Fakta om utläckage av dricksvatten i ledningsnätet

Publicerad: 16 september, 2019

De senaste somrarnas torka och vattenbrist har gjort att dricksvattenförsörjningen hamnat i fokus. En fråga som ofta återkommer i debatten är ”läckaget”, dvs. utläckaget av dricksvatten i vattenledningsnätet och hur tätt systemet egentligen är mellan vattenverk och hushållens tappkran.

Felaktiga siffror nämns ofta och det är svårt att hålla isär begreppen. Enligt Svenskt Vattens statistik och utredningar som nyligen presenterats är genomsnittligt utläckage i svenska vattenledningsnät ungefär 15 procent men variationerna är stora mellan olika kommuner. För att jobba långsiktigt och lägga resurser på rätt ställe krävs en mer detaljerad analys där exempelvis utläckage per meter ledning kartläggs, vilket redan sker i många VA-organisationer i Sverige. 

Det går inte att mäta verkliga läckor. Istället mäts skillnaden mellan det vatten som levereras till dricksvattennäten och vattenförbrukningen hos kunderna. Med utgångspunkt från att det levererade dricksvattnet utgör 100 procent debiteras kunderna i snitt 75 procent av det. Fem procent debiteras inte utan används av VA-verksamheterna vid till exempel spolning och rengöring. Det kan också handla om förbrukning inom andra förvaltningar, som inte debiteras internt, eller brandvatten. 

Cirka 20 procent utgörs av vattenförluster. I begreppet vattenförluster ingår såväl skenbara som verkliga läckor. De skenbara vattenläckorna kan vara otillåten förbrukning eller fel på vattenmätare där små flöden, som till exempel en rinnande toastol, kan undgå att registreras av vattenmätaren. När de skenbara läckorna räknats bort visar Svenskt Vattens statistik att de verkliga läckorna högt räknat är 15 procent av levererat dricksvatten. 

Det levereras totalt omkring 856,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år, vilket motsvarar mer än 1 400 fyllda Globen-arenor. Om man antar att de verkliga läckorna på knappa 15 procent är jämnt fördelade över hela ledningsnätet är läckaget från det kommunala dricksvattennätet runt 99 miljoner kubikmeter. Det privata nätet svarar för cirka 30 miljoner kubikmeter.

Begreppen vattenförluster och verkliga läckor blandas ofta ihop. Då är det lätt att tro att 20 procent hamnar i backen. I debatten nämns till och med att 25 procent eller hundratals miljoner kubikmeter dricksvatten läcker ut på vägen mellan vattenverken och konsumenterna. Men så är det alltså inte. Vattnet som läcker ut är heller inte förlorat eftersom det går tillbaka till vattnets kretslopp. 

Stora och små läckor. Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock pågå under lång tid utan att upptäckas och mer vatten hinner då rinna ut. Ett läckage på 15 procent kan förklaras med att det sitter ett hål stort som tvärsnittet på en tändsticka på knappt var tredje kilometer vattenledning. Tabellen nedan visar hur stora vattenläckorna blir vid olika storlekar på hålet på röret vid ett vanligt förekommande vattentryck. Flera små svårupptäckta hål ger stora volymer.

Sveriges drygt 1 750 kommunala vattenverk försörjer tillsammans 90 procent av befolkningen med dricksvatten. För att klara det krävs ett långt distributionsnät. Sammanlagt är det 111 700 kilometer, vilket motsvarar 2,8 varv runt ekvatorn. Det kommunala nätet svarar för 77 procent. De privata servisledningarna på hus- och villatomter står för 23 procent. Den kommunala VA-organisationen ansvarar för vattnets transport från vattenverket till den så kallade förbindelsepunkten, som brukar ligga ungefär en halvmeter utanför tomtmarken. Dricksvattenledningarna från förbindelsepunkten och tappkranarna i huset ägs av respektive fastighetsägare.

Eftersom längden på dricksvattenledningar per person varierar stort mellan olika kommuner så kan därför mer dricksvatten, räknat som procent, läcka ut i en glest befolkad kommun som tvingas ha ett långt ledningsnät för att nå de utspridda kunderna.

En nyligen publicerad rapport finansierad av Svenskt Vatten Utveckling redovisar en djupare analys av utläckage i vattenledningsnät. Rapporten "Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå" är tillgänglig för medlemmar, den blir tillgänglig för alla i december 2019.

Svenskt Vatten