 har den första fasen av delprojektet klarats av. Styrud Ingenjörsfirma har tillsammans med Veidekke som entreprenör haft ansvar för att med styrd horisontell borrning, på en sträcka av cirka 3,2 kilometer, förbereda för ett flertal nya dag- och spillvattenledningar i dimensioner från 315 till 500 mm. När Veidekke är klara med hela ledningssträckan, kommer hälften av vattnet från kranarna i Ängelholm att komma från Sydvatten. Anslutningen till Sydvatten är nödvändig för att på längre sikt säkra kommunens vattenleveranser till kommuninvånarna, som blir allt fler.

Schaktfri ledningsdragning valdes av miljöskäl
Att med styrd borrning förbereda för en halvmeter grov huvudvattenledning kan vara en utmaning i alla projekt. När det dessutom ska borras för ytterligare några ledningar, även om de är i mindre dimensioner, blir det än mer komplext. I delprojektet Kullltorp-Vattenverket fick utmaningarna en extra dimension, eftersom en del av Styruds uppdrag var långa borrningar för fyra ledningar under Rönne å. Den styrda horisontella borrningen under ån valdes av miljöskäl. Ån fick inte skadas, och det skulle inte finnas något synligt ovan jord. För Veidekkes platschef Christel de Gregori var borrningarna under Rönne å något av ett kritiskt moment. Det fanns ingen oro för, att Styruds borrteam inte skulle klara av att borra i en 170 meters böj under ån. Det var rasrisken, som var det kritiska. 

När förhållandena är, som de är vid Rönne å, vet man aldrig i förväg, hur den lösa materian ska bete sig. Det finns alltid en risk för ras och bentonitupptryckning. Styruds team har dock lång erfarenhet av att med styrd borrning klara så här svåra förhållanden, och det tog inte lång tid, innan samtliga fyra ledningar låg på plats, även om det uppstod mindre problem med bland annat bentonitupptryckning, säger Christel de Gregori. 

På sträckan mellan Kulltorp och Vattenverket är det på totalt 13 ställen, som schaktfri borrteknik valdes istället för grävning. Styruds projektledare Leif Johannesson säger, att det var mer än Rönne å, som var en utmaning i projektet. 

På sträckan finns det många vägkorsningar och även områden, som krävde betydligt längre borrning än, den under Rönne å. Vid Kulltorp är exempelvis marken full av fornminnen, och här finns också en bäck. Även här utnyttjade vi den styrda borrningens fördelar, och jag hoppas, att vi får vara med och visa på teknikens möjligheter även i kommande delar av Stora VA, säger Leif Johannesson.

Flera metoder i komplexa projekt
För ledningsbyggande under vägar och järnvägar är ofta augerborrning att föredra – en kostnadseffektiv metod, skonsam för omkringliggande massor. Ett skyddsrör trycks genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassorna skruvas ut ur röret baktill. Skyddsrören kan ha en dimension på upp till 1400 mm, och vid bra förhållanden kan rören ha en längd på 80 meter. I Ängelholm har Styrud utfört augerborrning på fyra platser, och sammanlagt har det blivit ca 500 meter i dimension 500-800 mm. Periodvis har både augern och två olika styrda borriggar varit igång samtidigt, och därtill har svetsen varit på plats för att foga samman rörlängderna inför borrningarna. I ett projekt av den här omfattningen blir det en hel del att koordinera, men för Leif Johannesson är det inget ovant.

Många delprojekt återstår, innan projektet ”Den Stora VA-utbyggnaden” är klart år 2022. På sträckan Kulltorp-Vattenverket kommer Veidekke att fortsätta ledningsarbetet fram till våren 2015. När platschefen Christel de Gregori blickar tillbaks på det nyligen genomföra delprojektet, är det mer än den styrda borrningen och augerteknikens fördelar hon vill lyfta fram.

När projekten blir omfattande och även komplexa med utmaningar som exempelvis Rönne å, krävs det stora tekniska resurser, men också stor erfarenhet hos de, som utför borrningen. Styrud har både resurserna och kompetensen, och vi har också arbetat nära tillsammans efter en samarbetsmodell, som varit framgångsrik. När kunskap från olika aktörer kombineras, blir den schaktfria tekniken ett ännu starkare alternativ till grävd ledningsschaktning, och just i detta delprojekt har vi verkligen fått möjlighet att visa på teknikens fördelar, avslutar Christel de Gregori.