Styren

Ett ämne som ingår i termoplaster som lösningsmedel och beståndsdel. Vid härdning förbrukas majoriteten av styrenet genom en kemisk reaktion. Styren luktar kraftigt, människan upplever det som väldigt störande redan vid låga och ofarliga koncentrationer. Vid högre koncentrationer kan det framkalla symtom så som sveda i ögon, huvudvärk och illamående. Störs man av doften bör man avlägsna sig om möjligt. Styren bryts ned i luften av fria radikaler varför det är bäst att vädra ut det om det kommit in i byggnader. Styren är ej vattenlösligt men kan vid utsläpp skada vattenlevande organismer.