Rørinspeksjon helt nødvendig for et trygt ledningsnett

Publicerad: 16 augusti, 2019

Rørinspektører gjør en svært viktig jobb ved å gjennomføre tilstandskontroll på ledningsnettet. Utstyret som benyttes blir stadig bedre, og gir oss verdifull informasjon om ledningenes tilstand, sier nyvalgt leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine.

Rørinspektører gjør en svært viktig jobb ved å gjennomføre tilstandskontroll på ledningsnettet. Utstyret som benyttes blir stadig bedre, og gir oss verdifull informasjon om ledningenes tilstand, sier nyvalgt leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine.

Det mener nyvalgt leder i Rørinspeksjon Norge og medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT, overingeniør i Bærum kommune, Reidar Kveine. Med 20 års erfaring i norsk vannbransje, og de siste årene i nøkkelstilling innen planarbeid for vann og avløp i Bærum kommune, vet Kveine hva godt inspeksjonsarbeid betyr for planlegging og gjennomføring av tiltak i ledningsnettet.
VA-anlegg utgjør en viktig del av samfunnets kritiske infrastruktur. Samlet har det norske ledningsnettet en lengde på mer enn 2 ganger rundt jorda og gjenskaffelsesverdien er i 2019 beregnet til ufattelige 1400 milliarder kroner, forteller han.

Avløpsnettet i Norge
RIN-lederen tegnet et dystert bilde av situasjonen for det norske avløpsnettet under fagdagene til Rørinspeksjon Norge i Stavern i dag.
-Funksjonalitet og pålitelighet i avløpsnettet er ifølge State of the Nation truet. 25 prosent av ledningsnettet i Norge er mer enn 40 år gammelt tilfredsstiller på ingen måte dagens funksjonskrav.
Situasjonen blir ikke bedre når vi får vite at halvparten av Norges befolkning er tilknyttet renseanlegg som ikke overholder rensekravene. Utskiftingstakten på vannledningsnettet er så lav at det gir økt risiko for knapphet på vann og forurenset drikkevann, sier Kveine.
Som ansatt i planavdelingen innen vann og avløp i Bærum kommune innser Kveine at selv ikke hans kommune kan fornye hele ledningsnettet.
-Vi må prioritere de viktigste, og det er her rørinspeksjon kommer inn som et viktig verktøy. Da er det også viktig at vi i Norge har en felles måte å beskrive tilstanden på avløpsledningene. Rørinspeksjon gir oss en unik mulighet til å se hvordan rørene faktisk ser ut innvendig.

Hvorfor inspisere?
Det er en rekke gode argumenter for å bruke noen kroner på rørinspeksjon, mener Kveine, og lister opp følgende argumenter:
-Se om det er bygget på riktig måte – kontroll av nyanlegg
-Tilstandskontroll av eksisterende anlegg
-Hvordan vil ledningen fungere om 5-10 år?
-Finne årsak til driftsforstyrrelser
-Som grunnlag for vedlikehold og fornyelse
-Som grunnlag for nyanlegg/ombygging av eksisterende anlegg
-Finne feilkoblinger
-Inspisere stikkledninger
-Finne kilder til fremmedvann

Bruk av rørinspeksjonsdata gir kommunen en nødvendig bakgrunn for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging. Her får kommunen gode egenskapsdata og driftsdata for de enkelte ledningsstrekkene.
-Rørinspeksjon sammen med driftsdata er viktig input for oss planleggere.Rørinspeksjonsdata kan brukes til å diagnostisere hele ledningsnettet ved hjelp av modeller og på den måten kan vi komme oss vekk fra det såkalte brannslukkingsprinsippet. Derfor er det også viktig med god og nøyaktig rapportering, understreker han.