Høstet mye lærdom gjennom totalentreprise

Publicerad: 11 december, 2018

Det kom bare inn to tilbud da byggherrene Skedsmo og Nittedal kommuner, Nedre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike vannverk etter flere interne runder til slutt valgte å gå for totalentreprise 8407 på fjellboring i forbindelse med det store Nitelva-prosjektet.

Bildet: Fjellboringen foregår inne i en sidetunell til tilløpstunellen til NRA. Her er det sprengt en nisje for den kompakte boremaskinen. Maskinfører Magnar Eikeland i Entreprenørservice AS trives med borejobben inne i fjellet.

Kostnadsrammen på fjellboringsprosjektet var på 19 millioner kroner. Det skulle vise seg at flere store aktører ikke følte seg kompetent til å gå på prosjektet med denne entrepriseformen. De ville gjerne være med som underentreprenør for å konsentrere seg om selve utførelsen av jobben.  Bare to selskaper la inn anbud på oppdraget.

Kontraktsformen
Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan for å oppnå ønsket resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger. Oppdragsgiver har på sin side beskrevet hvilken funksjon prosjektet skal oppfylle, men får en begrenset rett til å velge løsninger og materialer uten å måtte betale tillegg.
Kort oppsummert kan dette uttrykkes slik at entreprenøren påtar seg et større ansvar ved totalentreprise samtidig som byggherren mister en del av styringen på materialvalg og tekniske løsninger.

Det hører med til historien at fjellboringen først ble lagt ut som en detaljert entreprise, men ble trukket tilbake på grunn av flere faktiske feil i anbudsutlysningen.
-For oss var det viktig å få inn entreprenøren så raskt som mulig for å sikre oss god kunnskap om fjellboring og dermed best mulig gjennomføring.  Vi hadde mistet en del tid i prosjekteringen blant annet fordi vi måtte ta flere runder med miljøverninteresser og fylkesmann.  Selve oppdraget var også svært komplekst da det i tillegg til boring inn mot en eksisterende avløpstunnel også skulle bores under ei tilstøtende elv, nemlig Sagelva.
Dialogen med Sagelvas venner, som har som oppgave å ta vare på det historiske miljøet langs elva, tok også tid, forklarer avdelingsingeniør Øyvind Tåsåsen i Skedsmo kommune. 

Fra underentreprenør til totalentreprenør
Entreprenørservice AS ble opprinnelig forespurt som underleverandør til et annet entreprenørselskap. Dette selskapet trakk seg fordi prosjektet i så stor grad var et fjellboringsoppdrag. Dermed tok Entreprenørservice en rask beslutning om meldte seg på som totalentreprenør i en NS 8407 kontrakt siden de allerede hadde brukt betydelige ressurser på å regne på anbudet.
-For oss er dette en kontraktsform vi sjelden benytter, men vi innså at det var viktig for oss å skaffe oss kompetanse også på totalkontrakter. Det vil komme flere oppdrag der boring er en betydelig del av prosjektet. Da er det riktig at vi også tar hele oppdraget, sier prosjektleder Pål Henriksen.
-Som totalentreprenør får vi en helt annen rolle, men samtidig gir den oss også en frihet. Her kunne vi hente inn nødvendige ressurser fra vårt moderselskap Skanska.  I dette prosjektet har Skanska bidratt med geoteknisk prosjektering, samt innmåling og utforming av datamodell for presentasjon av grunnforhold, et viktig bidrag til god styring på prosjektet. Entreprenørservice har spisskompetanse på fundamentering, sprøytebetong og ulike typer boring, og dette har kommet godt med i dette prosjektet. Fordelen med totalentreprisen er at vi får ansvaret og kan ha styring på ressursene.

Samarbeid og gjensidig forståelse
Gjensidig forståelse av de ulike risikofaktorene er også viktig for å gjennomføre et vellykket prosjekt.  I dette tilfellet var det dybden til fjell som var den største utfordringen, utdyper Henriksen.
Pål Henriksen nøler ikke et sekund med å gi byggherrene gode attester selv om evalueringen gjenstår.
-Dette har vært et godt prosjekt for oss. Her har vi samarbeidet med byggherrer som har vist forståelse og takhøyde underveis.  Dialogen har vært konstruktiv og åpen hele veien. Tillitsforhold er helt avgjørende for et godt resultat.
Det er svært uheldig dersom en byggherre går inn og detaljstyrer et prosjekt. Da blir ansvaret pulverisert, og vi risikerer at det kommer føringer som entreprenøren er lite komfortabel med. Det vil etter min mening ende opp med en dårlig løsning, sier Henriksen.
-Vi kjenner egen kapasitet svært godt. Noen ganger opplever vi at rådgiverne stiller for «ideelle krav»  og her er det viktig at vi etablerer en enda bedre dialog med rådgivere innen NoDig generelt og fjellboring spesielt.  Når vi kommer med anbefalinger i et prosjekt ligger det også en forpliktelse til at vi kan gjennomføre i henhold til våre anbefalinger. I dette aktuelle prosjektet har vi møtt en byggherre som har lyttet til våre råd.

Konstruktivt samarbeid
Byggeleder Øyvind Tåsåsen i Skedsmo kommune mener det ligger i sakens natur å gå inn i et konstruktivt samarbeid når entreprenør er valgt.
-Vi har lært mye om fjellboring og styrt boring i denne prosessen. Entreprenørservice AS har gått «all in», og i dag angrer vi absolutt ikke på at vi gikk for en totalentreprise, sier han der vi står ved et borehull i fjell på 1060 millimeter. Om noen dager skal det trekkes inn varerør for signalkabler i tillegg til avløpsrør med kappe i dimensjon 710 millimeter.

 

Bildet: -Vi mener Entreprenørservice har løst utfordringene på en god måte, sier seksjonsleder Stefan Lehn-Hermandsen i Skedsmo kommune. Her i den dype spuntgropa som måtte etableres på grunn av dårlig fjell.

Bildet: -Vi mener Entreprenørservice har løst utfordringene på en god måte, sier seksjonsleder Stefan Lehn-Hermandsen i Skedsmo kommune. Her i den dype spuntgropa som måtte etableres på grunn av dårlig fjell.

Odd Borgestrand