Kallelse till årsmöte i SSTT Förening, 802014-7396

Årsmötet hålls digitalt, via Teams, torsdagen den 28 maj 2020.

Datum: 2020-05-28
Tid: kl. 9:00
Plats: digitalt möte, via Teams

 

Efter årsmötets formella del enligt årsmötesagendan hålls kortare webinar.

 • Bjørn Zimmer Jacobsen, Seksjonsleder Vann og Avløp, Stavanger kommune: Fra graving til satsing på grøftefrie metoder
 • Bjørn Solnes Skaar, Stipendiat, NMBU: Beslutningsmodell for valg av NoDig-metode – Hvor er vi nå?
 • Erik Marklund, forsker RISE/Olle Persson, biträdande sektionsschef RISE: Provning av driftsatta flexibla foder i Sverige.

 

Rätt att deltaga

För att få deltaga på årsmötet måste medlem ha erlagt medlemsavgift för 2019 och/eller 2020.

Anmälan görs via mail till kontakt@sstt.se, därefter skickas dig en länk till mötet.
Sista anmälningsdag måndagen den 25 maj.

 

Ärenden på årsmötet

 • Fråga om årsmötets behörighet.
 • Justering av röstlängd.
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
 • Styrelsens årsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande.
 • Val av övriga styrelseledamöter.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Val av valnämnd.
 • Verksamhetsprogram för innevarande år.
 • Fastställande av budgeter för innevarande verksamhetsår.
 • Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
 • Ärenden, vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 • Motioner, vilka anmälts till styrelsen 3 veckor före utlyst årsmöte.
 • Övriga frågor.

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta av respektive deltagare på www.sstt.se från ca två veckor innan mötet.

Handlingarna uppdateras löpande, vartefter de blir klara.

 

Ladda ned årsmöteshandlingar (PDF)

Ladda ner årsredovisning 2019 (PDF)

Ladda ner revisionsberättelse (PDF)