Kostnader och konsekvenser av läckage är inte marginella

Publicerad: 11 oktober, 2019

Så här ser den nya logotypen ut för STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll.

Så här ser den nya logotypen ut för STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll.

Många ledningsägare redovisar endast marginalkostnaden för utläckande dricksvatten. Att bara räkna med kostnader på marginalen, d.v.s. merkostnad för rening och energi, ger en felaktigt förskönad bild av den totala kostnaden som läckaget egentligen innebär för ledningsägaren och minskar incitament för berättigade åtgärder. 

För ledningsägaren kan de faktiska kostnaderna vara tiofaldiga, extra kostnader och belastning p.g.a. ovidkommande tillskottsvatten oräknat, jämfört med beräknad marginalkostnad vilket naturligtvis påverkar bedömning av åtgärdsbehov.

Det kan till och med vara så att den extra produktion och distribution som ett 20 procentigt läckage innebär är mer kostnadskrävande än de kostnader som det egentliga behovet representerar.

För många VA-huvudmän med knappa råvatten och distributionsmarginaler kan investeringar för att minska läckaget vara en mycket mer kostnadseffektiv åtgärd, jämfört med utbyggnad av råvattenresurser, reningsverk och uppdimensionering. De energi och miljömässiga vinsterna är uppenbara liksom att förutsättningarna till leverans av ett friskt dricksvatten utan oplanerade leveransavbrott stärks.

Många ledningsägare redovisar endast marginalkostnaden för utläckande dricksvatten, menar Tommy Ekblad från STLK. Foto Odd Borgestrand.

Många ledningsägare redovisar endast marginalkostnaden för utläckande dricksvatten, menar Tommy Ekblad från STLK. Foto Odd Borgestrand.

Tommy Ekblad STLK, styrgruppen för Svensk Teknik Läckage Kontroll