Svenskt Vatten stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen

Publicerad: 21 april, 2020

Foto: José Manuel Suárez/Wikimedia Commons

Foto: José Manuel Suárez/Wikimedia Commons

Svenskt Vatten stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen i sitt remissvar. Svenskt Vatten tycker att utredningen gjort ett mycket bra arbete och att betänkandet beskriver och analyserar väldigt väl bristerna med den nuvarande organisationen.

Svenskt Vatten skriver:

Regeringen tillsatte Vattenförvaltningsutredningen 2017 för att utreda och utvärdera ansvarsfördelning, beslutanderätt och organisering av myndigheterna inom vattenförvaltningen. Utredningens betänkande är nu på remiss.

Hur ansvar fördelas och arbetet bedrivs har stor betydelse för svenska VA-verksamheter och för kvaliteten på landets yt- och grundvatten. Ska den bli bra behöver VA-verksamheterna kunna bidra med kunskap om vilka åtgärder som behöver genomföras, är genomförbara, deras nytta, vad de kostar och vad som bör prioriteras och kan finansieras. Underlagen behöver kunna läggas till grund för statliga beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Saknas kunskapen kan senare beslut om tillstånd för t.ex. utbyggnad av reningsverk eller dagvattenanläggningar påverkas negativt.

Svenskt Vattens synpunkter

Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och betänkandet beskriver och analyserar väldigt väl bristerna med den nuvarande organisationen. Förslagen är genomtänkta.

Väl genomarbetat organisationsförslag

Svenskt Vatten tillstyrker förslagen till ändrad organisation. 

Sammanfattning

• Svenskt Vatten anser att utredaren har gjort ett mycket bra arbete. Genomlysningen av vattenförvaltingen är väl utförd.

• Det är angeläget att kommunal och nationell politik får den roll i styrning och prioritering och på det sätt som utredningen föreslår. Genom att ge kommunerna större betydelse utnyttjas VA-verksamheternas kompetens. Potentialen i möjliga åtgärder tas bättre till vara.

• Vi tillstyrker förslagen till förändrad organisation och att vattenmyndigheterna avskaffas. Förslaget gör organisationen för förvaltningen av Sveriges vattentillgångar mer ändamålsenlig. Dagens organisatoriska lappverk är ineffektivt.

• Vi tillstyrker förslaget om en beslutande partssammansatt nämnd hos Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Svenskt Vatten bidrar gärna med kompetens till nämnden.

• Förslaget att stärka arbetet i avrinningsområden är positivt liksom förslaget att reducera de nuvarande distrikten till en redovisningsgrund för rapporteringen till EU.

• Den 1 april 2022 är en lämplig och väl avvägd tidpunkt för förändringen. Eventuella kompetenstapp bedömer vi som låg risk, möjligen en kortare övergångsfas. Risken för kortvariga tapp får inte hindra en nödvändig och angelägen reform av långsiktig betydelse.

• Svenskt Vatten instämmer i att en vattenavgift bör utredas. Ramdirektivets ambitionsnivå är mycket hög och kostsam. Det behövs en bättre finansiering trots att utredningens förslag medför en effektivare organisation.

• Det avsedda undantaget för verksamhetsutövare i förslaget till 2 kap. 4 a § vattenförvaltningsförordningen bör framgå direkt av författningstexten. Både den som äger och den som driftar en verksamhet kan vara verksamhetsutövare i enskilda ärenden. Eftersom VA-verksamhet alltid ägs kommunalt men ägandet och driften kan utövas i förvaltningsform, bolagsform och kommunalförbund och ägaren kan i sin tur handla upp driften privat behöver avsikten i författningskommentaren att inte tillämpa regeln på verksamhetssutövare göras tydligare.

Läs mer

Jan Bjerkesjö/Svenskt Vatten