Remiss angående nytt förslag till VA taxa

Publicerad: 11 november, 2020

Svenskt Vatten kan äntligen presentera ett nytt förslag till VA taxa som ska ersätta P96. Den tidigare versionen togs fram i samband med att lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 2007.

Under de senaste åren har Svenskt Vatten fått signaler om behovet av en uppdatering av P96. När arbetet med att ta fram en ny publikation startade så var det främst tre områden som behövde förändras i den nya publikationen.

  1. Först och främst fanns ett allmänt behov av en ökad förståelse för taxan och vad som ligger till grund för avgiftsuttaget och kostnadsfördelningen. Många kommuner har haft svårigheter att förstå sin egen taxa och därmed svårt att förklara konsekvenserna för kunder och förtroendevalda. Av denna anledning har Svenskt Vatten lagt till förklarande texter både till bestämmelserna och ett särskilt avsnitt som är tänkt att öka förståelsen för taxans konstruktion.
  2. Det andra området där det fanns ett stort behov av förändring är dagvattenavgifter, som de flesta kommuner behöver arbeta med när det gäller avgiftsuttag och kostnadsfördelning. I den nya taxan har avgifterna för dagvattenhanteringen lyfts fram särskilt, både vad gäller kostnaderna och hur nyttan för brukarna ska beräknas.
  3. Det tredje området som utgjorde grund till en uppdatering av 2007 års normalförslag är att det har kommit en hel del ny rättspraxis som har tydliggjort hur avgifter ska tas ut och fördelas inom kollektivet. Främst handlar denna praxis om avgifter för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA, stora lagerlokaler där nyttan av vattentjänster har tunnats ut och studentrum där nyttan kan anses mindre än för normala bostäder. Till detta har också en språklig uppdatering gjorts där meningarna i regeltexten har samma innebörd som i P96, men med annan meningsbyggnad och annat ordval.

Förslaget består av tre delar. Del ett är en inledande text som förklarar taxan och dess förutsättningar. Del två är själva taxeföreskrifterna och del tre är kommentarer som ska fungera som stöd och förklara föreskrifterna. Vi behöver nu få veta hur den föreslagna taxan tas emot av övriga Sverige och därför skickar vi ut förslaget på remiss. Förslagsvis förankrar ni remissvaret internt inom er organisation så att de i er kommun som arbetar med taxan får möjlighet bedöma hur detta förslag kan tillämpas hos er och lämna eventuella förbättringsförslag.

Remisstiden löper fram till den 29 januari 2021.

Läs mer

Svenskt Vatten