Høy aktivitet og lavere priser

Publicerad i #4 / 2012

Høy aktivitet og lavere priser

Det blir flere NoDig-jobber, og prosjektene blir større. Det blir flere NoDig-entreprenører, og enhetene
vokser. Konsekvensen av denne utviklingen gjør kommuner og andre ledningseiere til vinnere gjennom større konkurranse og lavere priser. For NoDig-bransjens omdømme er det avgjørende at kvaliteten på de utførte anlegge- ne tilfredsstiller minst 100 års levetid.

Nye veiprosjekt benytter NoDig i stor stil

I forbindelse med de store veiprosjektene i Vestfold, foregår en betydelig grøftefri rørlegging. Store maskinentreprenører er engasjert av Statens vegvesen til bygging av ny 4-felts E-18. Arbeidet foregår parallelt med dagens 2-felts vei med full trafikk. Kryssende ledninger og kabler må etableres, og styrt boring og rørpressing benyttes i stor grad. Disse metodene er velegnet til etablering av kabelvare-
rør og ledningsnett i jomfruelige masser. For vei-entreprenørene i Norge har styrt boring blitt en suksessfaktor.Sandum as har avsluttet et boreprosjekt ved rv. 115 syd for Askim for PEAB Sverige AB, som bygger ny vei til totalt 46 mill. kroner for Statens vegvesen. Etablering av DN180 vannledning og DN710 avløpsledsning ble utført med en 25 tonns borerigg. Kontrakten på selve boreprosjektet var på i underkant av 1 mill. kroner. Anleggsleder Torfinn Dahl i PEAB uttrykker stor tilfredshet med måten man har anlagt ledningene på, med minimal graving i meget bløte omgivelser, samtidig som den trafikkerte riksveien har unngått forstyrrelser.

Operatørkompetansen er avgjørende

NoDig-prosjekt beskrives i utgangspunktet så godt som mulig, men man har ikke innsyn 

i alle forhold som kan oppstå. Når gamle rør skal fornyes, må entreprenøren få så mye informasjon som mulig om det gamle rørsystemet. Ved etablering av nye rør i jomfruelige masser er grunnundersøkelser av stor betydning. Men uansett hvor tette sonderinger man har gjennomført, vil det kunne oppstå uforutsette forhold og avvik fra forutsetningene. Da er det viktig at NoDig-entreprenøren har erfarne operatører, som kan improvisere og løse de utfordringer som dukker opp. ADK-kompetansen kan i denne forbindelse sies å være en basiskunnskap. Men spisskompetansen i forhold til den enkelte NoDig-metode får man kun ved entreprenørens internopplæring. Derfor bør operatørkompetansen vektlegges som tildelingskriterium ved offentlige innkjøp.

NoDig-bransjen vokser

Fra å være «ny teknologi» i Norge, er NoDig i dag representert med større og flere entreprenører, og prosjektene øker i størrelse og antall. For metodene styrt boring, utblokking og strømpeinstallasjon, oppnås tilbud fra opptil 5 firma. Dette gjør seg også utslag i prisnivået. Det siste året er det lavere priser på både strømpeinstallasjon i avløp og utblokking av vannog avløpsrør. Mer trenet mannskap, bed- re installasjonsutstyr og dermed kortere anleggstid er hovedårsaken til dette. Da er det viktig at ledningseierne også bidrar med entydige krav og gode konkurransegrunnlag. På den måten får NoDig-bransjen en sunn og god utvikling.

Større og flere aktører

Det foregår en styrkeoppbygging blant NoDig-entreprenørene i Norge. De tre firmaene Sandum as, Styrt Boring as og TT-Teknikk as nærmer seg en årsomsetning på nærmere 150 mill. kroner under satsingen i Oslo Vei as. Dette er bare et eksempel på at enhetene i Norge vokser, samtidig som det registreres større interesse for det norske markedet fra NoDig-entreprenører i våre naboland.