Hvor mye større dimensjon kan beskaffes ved utblokking?

Hvor mye større dimensjon kan beskaffes ved utblokking? Tommelfingerregel fra NoDig-håndboken tilsier at en fordobling av dimensjon ofte går bra. Men jeg mener å ha sett eksempler på større oppdimensjonering enn dette.  Finnes det noen beregningsmetode, tabell eller lignende som kan hjelpe å vurdere hvor mye stor utvidelse som er mulig?

Det opereres i dag normalt ikke med noen generell tommelfingerregel på hvor mye som kan oppdimensjoneres, og vi er heller ikke kjent med beregningsmodeller for hvor mye man kan oppdimensjonere. Hvor stor dimensjonsøkning som kan oppnås, bestemmes hovedsakelig av følgende forhold:

· Eksisterende rørmateriale

· Type nytt rør (PE/duktilt)

· Masser rundt det eksisterende røret

· Naboledninger

· Overdekning

· Lengde på strekkene

Angående fordobling, så blir det et definisjonsspørsmål: Tenker du på fordobling av dimensjon f. eks. fra DN150 til DN300, så er svaret definitivt, ja.

Om man benytter arealforholdet mellom DN150 og DN300, så vil man få minst 5x eksisterende dimensjon.

På større dimensjoner slik som f.eks. DN400, klarer man ikke samme utvidelsen som på de små dimensjonene. Eksempel på en større dimensjon som man kan forvente går greit i gode løsmasser er fra eksisterende DN400 til ny DN560.

Om man forutsetter løsmasser i eksisterende grøftetrasé, så kan man normalt klare oppdimensjonering fra DN150 til DN355 uten problemer.

Noen ganger er det stor overdekning over eksisterende ledning, og dette kan erfaringsmessig vanskeliggjøre store oppdimensjoneringer som vist i eksempelet over.

Ved f. eks. 4 meter overdekning i løsmasse, vil man kunne forvente seg en oppdimensjonering fra DN150 til DN315.

Vi har også funnet fram til tabellen under, fra boka «Sewers – Replacement and new construction» av Geoffrey F. Read. Tabellen kan brukes veiledende, men punkter nevnt ovenfor må hensyntas:

 

Mvh den norske arbeidsgruppen i SSTT