40 personer deltog på SSTT årsmöte via Teams

Publicerad: 28 maj, 2020

SSTT skulle just nu ha träffats i Bergen för NoDig-konferens och årsmöte, men coronapandemin satte stopp för dessa planer. Istället arrangerades årsmötet via Teams under torsdagsförmiddagen 28 maj. Efter de traditionella förhandlingarna arrangerades ett webbisar med tre programpunkter, som skulle ha ingått i NoDig-konferensen.

SSTT:S ordförande Mats Rostö inledde mötet med en kort betraktelse över hur pandemin har påverkat samhället, men att den samhällsviktiga branschen för vattenförsörjning och avloppshantering måste fungera. För SSTT:s styrelse har det inneburit att man tvingats fatta nya beslut och ställa om sitt arbete under våren 2020. Förändringarna innebär till exempel ökade behov av att umgås digital.

- Vi skulle i dag träffats på årsmötet i Bergen, vilket jag hade sett fram emot, men jag hoppas att vi åter kan ses som tidigare när coronavirusets grepp har släppt.

Mats Holme redogjorde för hur själva mötet via Teams var organiserat innan själva årsmötesförhandlingarna inleddes. 

 

Verksamhetsberättelser

Styrelsens fokusområden under 2019 var bland annat att skapa en god struktur för styrelsens och föreningens arbete, medlemsvärvning i samarbete med arbetsgrupperna, planering för uppdatering av NoDig-guide och beslut om aktieägande i Norskt Center för Vatteninfrastruktur. SSTT:s årsmöte i Göteborg blev en succé då föreningen samtidigt firade sitt 30-årsjubileum. 

Tomas Helenius redogjorde för den svenska arbetsgruppens arbete under 2019 och kunde bland annat konstatera att antalet medlemmar stadigt ökat. Representanter för arbetsgruppen har deltagit på flera olika konferenser och seminarier. Intressegruppen STVF har arrangerat sin årliga Teknikträff, anordnat utbildningar och att även intressegruppen för läckagekontroll nu etablerats via STLK.

Borghild Teigland Folkedal redogjorde för den norska arbetsgruppens arbete under 2019 då medlemstalet ökat med 12 procent. Fem tematräffar arrangerades och kurser i samarbete med Norsk Vann.

SSTT:s redaktion ökade antalet artiklar på hemsidan med 74 procent till totalt 273 under 2019.

Efter revisorernas berättelse gavs styrelsen ansvarsfrihet. Mats Rostö omvaldes som ordförande till 2021, Tomas Helenius omvaldes till 2022 och Hendrik Panman valdes in som ny styrelseledamot till 2022 då Espen Killingmo nu lämnat styrelsen. Till ny revisor valdes Alexandra Salomonsson KPMG, medan Rune Johansson omvaldes.

 

Handlingsplaner 2020

Norska arbetsgruppens handlingsplan för 2020 innehåller bland annat att man vill öka medlemsantalet med 10 procent, men planerna på temadagar och kurser kan komma att revideras med anledning av pandemin. Den svenska arbetsgruppens planer för 2020 innehåller bland annat att arbetet med projekteringsanvisningar utökas, att tio kapitel i NoDig Guide blir klara och att samarbetet med BOS och NoDig Infra fortsätter. Man vill etablera en intressegrupp för rörspolning under 2020 för att få med allt som jobbar schaktfritt.

SSTT:s budgetar godkändes och årsavgifterna för företag och personer blir oförändrade.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att Mats Rostö riktade ett tack till Espen Killingmo för dennes arbete i styrelsen och SSTT:s redaktion.

Vidare valdes Thomas Månsson, Aarsleff Rörteknik, in som hedersmedlem i SSTT, efter sina många års arbete inom SSTT och STVF.

 

Webbinar

Årsmötet avslutades med tre webbinar om schaktfritt. Först ut var Björn Solnes Skara, som presenterade sitt forskningsarbete med beslutsmodell för val av NoDig-metod. Inom projektet pågår omfattande intervjuer med aktörer inom branschen som underlag för konklusioner. Av 70 tillfrågade kommuner svarade 61 och branschen har också välvilligt ställt upp för intervjuer berättade Björn.

Erik Marklund och Olle Persson från RISE av sedan konkreta exempel på sitt arbete av provning av driftsatta flexibla foder i Sverige. Ett antal rörbitar från ledningar lagda från 1990-talet och fram till nyligen ingår i provtagningen. Nu kommer resultaten att analyseras och sättas på pränt under sommaren. Vi har all anledning att återkomma till detta efter sommaren.

Sist ut var Björn Zimmer Jacobsen från Stavanger kommun, som berättade om kommunens arbete med ledningsförnyelse och hur man ser på NoDig-metoder. Från en mycket låg nivå kommer nu Stavanger att använda sig av schaktfria metoder till cirka 50 procent. Men, menade Björn, gravefria metoder är inte ett mål i sig utan en del av lösningen av förnyelse. Kommunen har inte enbart positiva erfarenheter och kommer därför att fortsätta gräva ledningar. Framför allt gäller det i samband med andra större infrastruktursatsningar.

 

Jan Bjerkesjö