Nå starter Norges største VA-prosjekt

Publicerad: 17 april, 2020

Direktør i Oslo VAV, Anna Maria Aursund, er godt fornøyd med endelig å komme i gang med det praktiske arbeidet for ny drikkevannsforsyning til Oslos innbyggere, og håper på et godt samarbeid med Skanska Norge.

Direktør i Oslo VAV, Anna Maria Aursund, er godt fornøyd med endelig å komme i gang med det praktiske arbeidet for ny drikkevannsforsyning til Oslos innbyggere, og håper på et godt samarbeid med Skanska Norge.

Nå starter de praktiske forberedelsene til landets største VA-prosjekt noensinne, og trolig er det Skanska Norge som vil sikre seg den første av flere kontrakter i et prosjekt som nå er kostnadsberegnet til 12,5 milliarder kroner.

Det overordnede målet i dette prosjektet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 1. januar 2028, og det er ingen tvil om at etatsdirektør Anna Maria Aursund i Oslo VAV er glad over endelig å komme skikkelig i gang.

Prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge noensinne. Det skal bygges en ca. 19 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen skal vi bygge renseanlegg i en fjellhall som tilsvarer omtrent 10 ganger Oslo rådhus.
Oslos vannforsyning er i svært stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 prosent av drikkevannet. Dette gjør vannforsyningen sårbar for hendelser som gjør kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Enorme fjellmasser
Det var i desember i fjor Oslo VAV la ut milliardkontrakten som Skanska Norge nå ser ut til å ha sikret seg. Den aktuelle entreprisen omfatter i hovedsak sprenging av fjellhaller og tre tunneler med en samlet lengde på fem kilometer på Huseby i Oslo. Dette betyr et uttak på omlag 1,2 millioner kubikk med fjellmasser.
– Vi gleder oss over å innstille Skanska til denne kontrakten, og ser fram til et godt samarbeid med entreprenøren, sier etatsdirektør Anna Maria Aursund i en pressemelding.
Entreprisen er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Det skal etableres tre riggområder ved henholdsvis Huseby Skipark, Husebyjordet og på Sollerudstranda. Kontrakten var opprinnelig begrenset til forberedende arbeider og adkomsttunneler, men ble utvidet til å gjelde alle fjellarbeider på Huseby og Sollerud. 

Oppstart i sommer
Tilbudsfristen for den første kontrakten gikk ut 16. mars, og Anna Maria Aursund bekrefter at det var stor interesse blant de større norske entreprenørselskapene. 
-Norsk kompetanse på sprengning av tunneler og bergrom er i verdensklasse, og dette er en krevende jobb som innebefatter arbeider i flere tett befolkede områder, sier Aursund, som ikke ønsker å kommentere hvilke andre selskaper som har lagt inn sine anbud. Aursund håper Oslo VAV kan signere kontrakt i juni, og at selve anleggsarbeidene kan starte opp i løpet av sommeren.
Skanska har mest sannsynlig sikret seg den første av totalt åtte kontrakter i dette kjempeprosjektet. Neste entreprise er den lange overføringstunellen på 19 km fra Holsfjorden, som er Tyrifjordens sørøstre del, til Huseby. Her er det to TBM-maskiner som skal jobbe seg fram med en diameter på om lag 4,5 meter.Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

Hoveddelene i prosjektet
Prosjekt ny vannforsyning består av fire hoveddeler. Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune.
Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby på Oslo vest. Her skal råvann fra Holsfjorden ledes inn til et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg, som skal bygges under Husebyskogen.
I tilknytning til det underjordiske anlegget bygges det en tunneladkomst for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking og analyse.
Den siste hoveddelen er en rentvannstunnel som skal føre drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Tunnelen bygges fra Huseby til Mølleparken, med tverrslag ved Ullevål og Mølleparken. I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra Huseby-anlegget ut i fjorden. (Kilde Oslo VAV)

Odd Borgestrand