Publicerad i #2015-1 – 22 januari, 2016

Lyckat samarbetsprojekt vid schaktfri ledningsförnyelse i Simrishamn

I maj avslutades projektet med att reno vera en fem kilometer lång råvattenledning  i Simrishamns kommun. Ledningen går från  Rörums vattenverk till Baskemölla, och det är  med Pollex schaktfria infodringsteknik, som  den gamla ledningen från början av 70-talet förnyats. Nya polyetenrör med 400 mm  diameter har dragits in i den gamla ledningen.  Metoden innebär alltså, att den gamla ledningen ligger kvar, och påverkan på miljön i kommunens skyddsvärda områden har därför minimerats. Projektet betecknas som mycket lyckat av alla, som varit engagerade. Inte minst betonas betydelsen av ett nära och konstruktivt samarbete och den breda kompetensmixen.

Pollex har varit totalentreprenör för projektet, som är ett av företagets största någonsin, när det gäller schaktfri ledningsförnyelse med infodring.  Hans Andreasson, som är teknikchef hos Pollex, berättar, att projektet varit indelat i tio delsträckor med längder på upp till 750 meter. Arbetet har varit intensivt, från det att projektet startade i januari i år fram till slutbesiktningen i maj.

 

Visst har vi ställts inför en del tekniska utmaningar, men de har vi löst, och allt har gått smidigt, mycket tack vare den positiva dialogen mellan alla inblandade. Det har varit ett nära samarbete med en stor öppenhet, och det ger den drivkraft, som behövs i ett så här stort projekt. Alla har gjort ett fantastiskt jobb, och jag vill lyfta fram VA-gruppen i Höör, som varit en viktig partner för oss genom hela projektet och bland annat ansvarat för arbetsledning, schaktning, trafikavstängningar och svetsning av polyetenrören, säger Hans. Hos Simrishamns kommun har Magnus Mårtensson som VA-ingenjör haft en viktig roll i projektet. Kommunen valde Pollex schaktfria metod, då den bedömdes vara det bästa alternativet praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt mål var också att minimera påverkan för berörda fastighetsägare och kommuninvånare.

Grop 

Med facit i hand kan vi konstatera, att förnyelsen av den gamla ledningen gick precis så smidigt, som vi hoppades. Arbetet flöt på fint utan några klagomål från allmänheten, och det känns väldigt bra, att vi nu har en råvattenledning, som fått en livslängd, som sträcker sig i alla fall hundra år framåt. Rätt mix av kunskap ger bra lösningar Projektet inleddes egentligen under förra året, när en avdelning inom Sweco genom förde en förstudie. När Pollex påbörjade arbetet i början av 2014, var det Patrik Nordén på Sweco Environments kontor i Kristianstad, som fick rollen som byggledare och kontrollant. Patrik pekar på den mix av kunskap hos alla involverade som en viktig faktor till ett lyckat projekt.

 

I ett så här omfattande projekt är det viktigt att snabbt hitta bra lösningar under projektets gång. För att lyckas med det krävs det en bred och bra kompetensmix, och en vilja att också hitta de bästa lösningarna, när det uppstår problem. När alla har den inställningen, blir det så bra som i Simrishamnsprojektet, säger Patrik. Sweco är engagerat i många projekt som rör både förnyelseplanering och ledningsförnyelse av äldre VA-nät. Patrik Nordén menar, att frågan om ledningsförnyelse är högaktuell, och att många fler kommun bör ta initiativ och agera proaktivt på samma sätt som Simrishamns kommun.

 

Det finns stora samhällsvinster med schaktfria metoder, och visst är det så, att många kommuner ligger efter i sin ledningsförnyelse. Jag tror inte, att alla är medvetna, om att man har en puckel framför sig, och att livslängden håller på att gå ut för många VA-nät. Samtidigt är det allt fler, som förstår, att det är viktigt att vårda och underhålla ledningsnäten, och att de schaktfria metoderna både är ett smart, hållbart och ekonomiskt sätt att lösa kommande VA-utmaningar på, avslutar Patrik Nordén. Projektet i Simrishamn är också ett bra exempel på den positiva miljöeffekten med schaktfri ledningsförnyelse. Eftersom man med den schaktfria metoden sparar cirka 100 kilo CO2/meter* var Simrishamns besparing på fem kilometer cirka 500 ton CO2. Det motsvarar årsförbrukningen för drygt 150 personbilar!

appleodlin 

* Källor: Tyréns CO2-snurra,

Ph.d. PIXI av Linne

Marie Lausen samt förbrukningsdata från www.naturvardsverket.se,

www.scb.se, 

www.lfv.se och

www.transportstyrelsen.se

 

 

Av Per Nilsson,

Foto: Rikard Lavitskij