I december klubbar EU nya dricksvattendirektivet

Publicerad: 9 september, 2020

För ett år sedan intervjuade vi Mats Engdahl, Svenskt Vatten, angående EU:s dricksvattendirektiv. Nu i december väntas EU klubba beslutet. Privat foto.

För ett år sedan intervjuade vi Mats Engdahl, Svenskt Vatten, angående EU:s dricksvattendirektiv. Nu i december väntas EU klubba beslutet. Privat foto.

I december väntas EU anta ett nytt dricksvattendirektiv. Det kommer att innehålla ett flertal förändringar, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet, ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten och nya regler för material i kontakt med dricksvatten.

- Det blir startpunkten för ett stort jobb som kommer att pågå under ett antal år framåt för att implementera beslutet nationellt, säger Mats Engdahl, Svenskt Vatten.

Politiskt har EU kommit fram till en överenskommelse om hur det nya dricksvattendirektivet ska se ut. Frågan kommer troligtvis att klubbas i slutet av året. I juli tillsatte därför regeringen och näringsdepartementet en utredning om hur direktivet ska implementeras i Sverige, en utredning som ska lägga fram sin slutrapport i september 2021. Vem som blir utredare är idag inte offentliggjort.

 

SVU-rapport del 1

I avvaktan på det nya dricksvattendirektivet startade SVOA, Göteborg Kretslopp och Vatten samt VAKIN ett SVU-projekt och där RISE Certifiering, RISE KIMAB och KIWA Sverige har ingått, ackrediterade av SWEDAC för att typgodkända produkter.

Den första delen av projektet lämnade i dagarna sin rapport där man fokuserat på att studera de hygieniska aspekterna av material och produkter för beredning och distribution i kontakt med dricksvatten. Men för att ett material eller en produkt ska erhålla ett typgodkännande certifikat är det viktigt att även de mekaniska egenskaperna, som hållfasthet och beständighet, ska utvärderas. 

- Projektets andra del pågår nu och det är viktigt att få in de aspekterna inför ett typgodkännande av KIWA och RISE när det gäller att godkänna produkter för yttre VA. Den rapporten kommer i början av 2021.

 

Grunden för nationellt system

Dessa två delar ska utgöra grunden för ett system som kan fungera nationellt i Sverige i avvaktan på ett fungerande system på europanivå. När dricksvattendirektivet klubbas av EU i höst så kommer Sverige att ha fram till hösten 2022 på sig att implementera systemet. Men det kommer att ta längre tid än så att få fram en gemensam syn inom EU på vilka ämnen som ska upp på listan över vilka som är godkända. Det arbetet tar fyra år efter att direktivet trätt ikraft.

- Vi kommer alltså inte att ha ett fungerande europeiskt system den dag som dricksvattendirektivet träder i kraft. Det är bara startpunkten på ett stort jobb som kommer att pågå under ett antal år framåt.

Därför, menar Mats Engdahl, är det bra att Sverige få fram ett typgodkännandesystem som fungerar för yttre VA så snart det är möjligt.

- Sedan kan det hända att man måste skruva lite grann på det när vi ser hur direktivet kommer att fungera. I avvaktan på det har vi i alla fall något som VA-bolagen kan luta sig emot.

 

Hönan och ägget

Tror då Mats Engdahl att det som kommer fram i SVU-rapporten omedelbart kommer att påverka verksamheten i VA-Sverige?

- Det beror på i vilken grad som VA-bolagen kommer att föra in det i sina upphandlingar. ”Om vi använder typgodkända produkter så multiplicerar vi anbudssumman med X, använder vi inte så multiplicerar vi med Y”.

- Man ska ändå veta att det blir ett frivilligt typgodkännandesystem, frivilligt både för den som väljer att certifiera sina produkter eller den som köper produkterna. För att systemet ska ta fart så måste det finnas en efterfrågan från de som köper och att de som levererar väljer att bli typgodkända.

Varför skulle man välja att stå utanför ett sådant system?

- Den som levererar måste få en fördel av att erbjuda typgodkända produkter. Det är ändå en kostnad att gå igenom den processen. För att få fördelen måste beställarna vara beredda att betala för det. Det är lite grann som den klassiska frågan om hönan eller ägget, utbudet kommer kanske inte förrän efterfrågan finns och finns inte efterfrågan kanske inte produkterna kommer.

 

Utvecklingen kommer gå fortare

Nu har frågan om dricksvattenkvalitet blivit allt mer uppmärksammad under senare år.

- Jag tror att utvecklingen kommer att gå fortare än vad den gjort under de senaste tio åren. Sedan kan man förstås ha olika uppfattningar om vad som är fort.

- Medvetenheten om systemet har ökat och möjligheterna att använda det på ett tydligt sätt för produkter för yttre VA har blivit betydligt bättre. Och de kommer att bli ännu bättre när den andra delen av SVU-rapporten ligger klar.

När det gäller hur mycket mer som beställaren kommer att få betala för typgodkända produkter menar Mats Engdahl att det beror på hur stora variationerna blir mellan olika produkter, vad som kommer att krävas för att sätta sin stämpel på en produkter och hur stor volymen blir.

Hur länge blir det frivilligt att välja typgodkännande?

- Det beror på hur Sverige kommer att tolka det nya dricksvattendirektivet. Egentligen finns det ingenting som säger att typgodkännande skulle bli obligatoriskt, men det kommer i framtiden bli tydligare om hur man får använda vissa ämnen för att framställa material som ska användas för att tillverka produkter som kommer i kontakt med dricksvatten.

Istället för att göra alla dessa kontroller själv kan tillverkaren välja att låta typgodkännandeföretaget göra kontroller för att garantera VA-bolagen att produkten uppfyller kraven i dricksvattendirektivet.

 

Stort intresse

SVU-projektet initierades alltså av SVOA, Göteborg Kretslopp och vatten, samt VAKIN. Hur har intresset varit från tillverkare?’

- Det har varit ett ganska stort intresse från olika tillverkare på projektet, sedan vet jag inte hur det har resulterat i konkreta nya certifikat. På min ”att-göra-lista” för hösten står det att ha uppföljningsmöten med KIWA och RISE och eventuellt Boverket för att se hur saker har fungerat sedan rapporten publicerades, säger Mats Engdahl.

 

Läs mer Svenskt Vatten

Läs mer Regeringen

Läs mer Kommittédirektivet

Läs mer SVU-rapporten

Jan Bjerkesjö