175 millioner for friskmelding av Nitelva

Publicerad: 11 december, 2018

Et omfattende samarbeidsprosjekt til en pris på om lag 175 millioner kroner mellom Skedsmo og Nittedal kommuner, Nedre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike vannverk går mot slutten. NoDig-løsning med boring i dårlig fjell har vært en begrenset, men likevel viktig del av prosjektet. 

Bildet:  Ny 710 mm avløpsledning  er lagt i Nitelva av Leif Grimsrud AS, avdeling Kystmiljø

Prosjektet har et mål om å redusere utslipp av avløpsvann til Nitelva til null. I tillegg skal Nittedal kommune føre alt avløpsvann til Nedre Romerike avløpsselskap. Anlegget et dimensjonert for å ta seg av befolkningsveksten i Nittedal og de deler av Skedsmo som anlegget betjener 50 år fram i tid, forklarer seksjonsleder i Skedsmo kommune, Stefan Lehn-Hermandsen.

To nye avløpspumpestasjoner, en i Nittedal, PA Slattum, og en i Skedsmo, PA6, er en viktig del av prosjektet. Videre etableres det 10.000 meter PE-avløpsledning i dimensjoner fra 500 til 710 millimeter, og 5.000 meter PE-vannledning i dimensjon 630 millimeter i den fredede Nitelva. Etter flere runder med byråkrati godtok myndighetene at rørene ble etablert halvannen meter under elvebunnen.  De totalt 15.000 meterne med vann og avløpsledninger er levert av Pipelife og Hallingplast. Prosjektet har vært en spennende reise med mange aktører involvert og en bredt sammensatt prosjektledelse.

Sjøledninger for 80 millioner
For å få et visst innblikk i omfanget kan vi ta med at anbudet med sjøledninger alene hadde en ramme på 80 millioner kroner. Dette omfattet leveranse og legging av PE-ledninger, belastningsvekter, sveising av rør, graving av grøfter i Nitelva, senkning av ledninger og igjenfylling av grøfter i elva, sikringer av ledning på bunnen, noe ledninger i grøfter på land, tilkoblinger og klargjøring av ledninger og nedsetting av PE-kummer. Ledningene skal selvfølgelig også rengjøres, pluggkjøres og trykkprøves. 
Den opprinnelige planen var å gjennomføre etablering av vann- og avløpsledningene i Nitelva ved styrt boring, men på grunn av vanskelige grunnforhold måtte boringen gå så dypt at det ble betegnet som mest hensiktsmessig å grave på tradisjonelt vis. Spesialkonstruerte gravemaskiner, såkalte Bigfloater» med to meters belter, flyter på elva mens gravingen gjennomføres.

Krevende grunnforhold
Prosjektet, med en total kostnadsramme på 175 millioner kroner er delt i åtte ulike entrepriser. De to avløpspumpestasjonene er fordelt på totalt seks entrepriser. Sjøledningene og fjellboringen er fordelt på to entrepriser, som nå utføres av henholdsvis Leif Grimsrud AS, avdeling Kystmiljø, og Entreprenørservice AS på Skedsmokorset. Prosjektet hadde oppstart i oktober 2017 og målet er at alt skal stå ferdig i slutten av januar 2019.
Nettopp grunnforhold er et viktig stikkord i forbindelse med prosjekter av denne typen. Skedsmo og Nittedal kommuner gjennomførte egne grunnundersøkelser før anbudsutlysningen.
-Vi mente det var viktig å danne seg et best mulig bilde av grunnforholdene i tidlig fase.
Det er alltid en interessant diskusjon om slike undersøkelser skal gjennomføres før entreprenør er valgt. Vi må erkjenne at våre grunnundersøkelser ikke var gode nok, men samtidig er det nødvendig å ha en best mulig oversikt over forholdene når konkurransen blir utlyst, sier prosjektleder for fjellboringsdelen av prosjektet, avdelingsingeniør Øyvind Tåsåsen i Skedsmo kommune.

Et referanseprosjekt

Seksjonsleder Stefan Lehn-Hermandsen i Skedsmo kommune er også medlem av arbeidsgruppa i SSTT i Norge. NoDig entusiasten mener fjellboringsprosjektet inn mot avløpsrensestasjonen til Nedre Romerike Avløpsselskap fortjener oppmerksomhet på grunn av sine utfordringer og måten oppdraget er løst på av boreselskapet Entreprenørservice AS. Han mener dette er et flott referanseprosjekt både for byggherrene og entreprenørselskapet.

Dårlig fjell og løsmasser
-Dette oppdraget har først og fremst vært utfordrende på grunn av geologien. Vi er i et område nær Oslofeltet med mye dårlig fjell og løsmasser. Det har vært utfordrende å finne hvor fjellet egentlig går. Veksling mellom fjell og løsmasser er alltid utfordrende, men i dette prosjektet har vi lykkes svært godt. Vi har et avvik på under èn prosent både høyde- og sideveis på en lengde på 240 meter, slår prosjektleder Pål Henriksen i Entreprenørservice fast.
Henriksen trekker også fram utfordringene ved å jobbe tett opptil den fredede Nitelva. Her er det strenge miljøkrav i tillegg til at det har vært en nedbørsrik høst med stor vannføring og innlekking i tunnelen. 

-For oss var det viktig å sikre seg best mulig fjelloverdekning, og det var også grunnen til at en svært kompakt borerigg ble plassert inne i en eksisterende fjelltunnel tett inntil Nedre Romerike Avløpsanlegg. Da ville vi ha full kontroll på hvor vi startet, - vi sto skjermet og var til minst mulig sjenanse for nærmiljøet. Dessuten ville vi også ha god kontroll på et lavereliggende treffpunkt. Forholdene gjorde det dessuten nødvendig å gå dypt ned med spuntgropa for å treffe fjell og unngå løsmasser ved innføring av avløpsledningen fra Nitelva og inn i fjelltunnelen. Et 10 meter dypt hull kan se voldsomt ut, men når jobben er utført og massene er tilbakeført er det ingen som tenker over dette inngrepet, mener Henriksen.

Bildet: Godt samarbeid og gjensidig tillit er nøkkelord for fjellboringsprosjektet i tilknytning til Nedre Romerike Avløpsanlegg på Strømmen, sier trioen fra venstre Øyvind Tåsåsen Pål Henriksen og Stefan Lehn-Hermandsen ved inngangen til fjelltunnelen.

Bildet: Godt samarbeid og gjensidig tillit er nøkkelord for fjellboringsprosjektet i tilknytning til Nedre Romerike Avløpsanlegg på Strømmen, sier trioen fra venstre Øyvind Tåsåsen Pål Henriksen og Stefan Lehn-Hermandsen ved inngangen til fjelltunnelen.

Odd Borgestrand