Forum for ledningsfornyelse - et samarbeid mellom Norsk Vann og SSTT

Publicerad i #SSTT nr. 1/2015 – 22 mars, 2016

Forum for ledningsfornyelse - et samarbeid mellom Norsk Vann og SSTT

Alle, som jobber innen Vann- og avløpsbransjen i Norge vet, at ledningsnettet har store mangler. Undersøkelser, som er gjort i den senere tid, viser, at dette gjelder for både for vann- og avløpsledningene. Faktisk er lekkasjeprosenten for norske vannledninger bortimot 50 %, og selv om man i Norge trøster seg med, at tilgangen på godt råvann er særdeles god, medfører en så høy lekkasjeprosent store og unødvendige ekstrakostnader. 

For å holde tritt med forfallet og i det minste opprettholde kvalitetstilstanden på ledningsnettet er det en definert målsetting å fornye minst 1 % pr. år. 

Når vi vet, at det i Norge er ca. 100.000 km offentlige vann- og avløpsledninger, betyr det, at behovet for ledningsfornyelse er ca. 1000 km pr. år.

I tillegg er det anslått, at det finnes ca. 180.000 km private stikkledninger, som også har et skrikende behov for ledningsfornyelse.

Setter man en estimert pris på 7000 kr/m, tilsvarer det en årlig sum på 7 milliarder kroner bare for de offentlige ledningene.

Etter hvert har det også kommet mye annen infrastruktur i bakken, ofte i nærheten eller like over nivået til vann- og avløpsledningene.

Dette medfører, at det både av tekniske og økonomiske årsaker kan være vanskelig å fornye 1 % av ledningsnettet uten å øke bruken av NoDig metoder.

Med dette som bakteppe møttes Norsk Vann og SSTT Norge, sammen med rørinspeksjonsforeningen RIN-Norge, torsdag 23. oktober 2014 for å diskutere Ledningsfornyelse og et felles samarbeid innen dette tema.

På møtet ble man enige om å danne et formelt samarbeid mellom Norsk Vann og SSTT. RIN-Norge deltar også i dette samarbeidet. Samarbeidet blir formelt kalt for «Forum for ledningsfornyelse», og hensikten er å skape en møteplass, hvor det settes fokus på ledningsfornyelse og koordinering av aktiviteter og samarbeid mellom SSTT, RIN og Norsk Vann. For SSTT, som bl.a har til formål å spre kunnskap og viten om NoDig-metoder, vil dette være en fin anledning til å oppfylle foreningens målsetting.

Hovedutfordringene for VA ledningsnettet vil i tiden fremover være:

  • Få ned lekkasjene i avløpsnett (fremmedvann) og i vannett.
  • Få en bærekraftig fornyelse, slik at vi ikke skyver byrdene over på våre etterkommere.
  • Minske forurensningsutslipp til sårbare resipienter fra regnoverløp, lekkasjer i ledninger og nødoverløp.
  • Utføre overvannsanlegg, slik at klimaeffekter og fortetninger i byene ikke fører til mer enn «optimale» og aksepterte skader.

Dersom de norske hovedutfordringene skal løses på en tilfredsstillende måte, er det tvilsomt, om dette er mulig å få til, uten at bruken av NoDig metoder økes betraktelig.