Varberg växer –  18 km ny avloppsledning gör det möjligt

Varberg växer – 18 km ny avloppsledning gör det möjligt

Västkustens kreativa mittpunkt – så lyder rubriceringen på Varberg kommuns stolta Vision 2025. Och med sitt läge vid havet och nära naturen i kombination med goda kommunikationer är Varberg en attraktiv kommun att bo och verka i. Spännande stadsutveckling pågår och mer är på gång. Kommunen satsar stort på tillväxt och tittar man norrut finns planer på 4 000 nya bostäder inom loppet av 15 år. För att expansionen ska vara möjligt krävs rejäla investeringar i infrastruktur och det börjar nedifrån; 18 km avloppsledning byggs för att möjliggöra befolkningsökningen.

Från Bua till centrum

Mellan Bua och Getteröverket i Varberg ska en ny 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten byggas. Överföringsledningen dras längs kuststräckan från Lahall via Bua längs norra kusten till Getteröverket i Varbergs kommun. Det övergripande syftet med överföringsledningen är att möjliggöra för Varbergs kommun att växa och utvecklas genom att öka kapaciteten på ledningsnätet för vatten och avlopp. 

18 km ny avloppsledning och 7 pumpstationer norr om Varberg

Den nya avloppsledningen och de 7 tillhörande pumpstationerna dimensioneras för att med god marginal möta kommunens expansionsplaner, som bland annat omfattar mer än 4000 nya bostäder utmed norra kusten inom 15 år. Den kraftigt utökade kapaciteten kommer också att innebära minimering av risken för bräddningar – avloppsvatten som rinner ut i havet vid kraftigt regn eller vid strömbortfall. 

Ny samarbetsform effektiviserar projekteringen

VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) som driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg är beställare av denna nästintill 2 mil lång ledning, som kräver både eftertanke och resurser för att komma på plats.  Ett 70-tal markägare, varierande markförhållanden, vattendrag, järnväg och vägar är bara några exempel på vad som ingår i ekvationen. Bygget av järnvägstunnel i Varberg är en annan parameter som måste tas med i beräkningarna. Och hela projektet genomsyras av ett stort fokus på miljö.

David Jacobsson från Sweco är projekteringsledare för projekt Bua överföringsledning och har varit med som ledare för projektgruppen från början. Styrelsen för Varberg Vatten har nyligen godkänt framlagd projektbudget på 177 miljoner kronor vilket innebär att projektet nu går in i utförandefas. En milstolpe - och vi frågar David hur han upplever att arbetet med projekteringen för detta tämligen omfattande projekt fungerat.

-        Det speciella har varit att det varit ett så stort engagemang från både beställare, projektör och de konsulter som jobbat med projektet. Ett öppet och inkluderande arbetssätt med väldigt bra kunskapsöverföring, som snabbat upp processen högst avsevärt.

Projektet drivs som partnering, som innebär utökad samverkan mellan beställare och entreprenör.

Projektformen som David Jacobsson nämner – partnering – blir en allt vanligare modell för att driva större projekt. Partnering innebär utökat samarbete mellan beställare och leverantör. Genom att involvera entreprenör och projektör i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att bättre kunna dra nytta av deras kunskap och erfarenhet. Det här arbetssättet möjliggör ökad kvalitet i prognos och kostnadsstyrning, samt att den samlade tekniska kompetensen i projektgruppen ökar. Genom den här typen av samarbete skapas en ökad förståelse för respektive interna processer. Detta, tillsammans med en förbättrad kommunikation, ska minimera tvister och missförstånd under projektets gång. Med en större transparens och ett gemensamt ansvarstagande ökar sannolikheten att göra rätt från början. Det ger också en större möjlighet att tillsammans arbeta med ständiga förbättringar under projektets gång.

-        Att arbeta tillsammans i partnering på det här sättet har gjort att arbetet gått framåt väldigt snabbt, fortsätter David. Frågor har kunnat lösas smidigt och enkelt allt eftersom, utan långa svars- eller väntetider.

Totalentreprenaden för projektet ligger hos Styrud Ingenjörsfirma, men under projekteringens gång har ett flertal parter involverats och David nämner, utöver Sweco. t ex Tyréns, Norconsult, DHI, Rejlers och Norvatec som samtliga bidragit med sin expertis i olika skeenden.

 

Miljön i fokus

Projektet med den nya överföringsledningen har ett starkt fokus på miljö, både i genomförande och på lång sikt.

På sträckan mellan Bua och Varberg finns flera områden med höga naturvärden; vattendrag, naturreservat och Natura 2000-områden. Projektets miljösamordnare är Andreas Johansson från Norconsult och han har varit involverad i planeringen sedan november 2014.

-        Det har varit en stor fördel att vi kommit in så tidigt i planeringen, menar Andreas. Vi har inventerat hela ledningssträckan och tagit fram restriktioner och rekommendationer kring ledningens placering för att minimera påverkan, berättar Andreas som tycker det är ett väldigt väl genomfört projekt så långt.

Andreas poängterar också ett par gynnsamma miljöeffekter med den nya ledningen på plats; Det kommer att innebära att man byggt bort problemet med bräddningar, då avloppsvatten går ut i havet vid stora regn, längs med sträckningen. Och när den nya ledningen tas i drift, läggs avloppsreningsverket i Bua ner och allt avloppsvatten kommer istället att behandlas på Getteröverket, vilket betyder förbättrad rening. 

Givetvis kommer ledningen också att byggas så miljösmart som möjligt med schaktfria metoder i huvudrollen. Schaktfritt ledningsbygge innebär minimal påverkan på omgivningen och genererar en bråkdels koldioxidutsläpp jämfört med om ledningen skulle grävas ned.

Syn av ledningssträckan – beställare, entreprenör och konsulter på långpromenad

Flera metoder i verktygslådan

18 kilometer ledningsbygge innebär en hel del utmaningar i form av olika markförhållanden och passage av en variation av hinder i ledningens sträckning. Projektet är indelat i sju etapper och inkluderar också sju pumpstationer.

Styrud Ingenjörsfirma är den entreprenör som kommer att utföra ledningsbygget tillsammans med väl valda underleverantörer. Görgen Johansson är projektansvarig på Styrud och gläds åt att projektet nu går från teori till praktik.

-        Det har varit oerhört intressant att delta från början i projekteringen och ett projekt i den här omfattningen är en bra möjlighet att visa fördelarna med schaktfria metoder, säger Görgen. 

Det blir styrd borrning när den nya överföringsledningen dras under Viskan

För det är ett antal metoder som kommer att kombineras för ledningsbygget i Varberg. Styrd borrning, augerborrning, hammarborrning och även StyroRock (styrd borrning i berg) finns med på listan, tillsammans med betongrörstryckning och ett antal sänkbrunnar.

Byggnation startar under februari månad, men det är inte entreprenadmaskiner som kommer först ut på banan. Det första som sker, är att några hundra meter avloppsledning svetsas ihop och placeras ut i vid etableringen, sedan kommer maskinerna.

Den nya avloppsledningen ska vara driftsatt i juni 2017.