Norsk rapport: Graveskader for 800 mill. NOK årlig

Norsk rapport: Graveskader for 800 mill. NOK årlig

Den første samfunnsøkonomiske analysen av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen er nå klar, og viser at graveskadene koster 800 millioner NOK i året. Det er Vista Analyse som har gjennomført rapporten på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten kommer som et ledd i sluttføringen av arbeidet med ny forskrift om hvem som skal ta regningen for informasjonen om hvor ledningene ligger.

NORGE: Hvert år forårsaker gravemaskiner 16.000 skader, der skader på tele- og fiberkabler er i flertall. Men også innen vann og avløp er det et betydelig antall, viser den ferske rapporten som Vista Analyse har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hver graveskade koster i underkant av 50.000 kroner å reparere.

MEF-direktør ber ledningseiere ta større ansvar
Mye av tallmaterialet baserer seg på opplysninger fra Maskinentreprenørenes Forbund, og MEF-direktør Julie M. Brodtkorb mener rapporten viser at ledningseier må ta et større ansvar for egne ledninger, og vite nøyaktig hvor de befinner seg.

Administrerende direktør i MEF Julie Brodtkorb

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb mener ledningseiere må skaffe seg bedre oversikt over eget ledningsnett, og at de også må ta kostnadene for dette.
Foto: Odd Borgestrand

 

Brodtkorb er tydelig på at MEFs entreprenører er opptatt av å ikke skade kablene når de graver. Derfor mener hun det er viktig at ledningseier og kabeleiere utsteder riktig og nøyaktig informasjon om hvor de ligger. Graveskader skyldes ofte at ledningene er dårlig merket eller at kartet de får er feil. 

Oversikt over egne ledninger er ene og alene ledningseier ansvar. Det er derfor ledningseier selv som bør ta kostnadene for ved påvisning. Ikke skyve de over på entreprenøren, sier Brodtkorb til MEFs eget medlemsblad, Anleggsmaskinen. Hun mener rapporten avdekker at omfanget gjør graveskader til et betydelig samfunnsproblem.

Styreleder for den norske arbeidsgruppen i SSTT, Borghild Folkedal mener det er bra at det kommer en rapport som også setter fokus på de samfunnsøkonomiske konsekvensene som følger av graveskader. - Ofte ser man kun på de direkte økonomiske kostnadene for ledningseier, det blir for snevert. Dette gjelder ikke bare graveskader, men også graving generelt – det er ingen tvil om at gravearbeider påvirker samfunnet på en måte som ikke medtas i prosjektets regnestykker, så dette er veldig interessant. 

- Rapporten viser at det er et sterkt behov for bedre data om eksisterende nett. Vi skal heller ikke glemme at i mange tilfeller finnes det alternativer til å grave på de stedene der det er utfordrende pga mye infrastruktur i bakken fra før. Mye usikre tall, men likevel absolutt en tankevekker for infrastruktureiere og prosjektbestillere, mener Folkedal.

Les hele rapporten her ”Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen”.

Rapportens definisjon av graveskader
Analysens formål er å best mulig anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene ved graveskader på infrastukturanlegg i grunnen. Definisjonen av en graveskade er derfor begrenset til å omfatte skade på nedgravd infrastruktur som skjer i forbindelse med graving i grunnen, og som må utbedres. Det inkluderer ikke skade som skyldes at en gravemaskin river med seg en strømkabel i luften, men det inkluderer skade på ledninger som er synlige i grunnen, heter det i rapporten.

Analyseselskapene har sett på kostnadene ved graveskader innen strøm, elektronisk kommunikasjon (ekom), vann- og avløp og fjernvarme. Analysen er utarbeidet av Dag Morten Dalen, Anita Einarsdottir, Jens Furuholmen, Herman Ringdal, Veronica Strøm og Haakon Vennemo.

Vann og avløp utgjør 5% av alle graveskader
Det finnes ingen registre over skader som oppstår på vann- og avløpsledninger som følge av graving i grunnen. Eksperter analyseselskapet har snakket med, mener graveskader på vann- og avløpsledninger utgjør rundt 5% av alle graveskader som oppstår i løpet av året. Årsaken er først og fremst at vann- og avløpsledningene ligger dypest av alle typer infrastruktur i grunnen. Skade på en ledning kan derfor skyldes gravearbeider på den andre ledningen, som ikke nødvendigvis registreres.

Av de 1 600 vannverkene er 1 100 kommunale, og 500 er mindre samvirkevannverk eller hyttevannverk. Det totale antall graveskader blir anslått til  3 800 graveskader. Det er et anslag på alle graveskadene som rammet vann og avløp i 2019.

Mistenker mørketall i rapporten 
Resultatene viser at det er overraskende mange graveskader på vann- og avløpsnettet relativt til skadene på strøm og ekom. Det kan tenkes at undersøkelsen overrepresenterer skadene på vann og avløp. For det første strider det imot tilbakemeldingene fra entreprenørene Vista Analyse har snakket med. De forteller at det generelt sett er få graveskader på vann- og avløpsledninger i løpet av et år, og betydelig færre enn på kabelnettet. Det henger sammen med at skadene på vann og avløp har en høy risiko for å bli veldig store, med tilhørende høye reparasjonskostnader. I tillegg syntes forholdet mellom graveskader på de nevnte infrastrukturene å stemme dårlig overens med skadestatistikken til Geomatikk.

Graveskader

Utformingen av undersøkelsen er også en mulig årsak til det høye antallet av graveskader for vann og avløp i resultatene. Rapporten foreslår at definisjonen av en graveskade kan tolkes av bedrifter som gravearbeider i forbindelse med VA-ledninger som en graveskade.

Rapporten peker også på at det, i likhet med strøm og ekom, er sannsynlig at kun store skader rapporteres til netteier, mens små skader forårsaket av skadevolder repareres av skadevolder selv og registreres heller ikke. Den største forskjellen ligger imidlertid i at strøm- og ekomnettene eies av kommersielle aktører, og vann- og avløpsledningene i all hovedsak eies av kommunene rundt om i landet. Det er med andre ord kun kommunene som sitter på informasjon rundt skadeomfanget på vann- og avløpsnettet.

Gitt forutsetningen om at mørketallene over graveskader på vann og avløp er store, er det likevel ikke sikkert at de skal ligge fullt så tett opp mot skadene på strømnettet eller ekomnettet som resultatene fra undersøkelsen viser.

Selv om vi mistenker at undersøkelsen overrepresenterer antall graveskader på vann og avløp, åpner den samtidig for at skadene er høyere enn tidligere antatt. 

Basert på forholdsvis usikre tall blir den samfunnsøkonomiske kostnaden av graveskader på vann og avløp att til 38 millioner kr i året. Omtrent 4,6 millioner innbyggere er i dag tilknyttet kommunal vannforsyning.

Strømnettet
I rapporten heter det at det er ingen kilder som direkte kan gi det totale antallet graveskader som berører strømnettet. NVE har oversikt over antall registrerte feil i nettet som skyldes graving eller sprengning, tilsvarende de beregnede KILE-kostnadene. Dette antallet er ikke uttømmende, ettersom det vil være en rekke graveskader på strømnettet som ikke direkte berører kunden, hovedsakelig fordi kunden får strøm fra en annen ledningskonfigurasjon i det maskede nettet.

 Geomatikk registrerte 440 graveskader som førte til brudd i strømledninger i grunnen i 2019. Disse skadene er frivillig meldt inn av entreprenører og/eller nettselskaper. Det det totale antallet graveskader som berører strømnettet ligger imidlertid rundt 800 for hele landet. Dette tallet avhenger av Vistas egne antagelser, og varierer fra i underkant av 500 til i overkant av 900 innenfor rimelige endringer i egne antagelser.

De totale samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av graveskader på strømnettet anslås til omtrent 115 millioner kroner.

 

Elektronisk kommunikasjon
Elektronisk kommunikasjon (ekom) omfatter tele- og datakommunikasjon, og påvirker dagens samfunn betydelig. De siste årene har bruken av ekom økt betraktelig både i det private og offentlige. Samfunnskritiske funksjoner som f.eks. Forsvaret eller helsetjenester bygger på tilgang til elektronisk kommunikasjon og er viktig i krisesituasjoner, samt for befolkningens trygghet. Næringslivet og offentlige virksomheter er i stor grad avhengige av ekomtjenester for å levere sine tjenester. Den økende graden av digitalisering medfører en større avhengighet og sårbarhet knyttet til ekom. En graveskade som fører til et linjebrudd, kan gi omfattende konsekvenser for samfunnet ved bortfall av ekomtjenester.

Geomatikk har i 2019 registrert 2 045 graveskader på ekom, men analyseselskapet mener det korrekte totalantallet ligger på 7 305 graveskader som rammer ekom årlig, hvorav 3 100 av større omfang.

Sammen med korreksjon for usikkerhet gir dette en forventet totalkostnad for ekom på 348 millioner kr i 2019.

 

Fjernvarme
I rapporten understrekes det at fjernvarmenettet skiller seg fra annen infrastruktur ved at det fortsatt er i en etableringsfase. Mesteparten av nettet er utbygd de siste 20 årene, og i dag er fjernvarme tilgjengelig i 92 prosent av alle norske byer med mer enn 100 000 innbyggere. I flere av disse byene finnes det også kjølenett. Det er sjeldent brudd på fjernvarmeledninger, men når ulykken først oppstår er ringvirkningene ofte ganske store.

For 2019 er det anslått at det var 63 graveskader på fjernvarmeanlegget, hvorav 49 store og 14 små skader. Forventet verdi for de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for graveskader på fjernvarme er anslått til 6 millioner NOK årlig.