Vattentjänster på Rossön i naturområde av riksintresse

Publicerad: 12 december, 2019

Foto: Anna Hammarstrand och Robert Brodin Orust kommun

Orust kommun har inrättat ett verksamhetsområde för vattentjänster på Rossön samt förberedande för mottagande av spillvatten för 97 bebyggda fastigheter och för sex obebyggda framtida tomter. VA-anläggningen ska även dimensioneras för framtida anslutningar som kommer att ske genom viss förtätning inom Rossön samt från område norrifrån.

Fastigheterna på Rossön längs VA-stråket, som totalt inklusive serviser är cirka 9000 meter, kommer att få kommunalt vatten. Mottagande av tryckspillvatten kan komma att ske med nuvarande planering tidigast år 2025-2027. Spillvattensystemet ska anläggas som ett LTA-system. Delar av vatten- och spillvattensystemet kan vid behov läggas grunt och frostskyddas med värmekabel i kombination med isolering eller med annan teknik. 

Platschefen Jonas Andersson NCC har varit inblandad i projektet från start och kommer att vara med till slutbesiktningen. Projektet planeras avslutas i maj nästa år.

- Utmaningen är att det är ett trångt och smalt arbetsområde där tredje man ska ha fungerande bostäder med allt vad det innebär.

Rossön ingår i riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv och omfattas av det generella biotopskyddet, Natura 2000-områden art- och habitatdirektivet SCI , Natura 2000-områden fågeldirektivet SPA, naturreservaten Rossö, Stigfjorden och Svanvik, samt strandskyddsbestämmelser.
En sträcka på cirka 1.500 meter bedömdes lämplig för styrbar borrning, där NCC NoDig fick uppdraget. På denna sträckan borras 1 st 125 mm för vatten och en st 110 mm för tryckavlopp. 

Ansvarig för den schaktfria delen av projektet är Lars Göransson NCC.

- Jag lämnade offert till inköpare på NCC Civil Uddevalla i juni i år. Det praktiska arbetet för vår del började inte förrän V 44 med svetsning av rör. Borrningen började V 45.

Vad är utmaningarna med just detta projekt?

- Inga större utmaningar än, det är lågt liggande mark, så det är väldigt blött och groparna blir fulla med vatten väldigt fort. Vi ska muffsvetsa ihop borrsträckorna i groparna, det kan nog bli en liten utmaning.

Har arbetet flutit på bra eller har det uppstått något på vägen?

- Vårt arbete har flutit på bra. Vi valde att dela upp sträckan i nio stycken delsträckor på 160-190 meter styck. Tyvärr kunde inte alla delsträckor göras på en etablering då man valde att projektera om en del av sträckan. Men samtidigt innebär det mer borrning, så orsaken var (kanske) att det gick så bra.

- Sju delsträckor är klara och två återstår. Vi har precis fått ok att den nya sträckningen är godkänd hos alla instanser, men vi hinner inte med det i år, så det är planerat att utföras v 2-3 nästa år, då hela sträckan också kommer att svetsas samman.

Hur länge är du involverad?

- Jag räknar med att vårt praktiska arbete på detta projektet blir klart V 3 2020. Sedan är det en del pappersexercis givetvis, så framåt mars är väl detta projektet avslutat för vår del. Det positiva är att NCC Anläggning i området runt Uddevalla får väldigt mycket projekt inom vatten/tryckavlopp. Detta är tredje projektet jag är involverad i och har redan lämnat på vidare etapper. 

- Jag måste ge en eloge till beställare och NCC Uddevalla att man identifierar dessa sträckor som lämpar sig för schaktfri teknik. Det är ju mest berg i dessa områden, men så finns det ju dessa lerdalar som är utmärkta att borra i. 

- I samband med projekt Rossön utförde vi två sträckor lite längre norrut i ”Skuteberget”.  Där borrade vi mitt i grusvägar i ett typiskt skärgårdsområde, ett par sträckor där de funnit det möjligt/lämpligt att borra. Visserligen inte en lerdal, men grus/sand med mindre steninslag. De sträckorna blev 235 meter styck och där drog vi tre slangar, vatten, tryckavlopp och fiber. Allt vad människan behöver!

Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet i Orust kommun, svarar så här på frågan vilken vikt schaktfria lösningar har i just Orust kommun:

- Orust förordar i huvudsak totalentreprenader och låter därmed entreprenören avgöra vilket förläggningsteknik som är lämpligast.

Var det självklart med schaktfri lösningar i projektet med Rossön?
- Nej, kommunen gav möjlighet till olika alternativ i förfrågningsunderlaget för huvuddelen av sträckorna.

 

Jan Bjerkesjö