Publicerad i #SSTT nr. 1/2015 – 14 mars, 2016

Omfattande ledningsförnyelse i Nacka

I Nacka kommun vid kommundelen Älta finns den natursköna Evalundsparken. Ett grönområde, som utnyttjas flitigt, inte bara av de boende utan även av motionärer och hundägare. Förutom all grönska kan man vid ett besök få se fasan, grodor och spår av bäverns idoga arbete. Parken slutar vid en våtmark, som många Ältabor  månar mycket om.

Under ytan i denna idylliska miljö döljer sig en del av Nackas så viktiga försörjningssystem för vatten och avlopp. Genom parken och invid våtmarken. På ca 2 meters djup finns en pulsåder för spillvatten i dimension 600 – 800 mm, som leder spillvatten från både Bollmora i Tyresö och Ältaområdet till Henriksdals reningsverk.

Här finns även en vattenledning i dimension 400 mm, som försörjer vattentornet i Älta med vatten.

I vanliga fall ägnar man inte dessa ledningar en tanke, de bara finns där och försörjer abonnenterna med dricksvatten och avleder avlopp, som vi är vana vid, ända tills det händer något.

På kort tid uppstod det två ledningsbrott på spillvattenledningen, vilket föranledde kommunen att utreda konditionen på denna. Resultatet av undersökningen visade, att ledningen var rejält svavelväteangripen och således försvagad i sin konstruktion. Parallellt med spillvattenledningen ligger en gammal vattenledning i form av ett sk. ”bonnarör” för vattenförsörjning till vattentornet i Älta.

Kommunen bestämde sig för att åtgärda dessa båda ledningar i syfte, att dels trygga driften, dels undvika risk för en omfattande miljöskada på våtmarken och på Ältasjön i händelse av ett nytt ledningsbrott på spillvattenledningen.

Då ledningarna är minst sagt vitala för VA-försörjningen och belägna i ett populärt grönområde, där del av ledningssträckan ligger parallellt med våtmarken på pålad ledningsbädd, valde man att använda sig av schaktfri ledningsförnyelse. Nacka kommun upphandlade flexibelt foder för spillvattenledningen och formpassat rör för vattenledningen.

Efter anbudsprövning utsågs Scandinavia VA teknik till huvudentreprenör med Aarsleff Rörteknik som underentreprenör. Sedan en rad förberedande åtgärder vidtagits i form av TA planer, säkerställande av vattenleverans, överpumpning, rengöring och inspektion av spillvattenledningarna kunde infodringarna påbörjas.

Scandinavia VA Teknik infodrade ca 1000 meter vattenledning i dimension 400 mm i 9 etapper med formpassat rör, U-liner. Aarsleff Rörteknik infodrade ca 1350 m spillvattenledning i dimension 600 – 800 mm i 5 etapper med Aarsleffs Flexibla Foder. Utöver detta skall Aarsleff Rörteknik renovera ett antal nedstigningsbrunnar. 

Den 28. oktober 2014 genomfördes en gemensam arbetsplatsvisning i strålande solsken. Intresserade VA tekniker fick ta del av tekniken i praktiken. Det var en mycket uppskattad visning och ett bra tillfälle att få se två tekniker för ledningsförnyelse på samma ställe. Flera personer uttryckte, hur bra det är att få se, hur en arbetsplats är organiserad, och hur vi jobbar i fält.

Nacka kommun har på ett kostnadseffektivt sätt fått ca 2350 meter ny ledning på kort tid med ett miljövänligt genomförande och minsta möjliga störning för dem, som vistas i och kring den sköna Evalundsparken.