Schaktfritt minimerar risker i samband med ledningsförnyelse

Publicerad: 14 oktober, 2020

Foto: NCC NoDig

NCC NoDig ställdes inför flera utmaningar när en gammal vattenledning och avloppsledning i Södertälje behövde uppgraderas. Exempelvis gjorde dåliga markförhållanden så att schaktlängderna vid infodringsgroparna blev instabila trots tilltagna schaktlängder. Ett mindre ras gjorde så att NCC fick göra en anmälan om tillbud till olyckshändelse och bredda schaktbotten ännu mer.

- Vi är glada att vi inte behövde schakta hela sträckan, då hade riskerna varit betydligt större, säger NCC NoDigs platschef Mikael Solli. I ett större perspektiv visar detta trots allt att allt som kan göras schaktfritt minimerar risker i samband med ledningsförnyelse.

Projektet innebar att en gammal vattenledning i PVC som tidigare orsakat läckor behövde bytas ut för att minimera risken för haveri i framtiden. Den gamla ledningen var också onödigt stor, så vattenomsättningen blev också bättre i och med den nya mindre dimensionen som anlades. 

- Vi valde att använda metoden sliplining för renoveringen av vattenledningen, säger Anders Håkansson, projektledare vid Telge Nät.

- När det gällde avloppsledningen så var problemet att den gamla ledningen dels var i dåligt skick, men framförallt att den låg med stora svackor vissa sträckor. De sträckorna som låg med svackor lades om med traditionell schaktning och resterande sträckor renoverades med ett glasfiberarmerat flexibelt foder.

 

Sliplining och relining

Projektet utgjordes av en cirka 900 meter slipning av vattenledningen och en relining av avloppsledningen. Sektioner av avloppsledningen hade svackor i sig där NCC NoDig blev tvungna att schakta och lägga nytt innan infodringen med flexibelt foder. Den nya läggningen i schakt utgjordes av cirka 160 meter.

- Vi hade utmaningar med markförhållanden då det var gammal sjöbotten och grålera som var väldigt vattenskadat. I en av schakterna fick vi under arbetet ras i gropen och som åtgärd ökade vi lutningen på schaktslänterna från 1M1 till 1M3, säger Mikael Solli, NCC:s platschef i det som var hans första projekt för NCC NoDig.

- En annan utmaning var att undvika störningar för tredje man då huvudledningen gick vid en större väg samt över infart och delar av parkering till Ica Maxi. Även ritningen stämde inte helt när vi skulle lokalisera ett punktschakt. Efter lokalisering visade ritningen cirka 12 meter fel.

- Vi försökte använda schaktfri metod så långt som möjligt på grund av de geotekniska förutsättningarna. Det var lös lermark och högt grundvatten. Alternativet var schaktning av hela sträckan, men det skulle kräva markstabiliserande åtgärder i form av till exempel KC-pelarförstärkning eller pålad platta för ledningarna. Dessa åtgärder är mer tidskrävande och dyrare, säger Anders Håkansson, projektledare vid Telge Nät.

 

Sex månaders tidsbesparing

Tack vare schaktfria metoder beräknar Mikael Solli att den ungefärliga tidsbesparingen jämfört med schaktning ligger vid ett halvår. Och det trots att trafikbelastningen var intensiv på vissa delar och som tidigare nämnts att markförhållanden var särskilt utmanande.

- Något som gick extra bra under projektet var slipliningen. Den gick smidigt och det gick lätt att dra igenom, säger Mikael Solli, som även vill lyfta fram arbetslagets insats för det lyckade resultatet.

Anders Håkansson vid Telge Nät är nöjd med slutresultatet.

- Vi tittar alltid i första hand på att utföra jobb schaktfritt på grund av att vi vill minimera påverkan på omgivningen samt spara tid och pengar. Avgörande för att just detta projekt blev i stora delar schaktfritt var förutsättningarna.

 

FAKTA

Typ av Upphandling: Ramavtal
Projektnamn: Skridskon
Tid: februari – juni
Var: Genetaleden 7, Södertälje
Befintlig ledning: 160 PVC vatten, 300 btg avlopp
Schaktfri teknik/metod: Sliplining/Relining
Ny ledning: 
Vatten: 110 PE100 
Spill: DN300 Glasfiberarmerat flexibelt foder
Tidsbesparing vs schakt: ca 6 månader
Co2-besparing vs schakt: ca 140 ton CO2

Jan Bjerkesjö